+855 23 43 00 63

6

Dec, 2018

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ៥៦ (ប្រចាំខែ វិច្ឆិកា ២០១៨)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ឈានចូលខែវិច្ឆិកានេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានចុះបង្ហាញអំពីប្រព័ន្ធ FMIS និងមុខងារនីមួយៗនៃប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងសិក្ខាសាលារបស់ក្រសួងការងារ   និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ស្តីពីការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ដែលបានប្រពឹត្តិទៅកាលពីថ្ងៃទី ០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨  និងការងារផ្សេងទៀតតាមផ្នែកដូចខាងក្រោម៖ ការគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ក្រុមការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ  FMIS បានសហការជាមួយក្រុមការងារផ្គត់ផ្គង់ក្នុងការរៀបចំដាក់ដំឡើង  និងធ្វើតេស្តសាកល្បងដំណើរការ ម៉ាស៊ីនមេ ឧបករណ៍សម្ភារបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងឧបករណ៍សម្ភារមិនមែនបច្ចេកវិទ្យា បានរួចរាល់ ជាស្ថាពរ។ បន្ថែមពីនេះ ក្រុមការងារនៅតែបន្តការជួយគាំទ្រ សម្របសម្រួល និងដោះស្រាយបញ្ហានានាជូនអ្នកប្រើប្រាស់នៅគ្រប់អង្គភាព និង បានចុះត្រួតពិនិត្យគុណភាពនិងលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ផងដែរ។ ការគ្រប់គ្រងមុខងារប្រព័ន្ធ សម្រាប់ខែនេះដែរ ក្រុមកាងារមុខងារប្រព័ន្ធបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងកែសម្រួលលើនីតិវិធីអនុវត្តការងារនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងពេលអនាគតរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០ និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងត្រៀមរៀបចំដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពសាម៉ីអនុម័ត។  ជាមួយគ្នាផងដែរ  ក្រុមការងារក៏បានរៀបចំឯកសារជំនួយស្មារតីដល់ក្រសួង-ស្ថាប័ន  អគ្គនាយកដ្ឋានដែលពាក់ព័ន្ធ    និងរតនាគាររាជធានី-ខេត្តពីរបៀបធ្វើថវិកាបម្រុង (Reserving Budget) នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ហើយព្រមទាំងបានបង្កើតមាតិកាថវិកាចំណាត់ថ្នាក់គម្រោងថ្មីនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ផងដែរ។ ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ  បានរៀបចំកម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ   FMIS ជូនអង្គភាពថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញទាំងអស់ដែលរួមមាននៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា, ក្រសួងសុខាភិបាល, ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុអមផ្ទាល់នៅក្រសួង-ស្ថាប័ន ដើម្បីបង្ហាញអំពីមុខងារនៃប្រព័ន្ធ FMIS រួមជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់ប្រព័ន្ធ FMIS និងកិច្ចការងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ សម្រាប់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅឆ្នាំ ២០១៩។ ដោយឡែកក្រុមការងារក៏បានសម្របសម្រួលដល់បេសកម្មរបស់ តំណាងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ក្នុងការសិក្សាជួយសម្រួលដល់អ្នកអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS រយៈពេលពីរសប្តាហ៍ផងដែរ។ ក្រុមកាងារនៅបន្តការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំទៅលើគេហទំព័រ និងបណ្តាញសង្គមរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS ព្រមទាំងបានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូ FMIS Cambodia Weekly News សម្រាប់សាធារណជនអាចតាមដានទស្សនាបាន។ ការងារបន្ត           លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង  FMIS […]

ព័ត៌មានលម្អិត

4

Dec, 2018

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅនាយកដ្ឋានថវិកា សហរដ្ឋអាមេរិក

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

(សហរដ្ឋអាមេរិក)៖ គណៈប្រតិភូរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ បានធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សា និងជួបប្រជុំពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងារផ្នែកប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការរៀបចំថវិកា (Budget Planning System) ដែលមានឈ្មោះថា “BASIS” របស់សហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីថ្ងៃទី០៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ នៅនាយកដ្ឋានថវិកា (Department of budget) នៃរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិក។ គោលបំណងនៃដំណើរទស្សនៈកិច្ចសិក្សានេះគឺដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅលើ មុខងារមូលដ្ឋានរួមនៃ ថវិកាចរន្ត (Operating Budget) និង ថវិកាវិនិយោគ (Capital budget) ដូចខាងក្រោម៖ – មុខងាររបស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការរៀបចំថវិកា (System Functionalities) – ការវាស់វែងលើសមិទ្ធកម្មការងារ រួមទាំងរបាយការណ៍ – កាលវិភាគ និង បញ្ហាប្រឈមនៃការរៀបចំថវិកា – ការបណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាព និង ជំនាញ និង -បទពិសោធន៍នៃការអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការរៀបចំថវិកា។ បន្ទាប់ពីការជួបពិភាក្សាពីប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការរៀបចំថវិកា គណៈប្រតិភូក៏ទទួលបានការអនុញ្ញាត ជួបជាមួយតំណាងរបស់ Montgomery County Stat, Mid-Atlantic StatNet & American Association for Budget and Program Analysis (AABPA) ដែលជាការិយាល័យវិភាគទិន្នន័យ ហើយបានសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមលើ ៖ – ភាពជោគជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រចាំតំបន់ (Local Government) – របាយការណ៍គ្រប់គ្រងសមិទ្ធកម្មការងារ (Performance Management Reporting) – ការវាសវែងលើសមិទ្ធកម្មការងារនៃការអនុវត្តកម្មវិធី (Performance Measurements of Programs) – ការកសាងជំនាញ និង […]

ព័ត៌មានលម្អិត

4

Dec, 2018

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈប្រចាំត្រីមាសទី៣

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដើម្បីពិភាក្សាលើរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យតាមដានវឌ្ឍនភាពកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៨ និង លទ្ធផលស្ដីពីការរៀបចំ និងកែសម្រួលផែនការសកម្មភាពរួម ដំណាក់កាលទី៣ សម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ២០១៩ និងឆ្នាំ២០២០ (CAP3 2019-2020) ។ កិច្ចប្រជុំនេះ ប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់កាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (គ.ហ.ស.) ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ជាថ្នាក់ដឹកនាំ និងសមាជិកក្រុមការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលធ្វើឡើងរយៈពេលមួយព្រឹក គណៈកម្មាការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានចែករំលែកអំពី វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, របាយការណ៍តាមដានវឌ្ឍនភាពរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងរបារយការណ៍តាមដានវឌ្ឍនភាពរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន ។ នៅក្នុងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈត្រីមាសទី៣ ក៏មានការលើកឡើងពីលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃការយល់ដឹង ការគាំទ្រ និងភាពជាម្ចាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធ FMIS របស់ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន១០ និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំង ២៥ រាជធានី-ខេត្ត ។ គួររម្លឹកផងដែរថា នៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី២ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបានតាមផែនការមេរបស់គម្រោងសម្រាប់ការអនុវត្តនៅឆ្នាំ ២០១៨ ក្នុងនោះរួមមាន៖ ការបញ្ចប់ជាស្ថាពរនូវការបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជូនបណ្ដាក្រសួងថ្មីបន្ថែមចំនួន ១០ និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តចំនួន ២៥, ការបញ្ចប់ការដំឡើងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ និង ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ, ការដំឡើងម៉ាស៊ីនមេថ្មីសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ប្រព័ន្ធ FMIS ជំហានទី២នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យថ្មីត្រូវបានបញ្ចប់, ការរៀបចំអនុវត្តគម្រោងជូនអង្គភាពថវិកាពេញសិទ្ធិដែលនឹងត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ជាមួយនឹងការរៀបចំផែនការសកម្មភាព និង យុទ្ធសាស្ត្រនានា ក្នុងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាព និង គណនេយ្យភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាមរយៈការឈានដល់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងដោយកាត់បន្ថយលើនីតិវិធីប្រើប្រាស់ក្រដាសស្នាម ។

ព័ត៌មានលម្អិត

4

Dec, 2018

តំណាងក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMISចូលរួមធ្វើជាគ្រូឧទ្ទេសក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMIS រៀបចំដោយរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

(សៀមរាប)៖ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ តំណាងក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានចូលរួមធ្វើជាគ្រូឧទ្ទេសក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី “បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)” ដែលរៀបចំដោយរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល និង ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៅសណ្ឋាគារអប្សរាអង្គរ ខេត្តសៀមរាប។ ឯកឧត្ដម សេង សត្តា អគ្គនាយករដ្ឋបាល និងកិច្ចការទូទៅ នៃរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល និងជាប្រធានក្រុមការងារការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈស្ដីទី បានធ្វើរបាយការណ៍សង្ខេបស្ដីពីការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS និងការត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS របស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលនៅឆ្នាំ ២០១៩ ខាងមុខនេះ។ បន្ថែមពីនេះ ឯកឧត្ដម ក៏បានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដល់មន្ត្រីនៃរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល ត្រូវចាប់ផ្ដើមពិនិត្យ និងសិក្សាទៅលើការសម្រូលនីតិវិធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្ន ដើម្បីធានាឱ្យបានការអនុវត្តការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព និងទាន់ពេលវេលា និងស្របទៅតាមការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ផងដែរ។ តំណាងក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដែលជាគ្រូឧទ្ទេស បានធ្វើបទបង្ហាញយ៉ាងក្បោះក្បាយទៅលើវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS, មុខងារទាំង ៦ របស់ប្រព័ន្ធ FMIS និង នីតិវិធីអុវត្តការងារលើមុខងាររបស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាមួយនឹងនីតិវិធីអុវត្តការងារបច្ចុប្បន្ន ដែលនឹងត្រូវអនុវត្តដោយរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល នាឆ្នាំ ២០១៩ ខាងមុខនេះ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

29

Nov, 2018

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរៀបចំកម្មវីធី “បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិនៃ ក្រសួងចំនួន០៤ ដែលត្រូវចូលរួមអនុវត្តគម្រោង FMIS ឆ្នាំ ២០១៩ ”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៧រោច ខែកត្តិក ឆ្នាំ ច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស. ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៃរាជធានីភ្នំពេញ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំកម្មវីធី “បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិនៃ ក្រសួងចំនួន០៤ ដែលត្រូវចូលរួមអនុវត្តគម្រោង FMIS ឆ្នាំ ២០១៩ ” ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាងឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់មន្ត្រីមកពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សរុបជាង ៥០ រូប ។ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប បានមានប្រសាសន៍ឱ្យដឹងថា ការបង្កើតឱ្យមានកម្មវីធី “បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិនៃ ក្រសួងចំនួន០៤ ដែលត្រូវចូលរួមអនុវត្តគម្រោង FMIS ឆ្នាំ ២០១៩”នេះឡើង គឺមានគោលបំណងផ្តល់ជូននូវចំណេះដឹង និង ទិដ្ឋភាពរួមពីអត្ថប្រយោជន៍មុខងាររបស់ប្រព័ន្ធ, ការរៀបចំឱ្យមានមន្រ្តីបង្គោលប្រចាំអង្គភាពថវិកា ដើម្បីងាយស្រួលដល់អនុវត្តគម្រោង និងការចាប់ផ្តើមអនុវត្តការងាររួមគ្នា ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យទទួលបានជោគជ័យ ។ ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការ បានបន្ដទៀតថា ជាការពិតមិនអាចប្រកែកបាន ការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS លើកដំបូងគឺតែងតែមានការលំបាកទោះតិចក្តី ច្រើនក្តី ដោយការផ្លាស់ប្តូរ ការទទួលយករបស់ថ្មី ពិសេសប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថ្មីលើការងារហិរញ្ញវត្ថុ និងថវិកា តែងតែមិនមានភាពងាយស្រួលប៉ុន្មានទេ តែបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តី យោងតាមបទពិសោធន៍ក្នុងការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធជាមួយរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ក៏ដូចជាក្រសួង-ស្ថាប័ន ការលំបាកភាគច្រើនគឺត្រឹម៣ខែដំបូងប៉ុណ្ណោះ ដោយសារមិនទាន់ធ្លាប់ដៃ […]

ព័ត៌មានលម្អិត