+855 23 43 00 63

10

Nov, 2017

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០១២ — ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ចេញផ្សាយលេខ ០១២ នេះ រួមមាន៖ គណៈប្រតិភូឡាវបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការផ្លាស់ប្តូរដ៏រហ័សលើការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជា មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS បន្ទាប់ពីទទួលបានបទពិសោធន៍ពីរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត កត្តាធនធានមនុស្សជាកូនសោដ៏សំខាន់ធ្វើឱ្យគម្រោង FMIS ទទួលបានជោគជ័យ ក្រុមការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចុះត្រួតពិនិត្យ ថែទាំឧបករណ៍ និងដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេសនានាជូនរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ប្រព័ន្ធ FMIS បានបង្កើត “សារបញ្ជាក់” ពីភាពត្រឹមត្រូវ ដើម្បីជៀសវាងបង្កើតសក្ខីបត្រខុស មន្រ្តីរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រមាណ១៥០រូប បានទទួលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីមូលដ្ឋានគ្រឹះព័ត៌មានវិទ្យា ទិដ្ឋភាពទូទៅ របស់មុខងារគណនីត្រូវសង ការធ្វើសន្ធានកម្មរវាងប្រព័ន្ធ FMIS ជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណូលរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាលើ៤ចំណុច កត្តាជំរុញឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរក្នុងវិស័យសាធារណៈ ទំព័រសំណួរ-ចម្លើយ លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០១២ – ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧ បានពីទំព័រនេះ៖ http://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2017/11/Newsletter-12-kh.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

23

Jun, 2017

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០១១ — ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

មាតិកា៖ ឯ.ឧ. ហ៊ាន សាហ៊ីប៖ ប្រព័ន្ធ FMISនឹងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរ កម្រងរូបភាពក្នុងពិធីដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ២ ជាផ្លូវការ អគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុប៖គម្រោង FMISនឹងផ្ដល់មូលដ្ឋានក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មការគ្រប់គ្រង ការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចរបស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMISក្នុងការពង្រីកការអនុវត្តគម្រោង ការទូទាត់រហ័សក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS សង្ខេបមុខងារគណនីត្រូវទារ ចំណុចគួរចងចាំពេលចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ក្រសួងចំនួន១០ ចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីអំពីការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរ និងនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉នពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ទំព័រសំណួរ-ចម្លើយ និងទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០១១ – ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៧ បានពីទំព័រនេះ៖ http://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2017/06/Newsletter-11-kh%E2%80%8B.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

1

Feb, 2017

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០១០ — ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

មាតិកា៖ ទំព័រដើម IMF ថ្លែងសរសើរពីវឌ្ឍនភាពការអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅកម្ពុជា ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗក្នុងការអនុវត្តគម្រោងក្នុង ឆ្នាំ២០១៦ EU គាំទ្រផែនការសកម្មភាព និងថវិកាទ្រទ្រង់ការអនុវត្តគម្រោង F M I S ជំហានទី២ សិក្ខាសាលាស្ដីអំពីការពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធ F M I S ក្នុងជំហានទី១ ការដាក់អនុវត្តគម្រោង FMIS នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន អត្ថន័យនិមិត្តសញ្ញាតំណាងប្រព័ន្ធ FMIS សង្ខេបមុខងារគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ អគ្គនាយកដ្ឋានកសហវត្រៀមជាស្រេចក្នុងការអនុវត្តគម្រោងជំហានទី២ មន្ត្រី ១០២រូប ទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះ ដឹងមូលដ្ឋាននៃការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ ទំព័រសំណួរ-ចម្លើយ និងទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០១០ – ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ បានពីទំព័រនេះ៖ http://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2017/02/Newsletter-10-2017-FINAL-Edition.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

1

Nov, 2016

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០០៩ — ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

មាតិកា៖ ប្រព័ន្ធ FMIS ជាឆ្អឹងខ្នងកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ សហភាពអ៊ីរ៉ុបផ្តល់ជំនួយ៣៣.១លានអ៊ឺរ៉ូសម្រាប់គាំទ្រកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធ SPAN របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ការចុះបណ្តុះបណ្តាលមន្រ្តី និងថែទាំសម្ភារៈបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធ FMIS វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជូនមន្ត្រីរតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ ជុំទី៣ មុខងារវិភាជន៍ថវិការបស់ប្រព័ន្ធ FMIS ផ្សេងៗអំពីប្រព័ន្ធ FMIS កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយរតនាគារជាតិ លទ្ធផលអង្កេតក្រោយប្រើប្រាស់ FMIS ទំព័រឆ្លើយសំណួរយករង្វាន់ លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០០៩ – ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ បានពីទំព័រនេះ៖ http://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2016/11/Newsletter009.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

14

Jun, 2016

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០០៨ – ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

មាតិកា៖ • ព័ត៌មាន • រតនាគាររាជធានី -ខេត្តទាំង២៥ បាន និងកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS • លទ្ធផលការធ្វើអង្កេតអំពីការត្រៀមខ្លួនផ្លាស់ប្តូរទៅប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS • ការរួមចំណែកនៃអ្នកពាក់ព័ន្ធគន្លឹះ ដើម្បីជំរុញការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS • ការអនុម័តយល់ព្រមដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ឯកសារនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារ (SOP) S001 ដល់ S009 • គណៈប្រតិភូរបស់ធនាគារពិភពលោក ចុះស្វែងយល់ប្រព័ន្ធ FMISនៅរតនាគារខេត្តកណ្តាលនិងភ្នំពេញ • ដំណោះស្រាយបញ្ហាតាមប្រព័ន្ធ HelpDesk • សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណចំពោះរតនាគារ • កិច្ចប្រជុំបច្ចេកទេសជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ • សំណួរ(Quiz) លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០០៨ – ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ បានពីទំព័រនេះ៖ http://fmis.mef.gov.kh/documents-and-publications/newsletters/

ព័ត៌មានលម្អិត