+855 23 43 00 63

ឯកសារផ្សេងៗ

នីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារចាប់ពីការស្នើសុំធានារហូតដល់ការទូទាត់ចំណាយ

ទាញយកឯកសារ

កិច្ចប្រជុំ​ស្តីពី “ដំណាក់កាល និង សកម្មភាព​នៃ​ការ​ដាក់ឱ្យអនុវត្ត​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មានវិទ្យា​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សារ​ធា​រណៈ (FMIS)”
ថ្ងៃទី ០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

ទាញយកឯកសារ

ព័ត៌មាន​បច្ចុប្បន្នភាព​អំពី​ការអនុវត្ត​គម្រោង FMIS
ថ្ងៃទី ២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥

ទាញយកឯកសារ

កំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំស្តីពី “ការពិភាក្សាលើការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS END USER)”

ទាញយកឯកសារ

តើ​អ្នក​កំពុងស្ថិត​ក្នុងស្ថានភាព​ដែល​អាច​គ្រប់គ្រង​បាន​ចំពោះ​ការផ្លាស់ប្តូរ​ឬទេ?

ទាញយកឯកសារ

កំណត់ហេតុនៃកិច្ចបទបង្ហាញរបស់ក្រុមការងារ FMWG ស្តីពី “គុណប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)”

ទាញយកឯកសារ

របាយការណ៍​វឌ្ឍនភាព​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១៤  និង ទិសដៅ​អនុវត្ត​ឆ្នាំ ២០១៥  នៃ​ការអនុវត្ត​គម្រោង​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មានវិទ្យា​គ្រប់គ្រង​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ

ទាញយកឯកសារ

ព័ត៌មាន​គួរ​យល់ដឹង​សម្រាប់​អ្នកពាក់ព័ន្ធ​ក្នុងការ​ចូលរួម​អនុវត្ត​គម្រោង FMIS

ទាញយកឯកសារ