+855 23 43 00 63

សំណួរសួរជារឿយៗ

តើអ្វីទៅជាគម្រោង FMIS ? ហេតុអ្វីបានជាអនុវត្តគម្រោងនេះ ?

គម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) គឺជាធាតុដ៏សំខាន់មួយនៃកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (PFMRP) ។ គម្រោង FMIS ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយធាតុនៃប្រព័ន្ធជាច្រើនដើម្បីជំរុញឱ្យការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសារធារណៈមានដំណើរការរលូន ។

គម្រោង FMIS ផ្តល់ឱ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុនូវបណ្តុំនៃមុខងារសំខាន់ៗរបស់រតនាគារ និងថវិកា ក្នុងគោលបំណងគាំទ្រដល់កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (PFMRP)។

គម្រោង FMIS មានទិសដៅដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ និងអនុវត្តយ៉ាងពេញទំហឹងនូវប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាមបណ្តាស្ថាប័នរដ្ឋនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលគ្រប់ដណ្តប់លើក្រសួងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាល ថ្នាក់កណ្តាល និងតាមរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត។ ហើយគម្រោងនេះក៏មានទិសដៅផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងពេញលេញ ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កណ្តាល ក្រសួង និងមន្ទីរ ។

ប្រព័ន្ធរតនាគារស្នូលដែល ផ្អែកលើផលិតផលដែលមានស្រាប់ (Commercial Off-the-Shelf) នឹងគាំទ្ររាល់តម្រូវការសម្រាប់ការអនុវត្តថវិកាតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនៅក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ រតនាគារខេត្ត និង បណ្តានាយកដ្ឋាននៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលទាក់ទិននឹងការអនុវត្តថវិកា។ ប្រព័ន្ធនេះនឹងជួយដល់នីតិវិធីបែងចែកឥណទានថវិកា ការបង់ប្រាក់ វិក័យប័ត្រ ការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ ការត្រួតពិនិត្យថវិកា និងផ្ទៃក្នុង គណនេយ្យ និងរបាយការណ៍ (ស្របតាមដំណាក់កាលទី១ នៃការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដ៏ទូលំទូលាយនេះ) ហើយប្រព័ន្ធនេះក៏អាចគាំទ្រដល់ការងារនាពេលអនាគត ដូចជាពង្រីកមុខងារការងារលទ្ធកម្ម ការរៀបចំថវិកា ព្រមទាំងគ្រប់គ្រងសន្និធិ និងទ្រព្យសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងមូលផងដែរ (ដែលអាចនឹងអនុវត្តនៅពេលអនាគតដ៏ខ្លី)។

តើគម្រោង FMIS ប្រើរយៈពេលប៉ុន្មានខែ ?

គម្រោង FMIS បានចាប់ផ្តើមជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ និងមានរយៈពេលសរុប២៦ខែ សម្រាប់អនុវត្តគម្រោង។  តាមផែនការ  គម្រោង FMIS នឹងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ទាំង ២៥ រាជធានី-ខេត្ត  នៅខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ។

តើគម្រោង FMIS មានកាលវិភាគដូចម្តេច (Timeline) និងធ្វើឡើងនៅពេលណា?

គម្រោងនេះ ត្រូវបានរៀបចំជា ៥ ដំណាក់កាលនៃការអនុវត្តដែលរួមមាន ដំណាក់កាលចាប់ផ្តើម ស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅ រៀបចំស្ថាបនា អន្តរកាល  និងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធជាផ្លូវការ ដោយមានសកម្មភាពជាក់ស្តែងបែងចែកនៅក្នុងខ្សែបន្ទាត់ការងារនីមួយៗ (Work streams)  បង្ហាញពីតម្រូវការ ផ្នែកមុខងារ រចនាសម្ព័ន្ធការងារ និងបច្ចេកទេសនៃគម្រោង។

ប្រព័ន្ធ FMIS នឹងអនុវត្តឡើងជា២ ដំណាក់កាល៖

  • ដំណាក់កាលទី១ មានរួមបញ្ចូលការមុខងារថវិកា និងគណនេយ្យ បានចាប់ផ្តើមអនុវត្តពីឆ្នាំ២០១៣ ដល់ឆ្នាំ២០១៦។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន ប្រព័ន្ធកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅថ្នាក់អគ្គនាយកដ្ឋាន និងនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធគន្លឹះ និងនៅរតនាគារខេត្ត នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។
  • ដំណាក់កាលទី២ នឹងបន្តដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ទាំងអស់ ចាប់ពីដើមឆ្នាំ២០១៧ តទៅ។

តើត្រង់ចំណុចណា ជាដំណាក់កាលចាប់ផ្តើមនៃគម្រោង FMIS (Inception Phase)?

ការចាប់ផ្តើមគម្រោង FMIS (FMIS Inception) គឺជាដំណាក់កាលដំបូងដូចមានកំណត់ក្នុងកាលវិភាគនៃការអនុវត្តគម្រោង ដែលបានចាប់ដំណើរការពីថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣ រហូតដល់ចុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤។ ដំណាក់កាលចាប់ផ្ដើមនៃគម្រោងត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ ដែលរួមមានការបញ្ចប់នូវដំណើរការដេញថ្លៃប្រព័ន្ធ និងការរៀបចំផែនការសម្រាប់គម្រោង FMIS ។

តើអង្គភាពណាដែលនឹងត្រូវដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ?

ប្រព័ន្ធFMIS នឹងត្រូវប្រើប្រាស់នៅថ្នាក់ កណ្តាល និងថ្នាក់រាជធានី-ខេត្ត នៃអង្គភាពអនុវត្តការងារខាងក្រោម៖

  • នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា
  • អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ
  • អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា (រួមមាននាយកដ្ឋានថវិកានីយកម្ម នាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ច នាយកដ្ឋានវិនិយោគ និងនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការ និងគ្រប់គ្រងបំណុល)
  • អគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
  • អគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
  • អគ្គាធិការដ្ឋាន
  • មន្ទីររតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ទាំង២៥

តើនៅពេលដែលប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្ត អ្នកណានឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះ?

ប្រព័ន្ធ FMIS នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងឡាយនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួង-ស្ថាប័ន និង រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

ព័ត៌មាន បន្ថែម