+855 23 43 00 63

19

Apr, 2019

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ៥៧ (ប្រចាំខែ ធ្នូ ២០១៨)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានបញ្ចប់ជាស្ថាពរក្នុងការរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលទៅកាន់អ្នកដែលត្រូវអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS នៃក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០ និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ ព្រមទាំងបានសម្រេចសមិទ្ធផលមួយចំនួនធំសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ នេះដែលសកម្មភាពទាំងនោះរួមមាន៖ ការគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ អំឡុងពេលនេះដែរ ក្រុមការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានគ្រប់គ្រង និងតាមដានជាប្រចាំអំពីដំណើរការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យដែលរួមមានទាំងឧបករណ៍ផ្នែកបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា និងឧបករណ៍មិនមែនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដោយធានាបាននូវប្រក្រតីភាពនៃដំណើរការប្រព័ន្ធ FMIS ។ លើសពីនេះក្រុមការងារបានចុះត្រួតពិនិត្យគុណភាព និងល័ក្ខខ័ណ្ឌបច្ចេកទេសលើ ឧបករណ៍សម្ភារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥។ ការគ្រប់គ្រងមុខងារប្រព័ន្ធ ដោយឡែកក្រុមការងារគ្រប់គ្រងមុខងារប្រព័ន្ធ FMIS បានបញ្ចប់ការរៀបចំនីតិវិធីអនុវត្តបច្ចុប្បន្ន និងនីតិវិធីអនុវត្តការងារអនាគតរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០ និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តទាំង ២៥  ព្រមទាំងបានដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំអង្គ-ភាពសាម៉ីអនុម័ត។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែលក្រុមការងារបានរៀបចំប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅការដ្ឋានថ្មីឆ្នាំ ២០១៩ រួចរាល់ជាស្ថាពរដោយបានបង្កើតឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់, បង្កើតអង្គភាពការងារថ្មី, កំណត់សិទ្ធិតួនាទីអ្នកប្រើប្រាស់, កំណត់លំហូរអនុម័តប្រតិបត្តិការតាមមុខងារនីមួយៗនៃប្រព័ន្ធ FMIS និងបានកែសម្រួលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅតាមមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុផ្សារភ្ជាប់លំហូរការងារជាមួយនឹងរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត។ ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ បានចូលរួមសម្របសម្រួលក្នុងការបញ្ចប់នីតិវិធីអនុវត្តបច្ចុប្បន្ន និងនីតិវិធីអនុវត្តការងារអនាគតរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០ និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តទាំង ២៥    ព្រមទាំងទំនាក់ទំនងទៅកាន់អង្គភាពក្នុងការដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពសាម៉ីអនុម័តសម្រេច។ ជាមួយគ្នានេះដែរ  ក្រុមការងារក៏បានធ្វើបទបង្ហាញផ្សព្វផ្សាយពីសារៈសំខាន់និងតួនាទីភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីបង្គោល នៅតាមមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងរៀបចំកត់ត្រាសំណូមពរនិងការស្នើសុំផ្សេងៗមកកាន់ក្រុមការងារគម្រោង FMIS។ ក្រុមការងារនៅតែបន្តជានិច្ចនូវសកម្មភាពផលិតវីដេអូនានា ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយពីគម្រោង   FMISទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់   និងសាធារណៈជនទូទៅផងដែរ    ព្រមទាំងបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំនៅលើគេហទំព័រផ្សព្វផ្សាយរបស់គម្រោង FMIS។ ការងារបន្ត លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង  FMIS ត្រៀមចុះគាំទ្រដោយផ្ទាល់ទៅកាន់មន្រ្តី និងថ្នាក់ដឹកនាំដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMISនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន  និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥។ ដូចនេះសូមអង្គភាពពាក់-ព័ន្ធទាំងអស់មេត្តាចូលរួមសហការ និងសម្របសម្រួលដល់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS។ ទាញយកឯកសារជា PDF ៖ http://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2019/04/Draft-Bulletin-57.3.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

6

Dec, 2018

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ៥៦ (ប្រចាំខែ វិច្ឆិកា ២០១៨)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ឈានចូលខែវិច្ឆិកានេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានចុះបង្ហាញអំពីប្រព័ន្ធ FMIS និងមុខងារនីមួយៗនៃប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងសិក្ខាសាលារបស់ក្រសួងការងារ   និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ស្តីពីការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ដែលបានប្រពឹត្តិទៅកាលពីថ្ងៃទី ០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨  និងការងារផ្សេងទៀតតាមផ្នែកដូចខាងក្រោម៖ ការគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ក្រុមការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ  FMIS បានសហការជាមួយក្រុមការងារផ្គត់ផ្គង់ក្នុងការរៀបចំដាក់ដំឡើង  និងធ្វើតេស្តសាកល្បងដំណើរការ ម៉ាស៊ីនមេ ឧបករណ៍សម្ភារបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងឧបករណ៍សម្ភារមិនមែនបច្ចេកវិទ្យា បានរួចរាល់ ជាស្ថាពរ។ បន្ថែមពីនេះ ក្រុមការងារនៅតែបន្តការជួយគាំទ្រ សម្របសម្រួល និងដោះស្រាយបញ្ហានានាជូនអ្នកប្រើប្រាស់នៅគ្រប់អង្គភាព និង បានចុះត្រួតពិនិត្យគុណភាពនិងលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ផងដែរ។ ការគ្រប់គ្រងមុខងារប្រព័ន្ធ សម្រាប់ខែនេះដែរ ក្រុមកាងារមុខងារប្រព័ន្ធបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងកែសម្រួលលើនីតិវិធីអនុវត្តការងារនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងពេលអនាគតរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០ និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងត្រៀមរៀបចំដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពសាម៉ីអនុម័ត។  ជាមួយគ្នាផងដែរ  ក្រុមការងារក៏បានរៀបចំឯកសារជំនួយស្មារតីដល់ក្រសួង-ស្ថាប័ន  អគ្គនាយកដ្ឋានដែលពាក់ព័ន្ធ    និងរតនាគាររាជធានី-ខេត្តពីរបៀបធ្វើថវិកាបម្រុង (Reserving Budget) នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ហើយព្រមទាំងបានបង្កើតមាតិកាថវិកាចំណាត់ថ្នាក់គម្រោងថ្មីនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ផងដែរ។ ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ  បានរៀបចំកម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ   FMIS ជូនអង្គភាពថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញទាំងអស់ដែលរួមមាននៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា, ក្រសួងសុខាភិបាល, ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុអមផ្ទាល់នៅក្រសួង-ស្ថាប័ន ដើម្បីបង្ហាញអំពីមុខងារនៃប្រព័ន្ធ FMIS រួមជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់ប្រព័ន្ធ FMIS និងកិច្ចការងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ សម្រាប់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅឆ្នាំ ២០១៩។ ដោយឡែកក្រុមការងារក៏បានសម្របសម្រួលដល់បេសកម្មរបស់ តំណាងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ក្នុងការសិក្សាជួយសម្រួលដល់អ្នកអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS រយៈពេលពីរសប្តាហ៍ផងដែរ។ ក្រុមកាងារនៅបន្តការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំទៅលើគេហទំព័រ និងបណ្តាញសង្គមរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS ព្រមទាំងបានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូ FMIS Cambodia Weekly News សម្រាប់សាធារណជនអាចតាមដានទស្សនាបាន។ ការងារបន្ត           លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង  FMIS […]

ព័ត៌មានលម្អិត

12

Nov, 2018

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ៥៥ (ប្រចាំខែ តុលា ២០១៨)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

សម្រាប់ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង  FMIS នៅតែបន្តសកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាលទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទៅលើមុខវិជ្ជាដែលនៅសេសសល់ និងបន្តសកម្មភាពគាំទ្រដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោង FMISជាបន្តបន្ទាប់។ ការគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ FMIS បានបញ្ចប់ការចុះដំឡើងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍សម្ភារៈដើម្បីបម្រើឱ្យការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ នៅតាមមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចំនួន ១៩ រួមមាន ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង, ប៉ៃលិន, ពោធិ៍សាត់, បាត់ដំបង, កំពង់ចាម, ព្រៃវែង, ក្រចេះ, ត្បួងឃ្មុំ, កោះកុង, ព្រះសីហនុ, កំពង់ស្ពឺ, កំពត, កែប, ស្វាយរៀង, មណ្ឌលគិរី, រតនគិរី, ស្ទឹងត្រែង, កណ្តាល, តាកែវ, និងក្រសួងចំនួន ៧ រួមមាន ក្រសួងទេសចរណ៍, ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគររូបនីយកម្ម និងសំណង់, ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម, ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម, លេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល, ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន។ លើសពីនេះក្រុមការងារបានត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានជាប្រចាំអំពីដំណើរការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ រួមមានឧបករណ៍ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងឧបករណ៏មិនមែនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានផងដែរដើម្បីធានាបាននូវប្រក្រតីភាពនៃដំណើរការប្រព័ន្ធ FMIS ជូនអ្នកប្រើប្រាស់។ ការគ្រប់គ្រងមុខងារប្រព័ន្ធ ជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមការងារបានបង្កើតមាតិកាចំណាត់ថ្នាក់គម្រោងថ្មីនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ព្រមទាំងបានតាមដានជាប្រចាំពីការអនុវត្តការទូទាត់តាម EFT និងបន្តអភិវឌ្ឍមុខងារមួយចំនួនបន្ថែមទៀត។ ក្រុមការងារបានបន្តការគាំទ្រ និងដោះស្រាយបញ្ហា ក៏ដូចជាចង្ងល់នានាដែលកើតមានពេលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS បានជួបប្រទះផងដែរ។ ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ ស្របជាមួយគ្នានេះផងដែរ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ បានបន្តសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំលើគេហទំព័រ និងបណ្តាញសង្គមរបស់ គម្រោង FMIS រួមទាំងបានផលិតវីដេអូនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទាំងអស់ក៏ដូចជាសាធារណជនទទួលជ្រាបពីអត្ថប្រយោជន៍ និងវឌ្ឍនភាពរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS។ ក្នុងពេលដំណាលគ្នានេះដែរ ក្រុមការងារក៏បានសម្របសម្រួលក្នុងការរៀបចំវិបស្សនាស្តីពីការត្រួតពិនិត្យលើបញ្ហាប្រឈម និងវឌ្ឍនភាព និងលទ្ធផលនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS សម្រាប់ឆ្នាំ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

11

Oct, 2018

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ៥៤ (ប្រចាំខែ កញ្ញា ២០១៨)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង  FMIS   បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បង្ហាញអំពីវឌ្ឍនភាព ផែនការអនុវត្តគម្រោង FMIS និងការបង្ហាញពីកម្មវិធីកញ្ចក់ថវិកា ដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានការចូលរួមពីរដ្ឋលេខាធិការ អនុរដ្ឋលេខាធិការ ថ្នាក់-ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋាននៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត។ ស្របពេលជាមួយ-គ្នានេះដែលលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMISក៏បានចាប់ផ្តើម និងកំពុងបន្តការបណ្តុះបណ្តាលការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដល់សិក្ខាកាមប្រមាណ ៥០០នាក់មកពីក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១០ និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាំង២៥។ សម្រាប់ក្រុមការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ បានបញ្ចប់ការចុះដំឡើង ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍សម្ភារពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនជូនអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុចំនួន ១៤ និងក្រសួងចំនួន៣ និងកំពុងដំឡើងកុំព្យូទ័រដល់មន្ទីរនិងក្រសួង-ស្ថាប័នជាបន្តបន្ទាប់ ព្រមទាំងជួយគាំទ្រ សម្របសម្រួល និងដោះស្រាយបញ្ហាលើបណ្តាញតភ្ជាប់ និងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកទេសវិទ្យាព័ត៌មាន ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅគ្រប់ការដ្ឋានទាំងអស់។ ការគ្រប់គ្រងមុខងារប្រព័ន្ធ ជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមការងារមុខងារប្រព័ន្ធ  FMIS បានដាក់ឱ្យអនុវត្តមុខងារទូរទាត់តាមអេឡិចត្រូនិច (EFT) សម្រាប់ការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ពីថ្នាក់កណ្តាលទៅរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ២៥ នៅក្នុងមុខងារគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ (Bank Account Transfer)។លើសពីនេះ ក្រុមការងារ ក៏បានបង្កើតបន្ថែមនូវមាតិកាថវិកាចំណាត់ថ្នាក់គម្រោង និងចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ចថ្មី នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS តាមការស្នើសុំរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធផងដែរ និងគាំទ្រដល់ការអនុវត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់ការដ្ឋានផងដែរ។ ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ ក្រុមការងារនៅតែបន្តសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ និងបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំលើគេហទំព័រ និងបណ្តាញសង្គមរបស់ប្រព័ន្ធ FMISតាមរយៈអត្ថបទ រូបថត និងវីដេអូខ្លីជាដើម ជាពិសេសគឺកំពុងរៀបចំចុះផ្សាយព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ ១៦ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់សាធារណជនទាំងអស់។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ បានធ្វើបទបង្ហាញផ្សព្វផ្សាយពីសារសំខាន់ និងតូនាទីរបស់មន្ត្រីមង្គោល នៅតាមមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងប្រមូលយកសំណូមពរ និងការស្នើសុំផ្សេងៗមកកាន់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS។ ការងារបន្ត លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង  FMIS នឹងបន្តការចុះដំឡើងសម្ភារបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ព្រមទាំងបន្តការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័ន ១០ បន្ថែមថ្មី […]

ព័ត៌មានលម្អិត

4

Sep, 2018

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ៥៣ (ប្រចាំខែ សីហា ២០១៨)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

សម្រាប់ខែសីហានេះ  លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង  FMIS   បានរៀបចំត្រៀមជាស្រេចក្នុងការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំ  និងមន្រ្តីដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅក្រសួង­-ស្ថាប័នចំនួន ១០ ថ្មីបន្ថែមទៀត រួមជាមួយមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ ដែលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងចាប់ផ្តើមនៅខែបន្ទាប់។ ការគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដោយឡែក ក្រុមការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ បានបញ្ចប់ការចុះដំឡើង ឧបករណ៍សម្ភារបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងនោះមាន  ទូម៉ាស៊ីនមេ (Rack) ,ប្រព័ន្ធបណ្តាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនី សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅក្រសួងចំនួនពីរបន្ថែមទៀតគឺក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន និងក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម។ ក្រុមការងារក៏បានចុះត្រួតពិនិត្យ និងថែទាំ ដោះស្រាយបញ្ហាកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៃក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០ រួមទាំងអង្គភាពថវិកាផ្ទេរសិទ្ធិ ដែលបាននិងកំពុងអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS កាលពីដើមឆ្នាំ ២០១៨ រហូតមកដល់ពេលនេះ។ ការគ្រប់គ្រងមុខងារប្រព័ន្ធ ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរ ក្រុមការងារមុខងារប្រព័ន្ធ   FMIS   បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីរបាយការណ៍ស្ថានភាពចលនាឥណទាន ថវិកា (R06) របាយការណ៍ចំណូលថ្នាក់ជាតិ (R17) និងរបាយការណ៍ចំណូលចំណាយ (R20) ជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធFMISទាំងអស់ដើម្បីឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចទាញយកទៅប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការជាក់ស្តែងនិងនៅតែបន្តគាំទ្រដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេសនានាជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដែលកើតមានកំឡុងពេលអនុវត្តប្រព័ន្ធ និងសិក្សាពីតម្រូវការដែលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS បានធ្វើការស្នើសុំ។ ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ សម្រាប់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ  បានចុះទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័ន  ១០  ដែលបានដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការរួចរាល់ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ រួមជាមួយអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ ក្នុងគោលបំណងសិក្សាពីកម្រិតនៃការផ្លាស់ប្តូររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ  FMIS  និងប្រមូលយកបញ្ហាប្រឈម ក៏ដូចជាសំណូមពររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដើម្បីគាំទ្រដល់អ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យកាន់តែទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនថែមទៀតពីប្រព័ន្ធ FMIS។ ស្របជាមួយគ្នានេះផងដែរ ក្រុមការងារបានធ្វើការសម្របសម្រួល ដល់ការចុះបំពេញបេសកកម្មនៃ ជំនាញការអន្តរជាតិរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF)ក្នុងការជួបពិភាក្សាជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធស្របតាមកាលវិភាគបេសសកម្ម និងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីបច្ចុប្បន្នភាពរបស់គម្រោងតាមបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្សេងៗ។ ការងារបន្ត  លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង  FMIS នឹងបន្តការចុះទៅដំឡើងឧបករណ៍សម្ភារបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងទូម៉ាស៊ីនមេ (Rack),ប្រព័ន្ធបណ្តាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនីសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMISទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួនបីបន្តទៀត ដែលរួមមានក្រសួងព័ត៌មាន, ក្រសួងបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល។ ដូចនេះសូមថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS មេត្តាត្រៀមចូលរួមសហការ។ ទាញយកឯកសារជា PDF […]

ព័ត៌មានលម្អិត