+855 23 43 00 63

24

May, 2019

IMF បន្តបេសកកម្មក្នុងការពង្រីកនូវសក្តានុពលរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ជាបេសកកម្មលើកទី ៨ ដែលមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ ហៅកាត់ថា IMF បានផ្តល់ជាជំនួយបច្ចេកទេស ព្រមទាំងចូលរួមក្នុងការពង្រីកនូវការយល់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍ និង សក្តានុពលរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដែលជាឧបករណ៍គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដ៏សំខាន់ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា។ លោក Mark Silins បានចាប់ផ្តើមបេសកកម្មរបស់លោកដំបូងបំផុតក្នុងកំឡុងខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៧ ដែលជារៀងរាល់ ពីរខែម្តង លោកចុះបេសកកម្មមកកាន់ប្រទសកម្ពុជា។ រហូតមកទល់ពេលនេះ លោកបានទទួលលទ្ធផលផ្លែផ្កាជាច្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ដែលក្នុងនោះរួមមាន ការជួយកែលម្អនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំប្រទេសជាដើម។ ជាក់ស្តែង លោកបានធ្វើការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិក្នុងការកែលម្អនេះ ដើម្បីឱ្យប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានស្តង់ដារស្របទៅនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់ និង អន្តរជាតិ ។ បេសកកម្មរបស់លោកលើកនេះ នឹងធ្វើការផ្តោតសំខាន់លើ៖ –  Closing of Accounts Porcedures – Achieving IPSAS Compliant Financial Statement – Improvement Payment Process – Populating Electronic Fund Transfer

ព័ត៌មានលម្អិត

26

Apr, 2019

ស្វែងយល់អំពីការអនុវត្តប្រព័ន្ធព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំង Chorus

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

Chorus គឺជាប្រព័ន្ធព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋបារាំង ដែលប្រព័ន្ធទំនើបកម្មមួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការចំណាយ, ការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ និងការគ្រប់គ្រងគណនេយ្យរបស់រដ្ឋាភិបាល ដែលអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញស្តីអំពីសកម្មភាពថវិកា (LOLF) នៃប្រទេសបារាំង ។ LOLF (Constitutional bylaw on budget acts) គឺជាកំណែទម្រង់រដ្ឋមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំង ដែលបានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងឆ្នាំ ២០០១ ក្នុងទិសដៅ ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវតម្លាភាព និងតួនាទីរបស់សភាជាតិបារាំង ព្រមទាំងការបង្ហាញអំពីដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងសាធារណៈ។ មុនពេលការចាប់ផ្តើមអនុវត្តប្រព័ន្ធ Chorus ក្រសួងនីមួយៗនៅក្នុងប្រទេសបារាំងមានកម្មវិធីចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួន ហើយគណនេយ្យត្រូវបានរក្សាទុកជាសាច់ប្រាក់។ មូលហេតុនេះហើយ បានបង្កើតឱ្យមានភាពលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យដំណើរការនៃការចំណាយ និងការលំបាកក្នុងការបង្ហាញការព្យាករដែលអាចទុកចិត្តបាន។ គម្រោងប្រព័ន្ធ Chorus ត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ២០០១ រហូតមកដល់ឆ្នាំ២០១១ ប្រព័ន្ធមួយនេះ មានអ្នកប្រើប្រាស់សរុបចំនួន ៥០០០០រូប និងចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណ ៩៩៥ លានអឺរ៉ូ សម្រាប់រយៈពេលជាង១០ឆ្នាំ ។ បច្ចុប្បន្ន Chorus បានក្លាយជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់កំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងក្នុងនោះមានកំណែទម្រង់ LOLF (ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញស្តីពីសកម្មភាពថវិកា) និងកំណែទម្រង់ RGPP (ការពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល) ។ ដកស្រង់ចេញពី Chorus, the financial information system of the French State (Direction du Budget 2BMS, 2010)

ព័ត៌មានលម្អិត

25

Apr, 2019

ក្រុមការងារ FMIS ប្រជុំជាមួយតំណាងភ្នាក់ងារនៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុនៃសាធារណរដ្ឋបារាំង

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានទទួលជួបតំណាងភ្នាក់ងារនៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ (The Agency for Financial Information Technology of the State-AIFE) នៃសាធារណរដ្ឋបារាំង ដើម្បីស្វែងយល់អំពីការអនុវត្តប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៃសាធារណរដ្ឋបារាំង ហៅកាត់ថា Chorus ។ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរ តំណាងភ្នាក់ងារ AIFE បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីការអនុវត្ត គម្រោងប្រព័ន្ធ Chorus នៅប្រទេសបារាំង ដែលប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុមួយនេះ បានផ្តល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនជាពិសេសនោះការបង្កើនល្បឿន និងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈដល់ពលរដ្ឋបារាំង ។

ព័ត៌មានលម្អិត

23

Apr, 2019

អត្ថប្រយោជន៍នៃរបាយការណ៍ R06, R17 និង R20

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាពេលថ្មីៗនេះ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានសិក្សា និងផលិតចេញជារបាយការណ៍ចំនួនបីទៀតចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ដែលរបាយការណ៍ទាំងនោះមានដូចជា៖ ១. របាយការណ៍ស្ថានភាពចលនាឥណទានថវិកា (RO6) ២. របាយការណ៍ចំណូលថ្នាក់ជាតិតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន (R17) និង ៣. របាយការណ៍ចំណូលចំណាយថវិកា (R20) ។ របាយការណ៍ទាំងបីនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នីមួយៗដូចខាងក្រោម៖ RO6 ១. ជួយដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យឥណទានដែលនៅសេសសល់ក្រោយពីធ្វើចលនាឥណទាន និងការអនុវត្តចំណាយ ២. អាចធ្វើការរាយការណ៍ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនូវភាគរយនៃការចំណាយឥណទាន ដើម្បីឱ្យថ្នាក់ដឹកនាំអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកតាមទិន្នន័យនៃរបាយការណ៍នៅក្នុងប្រព័ន្ធ ៣. អាចបង្ហាញពីទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់ និងការប្រៀបធៀបរវាងការចំណាយ និងឥណទានដែលកែតម្រូវសម្រាប់ចំណាយចរន្តថ្នាក់ជាតិតាមបណ្ដាក្រសួង-ស្ថាប័ន និងតាមបណ្ដាមន្ទីរជំនាញដែលបង្ហាញតាមមាតិកាសេដ្ឋកិច្ច និងមាតិកាកម្មវិធី ។ R017 ១. មានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់មុខងារគណនីត្រូវទារ អាចទាញមើលពីស្ថានភាពប្រតិបត្តិការចំនូលនីមួយៗដែលគាត់បានបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ តាមរយៈការបង្កើតប្រតិបត្តិការធាតុរង់ចាំ (Pending Item) ២. អាចទាញរបាយការណ៍ចំណូលតាមក្រសួង-ស្ថាប័នរបស់ខ្លួនបានជាប្រចាំថ្ងៃ ខែ ត្រីមាស ឆមាស ឬឆ្នាំ ទៅតាមតម្រូវការបានគ្រប់ពេលវេលា ៣. មានបង្ហាញព័ត៌មានចំណូលតាមមាតិកាសេដ្ឋកិច្ច ច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ សកម្មភាពដើមគ្រា សកម្មភាពចុងគ្រា និងការប្រៀបធៀបរវាងសរុបចំណូលចុងគ្រាធៀបនឹងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ។ R20 ១. ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់អាចដឹងពីឥណទានដែលត្រូវបានចំណាយ ការប្រមូលចំណូល និងឥណទានដែលនៅសល់ក្រោយពីការធ្វើចលនាឥណទាន ក៏ដូចជាការអនុវត្តចំណាយ ដើម្បីបន្តប្រតិបត្តិការធ្វើចលនាឥណទាន ព្រមទាំងការចំណាយផងដែរសម្រាប់ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលបង្ហាញតាមមាតិកាសេដ្ឋកិច្ច និងមាតិកាកម្មវិធី ២. អ្នកប្រើប្រាស់ និងថ្នាក់ដឹកនាំអាចទាញយករបាយការណ៍បានមិនថារបាយការណ៍ស្ថានភាពចលនាឥណទាន និងរបាយការណ៍ចំណូលចំណាយថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើផែនការថវិកាប្រចាំឆ្នាំក្រោយៗ។

ព័ត៌មានលម្អិត