+855 23 43 00 63

កាលវិភាគ​នៃ​ការអនុវត្តគម្រោង FMIS

FMIS-Timeline-Khmer

ឯកសារលម្អិត៖ ភាសាខ្មែរ | English

ឯកសារពាក់ព័ន្ធការប្រគល់ ទទួល ឯកសារនិងប្រព័ន្ធសម្រាប់គម្រោង FMIS៖ ភាសាខ្មែរ  | English

+ Expand All

2017

ក្រុមការងារ FMIS កំពុងរៀបចំដំឡើងឧបករណ៍ប្រព័ន្ធបណ្តាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពីមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០
គណៈប្រតិភូចិន មកស្វែងយល់ពីប្រព័ន្ធ FMIS របស់កម្ពុជា
កិច្ចប្រជុំស្តីពី ការត្រៀមលក្ខណៈ ដើម្បីដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន សម្រាប់ឆ្នាំគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ២០១៨
បេសកម្ម IMF ក្នុងការសម្រូលដល់ផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់ការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់មន្ត្រីនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន
ទស្សនៈកិច្ចសិក្សាផ្លូវរដ្ឋរបស់គណៈប្រតិភូនៃសាធារណៈរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ
មន្ត្រីនៃលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ចូលរួមកម្មវិធី “Thought Leadership workshop” នៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ការដាក់ដេញថ្លៃឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធ FMIS
សិក្ខាសាលាអន្តរជាតិស្តីពី “មេរៀន និងបទពិសោធន៍ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ”
សំណើរសុំគ្រូបង្គោល សម្រាប់ធ្វើបទបង្ហាញក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ការកសាងសមត្ថភាពផ្នែកប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ”
ដំណើរទស្សនៈកិច្ចផ្លូវការរបស់គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចឡាវ ដឹកនាំដោយឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ, ឯកឧត្តម Somdy Douangdy
សិក្ខាសាលាស្តីអំពី វឌ្ឃនភាពនៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាមរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត និង ការស្វែងរកធាតុចូលក្នុងការបន្តពង្រីកអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅតាមមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត
ការចូលរួមប្រកួតពានរង្វាន់បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និង ព័ត៍មាន កម្ពុជា២០១៧
ការរៀបចំសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្តូរជាមួយក្រសួង-ស្ថាប័ន
រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉នបន្ថែមទៅកាន់មន្រ្តីរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត
សិក្ខាសាលាស្តីអំពី ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ និង ការរៀបចំនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដា(SOP)
ការចុះផ្សព្វផ្សាយក្នុងការបញ្ច្របការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធព័ត៍មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ការសិក្សាពីនីតិវិធីអនុវត្តការងារនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន
ពីធីដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី២ ជាផ្លូវការ
រៀបចំកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីរបស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ជំហានទី ២
ការរៀបចំក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី២ ជាមួយក្រសួង-ស្ថាប័ន

2016

នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យាបានជួបប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ
កិច្ចប្រជុំជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកាស្តីអំពី ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព និង សុក្រឹតភាពនៃរបាយការណ៍ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ក្រុមការងាររបស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាផ្ទៃក្នុងស្តីអំពី ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ, បញ្ហាប្រឈម, និង​​ ស្វែងរកដំណោះស្រាយទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS
កិច្ចប្រជុំរវាង អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា និង អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ
សកម្មភាពក្រុមការងារនៃគម្រោងព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសម្រាប់ជុំទីពីរ
កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពីការធ្វើសន្ធានកម្មរវាងប្រព័ន្ធ FMIS និង ប្រព័ន្ធ ASYCUDA
ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានអនុម័តលើឯកសារនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដា
សកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាលដោយក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS
ក្រុមការងារផ្នែកសន្ធានកម្ម (Interfacing) បានទទួលជោគជ័យក្នុងការសាកល្បងធ្វើសន្ធានកម្មរវាងប្រព័ន្ធ FMIS ជាមួយធនាគារជាតិ និង ធនាគារពាណិជ្ជ
ថវិកាឆ្នាំ ២០១៦ សម្រាប់ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិបានដាក់បញ្ចូលរួចរាល់នៅក្នុងប្រព័ន្ធFMIS
សកម្មភាពក្រុមការងារនៃគម្រោងព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសម្រាប់ជុំទីមួយ

2015

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាសម្រាប់ភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ
ចេញព្រឹតិ្តបត្រព័ត៌មានលេខ៧
ចេញព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ៦
បានរៀបចំវិបស្សនាមួយនៅខេត្តព្រះសីហនុ
ការទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីនៃរតនាគារខេត្តចំនួន ១២
ពិធី “ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ”
កិច្ចប្រជុំស្តីពី “ដំណាក់កាល និង សកម្មភាពនៃការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសារធារណៈ (FMIS)”
កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (PFM-TWG)
កិច្ចប្រជុំស្តីពី “ការពិភាក្សាលើការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS END USER)”
ឯកសារនីតិវិធីអនុវត្តការងារអនាគត ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាទទួលយក
ព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចប្រជុំឆ្លងរបាយការណ៍សវនកម្មនៅនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា
កិច្ចបទបង្ហាញស្តីពី “គុណប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ(FMIS)”

ដំណាក់កាល​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ជា​ផ្លូវការ៖ ១០០%

2014

ដំណាក់កាល​អន្តរកាល៖ ​១០០%

ចេញព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ ៥
វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​បច្ចេកទេស​ព័ត៌មានវិទ្យា​របស់​ប្រព័ន្ធ FMIS ៖ Junos Intermediate Routing
វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​កម្មវិធី PeopleSoft សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ ៖ General Ledger Rel 9.2
បានបញ្ចប់​ការចុះ​សិក្សា និង​ផ្សព្វផ្សាយ​របស់​ក្រុមការងារ​គ្រប់គ្រង​ការផ្លាស់ប្តូរ​និង​ក្រុម​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​តាម​រតនាគារ​ខេត្ត-រាជធានី​ជំហាន​ដំបូង
បានបញ្ចប់​ការកំណត់​យក​ចំនួន​ចំណាត់ថ្នាក់​មាតិកា​គណនី​នៃ​ប្លង់​គណនេយ្យ ដែលមាន ៨ ចំណាត់ថ្នាក់
ចេញផ្សាយ​ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​លេខ ៤
បានបញ្ចប់​ការរៀបចំ​ឯកសារ ផែនការ​យុទ្ធសាស្រ្ត​ទំនាក់ទំនង​ផ្សព្វផ្សាយ និង ឯកសារ​វិភាគ​អំពី​អ្នកពាក់ព័ន្ធ
កិច្ចប្រជុំ​ថ្នាក់ដឹកនាំ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពាក់ព័ន្ធ និង​សមាជិក​ក្រុមការងារ​គ្រប់គ្រង​គម្រោង FMIS លើ​បញ្ហា​រាំងស្ទះ​មួយចំនួន
បញ្ចប់​ការសាងសង់​បន្ទប់​មជ្ឈមណ្ឌល​ទិន្នន័យ មជ្ឈមណ្ឌល​សង្គ្រោះ​ទិន្នន័យ និង​បន្ទប់​សម្រាប់បណ្តុះបណ្តាល
បាន​ចុះ​សិក្សា​ស្វែងយល់​ស៊ីជម្រៅ​ពី​ការអនុវត្ត​ការងារ​ទូទៅ​នៅ​រតនាគារ​ខេត្ត និង​ការ​ទំនាក់​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​គម្រោង FMIS
ចេញផ្សាយ​ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​លេខ៣

ដំណាក់កាល​ស្ថាបនា​ប្រព័ន្ធ៖ ១០០%

ទទួលបាន​ម៉ាស៊ីន​មេ​ចំនួន​ពីរ
សិក្ខាសាលា​ស្តីអំពី​ការរៀបចំ​នីតិវិធី​ការងារ​អនាគត
កិច្ចប្រជុំ​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ជាមួយ​ក្រុមការងារ​គ្រប់គ្រង​គម្រោង FMIS
ចេញផ្សាយ​ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​លេខ២
បញ្ចប់​ការ​ចងក្រង​ឯកសារ​នី​វិធី​អនុវត្ត​ការងារ​បច្ចុប្បន្ន
ចេញផ្សាយ​ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​លេខ ០០១
ចុះហត្ថលេខា​ទទួលយក​ផែនការ​គ្រប់គ្រង​គម្រោង​ដែល​បានធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​រួច
បានរៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ស្តីពី ការយល់ដឹង​ជាមុន និង​ស៊ីជម្រៅ
បានរៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ស្តីពី ការគ្រប់គ្រង​ការផ្លាស់ប្តូរ
បានបញ្ចប់​ការសិក្សា​ស្ទង់មតិ​មន្រី្ត​ពាក់ព័ន្ធ និង​បទសម្ភាស​ជាមួយ​ថ្នាក់ដឹកនាំ​គាំទ្រ​គម្រោង
វិភាគ​នីតិវិធី​អនុវត្ត​ការងារ ដើម្បី​បង្ហាញ​លម្អិត​ពី​តម្រូវការ​នៃ​នីតិវិធី​អនុវត្ត​ការងារ​នាពេល​អនាគត
បាន​សិក្សា​ស្ទង់មតិ និង​ធ្វើ​បទសម្ភាស​ថ្នាក់ដឹកនាំ​គាំទ្រ​គម្រោង
បាន​យល់ដឹង និង ពិនិត្យ​លើ​នីតិវិធី​ការងារ​បច្ចុប្បន្ន
បាន​បង្កើត​អង្គភាព​គ្រប់គ្រង​ការផ្លាស់ប្តូរ

ដំណាក់កាល​ស្វែងយល់​ស៊ីជម្រៅ៖ ១០០%

គម្រោង​FMIS ត្រូវបាន​ដាក់ឱ្យអនុវត្ត​ជា​ផ្លូវការ
បានបញ្ចប់​ផែនការ​គ្រប់គ្រង​គម្រោង

2013

ដំណាក់កាល​ចាប់ផ្តើម៖ ១០០%

ការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី១ដែលអនុវត្តសម្រាប់អគ្គនាយកដ្ឋានគន្លឹះ និង រតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង២៥នៃ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរ

ការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី២ នឹងត្រូវបន្តពង្រីកទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និង រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ