+855 23 43 00 63

20

Feb, 2018

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ៤៥ (ប្រចាំខែ ធ្នូ)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាខែធ្នូកន្លងមកនេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីមូលដ្ឋានគ្រឹះផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន, ការរៀបចំ និងអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី, គណនេយ្យសាធារណៈ, នីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារ និង មុខងារចំនួន៤ របស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីនៃអង្គភាពថវិកា ដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ ។ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក៏បានបំពេញការងារយ៉ាងសកម្មដើម្បីបញ្ចប់ការដំឡើងប្រព័ន្ធ FMIS ថ្មី សម្រាប់ការអនុវត្តប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និង ថវិកា ក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ ២០១៨ ដោយក្នុងនោះក្រុមការងារ បានឆ្លៀតពេលឈប់សម្រាកចំនួនពីរថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី៣០-៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ដើម្បីផ្អាកការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធជាបណ្តោះអាសន្ន ក្នុងគោលបំណងដំឡើងប្រព័ន្ធ FMIS ថ្មី ព្រមគ្នាជាមួយនឹងការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការគាំទ្រ និងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ។ ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ ៖ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ សហការជាមួយក្រុមការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន បានសម្របសម្រួលការពិនិត្យមើលទីតាំងសម្រាប់ដាក់ដំឡើងឧបករណ៍ FMIS នៅតាមបណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង១០ រួចរាល់ជាស្ថាពរ ។ ក្រុមការងារក៏បានបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំទៅលើគេហទំព័រ បណ្ដាញសង្គម និងបានផ្សព្វផ្សាយផ្ទាំងព័ត៌មាន (Posters)នានា និង វីដេអូផ្សេងៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងនិង វឌ្ឍនភាពនៃគម្រោង FMISជាប្រចាំ ។ ក្រៅពីនេះក្រុមការងារបានធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ (Change Readiness Assessment)របស់ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង១០ ។ ការគ្រប់គ្រងមុខងារប្រព័ន្ធ ៖ ក្រុមការងារបានធ្វើការតេស្តសាកល្បងក្នុងលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេស និង លំហូរនីតិវិធីនៃប្រតិបត្តិការ លើគ្រប់មុខងារស្នូលក្នុងប្រព័ន្ធFMISថ្មីនៅគ្រប់ដំណាក់កាល និងគ្រប់ករណី ដើម្បីធានាថាការទាញរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីពិនិត្យផ្ទៀង-ផ្ទាត់មានសុក្រិតភាព ។ ថែមពីលើនេះក្រុមការងារបានត្រួតពិនិត្យ និងចងក្រងជាសៀវភៅមគ្គុទេសក៏ណែនាំ អំពីមុខងារស្នូលនីមួយៗ នៃប្រព័ន្ធ FMISថ្មីសម្រាប់បណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័នដើម្បីជាជំនួយស្មារតីក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ។ ក្រៅពីនេះក្រុមការងារក៏បានជួយសម្របសម្រួល និងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗ ដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ ។ ការគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ៖ ក្រុមការងារបាន ចុះត្រួតពិនិត្យ និងសម្របសម្រួលការងារដំឡើងឧបករណ៍ សម្ភារបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់និងបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ក្នុងការតភ្ជាប់បណ្តាញសម្រាប់ដាក់ដំណើរការប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង១០ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

22

Dec, 2017

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ៤៤ (ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

សម្រាប់ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានសម្របសម្រួលក្នុងការត្រៀមរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមូលដ្ឋានគ្រឹះផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងការរៀបចំការអនុវត្ត និងការតាមដានថវិកាក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់ជំហានទី២ ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីនៃអង្គភាពថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាដើមខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុខនេះ។ ក្រុមការងារបានជួយសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំនៃបេសកកម្មរបស់ IMF និងបានជួយសម្របសម្រួលរៀបចំវិបស្សនារបស់ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨។ ក្រៅពីនេះក្រុមការងារក៏បានបន្តអនុវត្តការងារលើការដេញថ្លៃទៅលើកញ្ចប់ឧបករណ៏ Bandwidth & Data Center សម្រាប់ពង្រីកការដាក់ប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័ន។ ក្រុមការងារបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំទៅលើគេហទំព័រ, បណ្ដាញសង្គម និងផ្សព្វផ្សាយផ្ទាំងព័ត៌មាន (Posters) នានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS និង វឌ្ឍនភាពនៃគម្រោង FMIS និង បានបញ្ចប់ការផលិតវីដេអូអំពីសិក្ខាសាលាស្តីពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS។ រីឯក្រុមការងារផ្នែកបណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាពបានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលវគ្គដំបូងស្តីពីមុខងារទាំង៤របស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដល់អ្នកត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង១០ ដោយបានធ្វើការវាយតម្លៃ និងធ្វើតេស្តសមត្ថភាពមុននិងក្រោយវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរួមទាំងការធ្វើតេស្តបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល។ ក្រុមការងារបានធ្វើតេស្តសាកល្បង Multi Business Units លើមុខងារវិភាជន៍ថវិកា ដោយសហការចូលរួមពីមន្រ្តីនៃនាយកដ្ឋានថវិកានីយកម្មព្រមទាំងការធ្វើតេស្តលំហូរនៃការបង្កើតប្រតិបត្តិការសម្រាប់ដំណើរការបញ្ចូលច្បាប់ថវិកា, បន្ថែមឥណទាន, ផ្ទេរឥណទាន និង បញ្ចូលច្បាប់ថវិកាទៅក្នុងប្រព័ន្ធ និងបានពិភាក្សាជាមួយតំណាងរតនាគារជាតិអំពីបញ្ហាសេសសល់ក្នុងការធ្វើតេស្តសាកល្បងការប្រើប្រាស់ Electronic Fund Transfer (EFT)។ ក្រុមការងារបានសម្របសម្រួល និងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើន ជាពិសេសបញ្ហា និងសំណើដែលលើកឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Helpdesk ដែលកើតមានឡើងក្នុងកំឡុងពេលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានគន្លឹះ និងរតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥។ ក្រុមការងារបានសម្របសម្រួលការដំឡើងបណ្តាញតភ្ជាប់ជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ សម្រាប់ដាក់ឱ្យដំណើរការប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង១០ ជាបន្តបន្ទាប់ និងបានត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានជាប្រចាំអំពីដំណើរការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យកណ្ដាល (រួមទាំងមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះទិន្នន័យ)ព្រមទាំងបានដោះស្រាយបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ជូនអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS។ ក្រុមការងារកំពុងរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពី មុខងារប្រព័ន្ធ FMIS ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS […]

ព័ត៌មានលម្អិត

21

Nov, 2017

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ៤៣ (ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

សម្រាប់ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧ ក្រុមការងារនៃលេខាធិការដ្ឋានគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីអំពី “ការត្រៀមលក្ខណៈ ដើម្បីដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នសម្រាប់ឆ្នាំគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ ២០១៨ ” នាទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ  ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តគម្រោង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោងមកពីក្រសួង-ស្ថាប័ន  ព្រមទាំងអង្គភាពថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធពេញលេញផងដែរ។ ជាលទ្ធផល សិក្ខាកាមចូលរួមទាំងអស់បានយល់កាន់តែស៊ីជំរៅអំពីមុខងារ និងសមត្ថភាពនៃប្រព័ន្ធ FMIS, ការត្រៀមខ្លួនក្នុងការទទួលវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និង ការពង្រីកវិសាលភាពនៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ដល់អង្គភាពថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថាន ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ នេះ។ ក្រុមការងារនៃលេខាធិការដ្ឋានគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានសម្របសម្រួលរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាជាមួយទីប្រឹក្សារបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ជាមួយក្រុមការងារនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ និង អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា អំពីប្លង់គណនេយ្យ, មាតិកាថវិកា, និងកិច្ចបិទបញ្ជីការគណនេយ្យ ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះ  មន្ត្រីនាយដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (ITD) ចំនួន ១០ រូបបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពី “ការរៀបផែនការសាច់ប្រាក់ និងការព្យាករសាច់ប្រាក់ (Cash Planning and Cash Forecasting)” ដែលរៀបចំដោយអ្នកជំនាញមកពីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងក្នុងការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ។ ជាមួយគ្នានេះ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុក៏បានរៀបចំ និងចុះកិច្ចសន្យារួចរាល់ ជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ដែលទទួលបានលើកញ្ចប់ដេញថ្លៃទាំងពីរ End User’s Equipment និង WAN/LAN Equipment […]

ព័ត៌មានលម្អិត

1

Nov, 2017

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ៤២ (ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

សម្រាប់ខែកញ្ញានេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញ ផ្សព្វផ្សាយអំពីសមិទ្ធផលគន្លឹះ និងផ្តល់បទពិសោធន៍ ជុំវិញប្រធានបទ “ការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ” ក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោ- ធន៍ជាមួយបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗដែលធ្លាប់បានអនុវត្តច្រើនឆ្នាំ លើការ- ងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនេះ។ ក្រៅពីនេះលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក៏បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងនៃក្រុមការងារ FMWG ដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទាក់ទង ការត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការដាក់ប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យអនុវត្តនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០ សម្រាប់ឆ្នាំគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ២០១៨ ខាងមុខនេះ ។ ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះផងដែរ ក្រុមការងារក៏បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីលក្ខណៈថ្មីរបស់ប្រព័ន្ធដែលហៅថា ពហុអង្គភាពការងារ (Multiple Business Units) ដល់ក្រុមការងារទាំងអស់ឱ្យយល់ច្បាស់អំពីលក្ខណៈពិសេសមួយនេះ ដែលអាចធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធ FMIS កាន់តែមានភាពងាយស្រួល និង មានសុវត្ថិភាពជាងមុន ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះ ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពមន្រ្តីរាជការក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យបានជោគជ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព ក្រុមកាងារផ្នែកកសាងសមត្ថភាព បានជួបប្រជុំជាមួយក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងការកំណត់នូវមាតិកាមេរៀន គ្រូបង្គោល និង កំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន ដើម្បីរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យមានភាពរលូន និង សម្រេចបានទៅតាមកាលវិភាគដែលបានកំណត់មានដូចរូបនៅខាងក្រោម ។ ផ្នែកគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ៖ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ បានបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំទៅលើគេហទំព័រ បណ្ដាញសង្គម និងបានផ្សព្វផ្សាយនូវ ផ្ទាំងព័ត៌មាន  (Posters) នានា និង ផលិតជា  វីដេអូដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធ និង សាធារណជន ឱ្យបានយល់ដឹងពីសកម្មភាពនៃការអនុវត្ត និង វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ។ ផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ៖ ក្រុមការងារផ្នែកគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានសិក្សា និងពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងារបច្ចេកទេស ក្នុងការធ្វើសន្ធានកម្មប្រព័ន្ធ FMIS ជាមួយធនាគារថ្មីមួយទៀតគឺ ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ និង បានបន្ត ដោះស្រាយបញ្ហានានា ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ នៅក្នុងកំឡុងពេលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ។ ផ្នែកមុខងារប្រព័ន្ធ៖ សម្រាប់ក្រុមការងារផ្នែកមុខងារប្រព័ន្ធវិញបានធ្វើការសម្អាតទិន្នន័យ និង ប្រតិបត្តិការដែលមិនប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ២០១៦ ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS […]

ព័ត៌មានលម្អិត

31

Oct, 2017

ប្រកាសដាក់ដេញថ្លៃសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ Leased Line និង Dedicated Internet Connectivity សម្រាប់គម្រោង FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ដើម្បីឱ្យដំណើរការអនុវត្តគម្រោង FMIS ប្រព្រឹត្តិទៅបានដោយរលូន ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សូមធ្វើការប្រកាសដាក់ដេញថ្លៃសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ Leased Line និង Dedicated Internet Connectivity  សម្រាប់ គម្រោង FMIS ចាប់ពីពេលនេះតទៅ ។ សូមទាញយកសេចក្តីប្រកាសនៅទីនេះ៖ http://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2017/10/Invitation-to-Bid.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត