+855 23 43 00 63

21

Feb, 2018

តើប្រព័ន្ធ FMIS នឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន អង្គភាព និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ?

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

គិតត្រឹមថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ នេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានចុះគាំទ្រ និងទ្រទ្រង់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការ ត្រួតពិនិត្យ និងអនុម័តផ្ទាល់ក្នុងប្រព័ន្ធ បានគ្រប់ចំនួនក្រសួងទាំង១០ និងអង្គភាពថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធចំនួន១០ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងបរិស្ថាន ។ ដោយឡែក មិនដល់កន្លះខែទៀតទេ ពោលគឺនៅក្នុងកំឡុងខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នឹងបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការចុះពិនិត្យការដ្ឋានផ្ទាល់ ប្រមូលព័ត៌មាន និង សិក្សាពីទីតាំងផ្ទាល់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅគ្រប់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុទាំង២៥ រាជធានី-ខេត្ត ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ និងស៊ីជម្រៅ អំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ប្រព័ន្ធ FMIS យើងសូមលើកយក៨ចំណុច ដែលក្រសួង-ស្ថាប័ន អង្គភាព និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ នឹងទទួលបានបន្ទាប់ពីការអនុវត្តប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈមួយនេះទទួលបានជោគជ័យ ។  អត្ថប្រយោជន៍ទាំង ៨ចំណុច នេះរួមមាន៖ ១. ពង្រឹងគណនេយ្យភាពស្ថាប័ន និង ភាពជាម្ចាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តថវិកា ។ ២. កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ធនធានក្នុងការរត់ការឯកសារទៅតាមនីតិវិធីនីមួយៗ ។ ៣. តាមដានការអនុវត្តថិវកាបានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន ទាំងថវិកាថ្នាក់ក្រសួង, ថ្នាក់មន្ទីរ និង អង្គភាពថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅក្រោមឱវាទ តាមរយៈការទទួលបាននូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និង ថវិកាបានដោយខ្លួនឯង និងទាន់ពេលវេលា ។ ៤. ទទួលបាននូវមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយក្នុងការពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវនីតិវិធីអនុវត្តការងារ ដែលនាំឱ្យមានការរាំងស្ទះ ឬពន្យារពេលដល់ការអនុវត្តថវិកា ។ ៥. មានភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង និង អនុវត្តថវិកាកម្មវិធី ដោយប្រើប្រាស់ចំណាត់ថ្នាក់ថវិកា ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ ។ ៦. មានភាពងាយស្រួលក្នុងការតាមដានឥណទានថវិកាសម្រាប់ថវិកាថ្នាក់ក្រសួង, មន្ទីរ និងអង្គភាពថ្នាក់ក្រោមជាតិបានដោយខ្លួនឯង និងទាន់ពេលវេលា ។ ៧. ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុទៅតាមនីតិវិធីអនុវត្តការងារនានា […]

ព័ត៌មានលម្អិត

20

Feb, 2018

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ៤៥ (ប្រចាំខែ ធ្នូ)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាខែធ្នូកន្លងមកនេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីមូលដ្ឋានគ្រឹះផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន, ការរៀបចំ និងអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី, គណនេយ្យសាធារណៈ, នីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារ និង មុខងារចំនួន៤ របស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីនៃអង្គភាពថវិកា ដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ ។ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក៏បានបំពេញការងារយ៉ាងសកម្មដើម្បីបញ្ចប់ការដំឡើងប្រព័ន្ធ FMIS ថ្មី សម្រាប់ការអនុវត្តប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និង ថវិកា ក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ ២០១៨ ដោយក្នុងនោះក្រុមការងារ បានឆ្លៀតពេលឈប់សម្រាកចំនួនពីរថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី៣០-៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ដើម្បីផ្អាកការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធជាបណ្តោះអាសន្ន ក្នុងគោលបំណងដំឡើងប្រព័ន្ធ FMIS ថ្មី ព្រមគ្នាជាមួយនឹងការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការគាំទ្រ និងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ។ ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ ៖ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ សហការជាមួយក្រុមការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន បានសម្របសម្រួលការពិនិត្យមើលទីតាំងសម្រាប់ដាក់ដំឡើងឧបករណ៍ FMIS នៅតាមបណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង១០ រួចរាល់ជាស្ថាពរ ។ ក្រុមការងារក៏បានបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំទៅលើគេហទំព័រ បណ្ដាញសង្គម និងបានផ្សព្វផ្សាយផ្ទាំងព័ត៌មាន (Posters)នានា និង វីដេអូផ្សេងៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងនិង វឌ្ឍនភាពនៃគម្រោង FMISជាប្រចាំ ។ ក្រៅពីនេះក្រុមការងារបានធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ (Change Readiness Assessment)របស់ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង១០ ។ ការគ្រប់គ្រងមុខងារប្រព័ន្ធ ៖ ក្រុមការងារបានធ្វើការតេស្តសាកល្បងក្នុងលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេស និង លំហូរនីតិវិធីនៃប្រតិបត្តិការ លើគ្រប់មុខងារស្នូលក្នុងប្រព័ន្ធFMISថ្មីនៅគ្រប់ដំណាក់កាល និងគ្រប់ករណី ដើម្បីធានាថាការទាញរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីពិនិត្យផ្ទៀង-ផ្ទាត់មានសុក្រិតភាព ។ ថែមពីលើនេះក្រុមការងារបានត្រួតពិនិត្យ និងចងក្រងជាសៀវភៅមគ្គុទេសក៏ណែនាំ អំពីមុខងារស្នូលនីមួយៗ នៃប្រព័ន្ធ FMISថ្មីសម្រាប់បណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័នដើម្បីជាជំនួយស្មារតីក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ។ ក្រៅពីនេះក្រុមការងារក៏បានជួយសម្របសម្រួល និងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗ ដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ ។ ការគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ៖ ក្រុមការងារបាន ចុះត្រួតពិនិត្យ និងសម្របសម្រួលការងារដំឡើងឧបករណ៍ សម្ភារបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់និងបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ក្នុងការតភ្ជាប់បណ្តាញសម្រាប់ដាក់ដំណើរការប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង១០ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

15

Feb, 2018

ការកាត់បន្ថយនីតិវិធីអនុវត្តការងារដែលមិនផ្តល់តម្លៃបន្ថែម នឹងជំរុញឱ្យការអនុវត្តប្រតិបត្តិការកាន់តែលឿន និងមានប្រសិទ្ធភាព

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

មានប្រសាសន៍នៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយស្តីអំពី “ឧត្តមានុវត្តន៍អន្តរជាតិក្នុងការអនុវត្តដំណើរការទូទាត់ ” ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ចកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ កន្លងទៅ លោក មន្ត ប្រាថ្នា ប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS  ឱ្យដឹងថា រហូតមកដល់ពេលនេះ ការប្តូរនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS នៅមិនទាន់ឃើញជាលទ្ធផលនៅឡើយទេ ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះ លោក មន្ត ប្រាថ្នា ក៏បានរម្លឹកទៅដល់សារមួយកាលពីឆ្នាំ២០១៤ របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ទៅកាន់ អគ្គនាយកដ្ឋាន និងនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ឱ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវនីតិវិធីអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួននាពេលបច្ចុប្បន្ន ក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយនីតិវិធី ដែលមិនបានផ្តល់តម្លៃបន្ថែម ។ ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី លោក ក៏បានលើកឡើងផងដែរ អំពីសមិទ្ធផលនៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS កន្លងមក ដោយក្នុងនោះប្រព័ន្ធអាចផលិតរបាយការណ៍បាន និងការតាមដានការអនុវត្តប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ ។ ផ្អែកតាមឯកសារ Good Practice Design in Payment Processing របស់លោក Mark Silins ដែលជាជំនាញការមកពីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា  IMF បានឱ្យដឹងថា ដំណើរការនៃការទូទាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមានលក្ខណៈនៅឆ្ងាយជាងប្រទេសផ្សេងៗនៅឡើយ ។ នៅឆ្ងាយ គឺដោយសារតែការអូសបន្លាយពេលវេលា នៃការកាត់សម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារ (Business Process) ។ ទោះបីយ៉ាងនេះក្តី លោក ជា វណ្ណារ័ត្ន អនុប្រធាននាយកដ្ឋានចំណូល-ចំណាយ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ បានឱ្យដឹងថា ការអនុវត្តការងាររបស់លោកកន្លងមក ផ្នែកខាងចំណូល មិនមានភាពស្មុកស្មាញនោះទេ ដោយការបញ្ជូនឯកសារនៅតែមាន ។ លោកបញ្ជាក់ថា “នៅក្នុងប្រព័ន្ធ យើងបានកាត់បន្ថយ ដោយដំណាក់កាលទី១ បានបញ្ចូលប្រតិបត្តិការនៅគ្រប់ មុខងារ (Module)របស់ប្រព័ន្ធ  […]

ព័ត៌មានលម្អិត

13

Feb, 2018

ជំនាញការមកពី IMF និងក្រុមការងារ FMIS នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីអំពី “ឧត្តមានុវត្តន៍អន្តរជាតិក្នុងការអនុវត្តដំណើរការទូទាត់ ”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

បន្ទាប់ពីបានសិក្សាក៏ដូចជាពិភាក្សាទៅលើនីតិវិធីអនុវត្តការងារមួយចំនួនជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗរួចមក លោក Mark Silins ជំនាញការមកពីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF និងលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដឹកនាំដោយលោក មន្ត ប្រាថ្នា  នឹងសហការគ្នារៀបចំសិក្ខាសាលាមួយស្តីអំពី “ឧត្តមានុវត្តន៍អន្តរជាតិក្នុងការអនុវត្តដំណើរការទូទាត់ ” ក្នុងគោលបំណងបង្ហាញអំពីស្តង់ដារអន្តរជាតិនៃការអនុវត្តដំណើការទូទាត់ព្រមទាំងពិភាក្សារកមើលឱកាស ក្នុងការកែសម្រួលដំណើរការទូទាត់នេះ។ សិក្ខាសាលានេះ នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ចកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។ គួរបញ្ចាក់ផងដែរថា សិក្ខាសាលាខាងលើ នឹងធ្វើបទបង្ហាញនៅជំហានដំបូងសម្រាប់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ហៅកាត់ថា FMWG និងក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួនបួនរួមមាន៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រម៉ាញ់ និងនេសាទ ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងក្រសួង ប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

8

Feb, 2018

ការធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ២ ដល់គ្រប់អង្គភាពថវិកា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ឯកឧត្តម មាស សុខសេនសាន អគ្គលេខាធិការនៃ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញស្តីអំពីការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី២ ដល់គ្រប់អង្គភាពថវិកា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ។ បើតាម ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការ ការរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះឡើង ក្នុងគោលបំណងឱ្យគ្រប់អង្គភាពថវិកា ដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិទាំងអស់ បានជ្រាបកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៅលើការអនុវត្តគម្រោង ក៏ដូចជាការបំពេញបន្ថែមចំណុចខ្វះខាត ដែលក្រុមការងារបានអនុវត្តកន្លងមក។ កិច្ចប្រជុំខាងលើ បានប្រព្រឹត្តឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នាព្រឹកថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ៨រោច ខែមាឃ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨។ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះផងដែរ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានធ្វើបទបង្ហាញស្ដីអំពីនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ដែលរួមមានមុខងារនីមួយៗនៅក្នុងប្រព័ន្ធ ការផលិតរបាយការណ៍នៅក្នុងប្រព័ន្ធ និងសារៈប្រយោជន៍នៅពេលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ។ ជាការកត់សម្គាល់ កិច្ចប្រជុំនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន ដោយមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្ម និងការសួរសំណួរយ៉ាងផុសផុលពីសំណាក់អ្នកចូលរួម។ ក្នុងនោះផងដែរ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានឆ្លើយតបយ៉ាងក្បោះក្បាយគ្រប់សំណួរជូនដល់អ្នកចូលរួមដែលមានចម្ងល់ ។

ព័ត៌មានលម្អិត