+855 23 43 00 63

27

Jul, 2019

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) ពេញចិត្ត និងគាំទ្រដល់ការអនុវត្តគម្រោង FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាជាមួយលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងFMIS ដែលធ្វើឡើងនៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ តំណាងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ហៅកាត់ថា ADB បានបង្ហាញភាពពេញចិត្ត និងអបអរសាទរដែលគម្រោង FMIS សម្រេចបានទាំងស្រុងនូវសូចនាករដែល  ADB បានកំណត់សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ចំនួន២ចំណុចគឺ ១. ការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជាមួយនឹងការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្តស្តីពីការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ និងការសិក្សានីតិវិធីអនុវត្តការងារជាមួយក្រសួង-ស្ថាប័ន និង ២.ការពង្រីកការអនុវត្តគម្រោង FMIS ដល់គ្រប់អង្គភាពក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រួមជាមួយនឹងការផលិតរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ IPSASReport Cash basis ចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS។ តំណាង ADB ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រព័ន្ធ FMIS គឺជាឆ្អឹងខ្នងដ៏សំខាន់មួយនៃកម្មវិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជាហើយប្រព័ន្ធទំនើបកម្មមួយនេះនឹងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធានាបាននូវគណនេយ្យភាពក្នុងការអនុវត្តហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅពេលខាងមុខនិងជាពិសេសនោះគឺលទ្ធភាពនៃការកាត់បន្ថយជំហាន ឬនីតិវិធីអនុវត្តការងារណាដែលមិនបានផ្តល់តម្លៃបន្ថែម ។ កិច្ចពិភាក្សាបានផ្តោតសំខាន់លើរបៀបវារៈសំខាន់ចំនួនពីររួមមាន ១. បេសកកម្មពិនិត្យ ទៅលើការរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរនិងផែនការក្នុងការកាត់បន្ថយនីតិវិធីអនុវត្តការងារនៅក្រសួងចំនួន ៦ដែលទទួលបានអនុវត្តគម្រោងផ្សេងៗក្រោមការឧបត្ថម្ភពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី និង ២.ពិភាក្សាអំពីការអនុវត្ត CAP3 ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងFMIS ឆ្នាំ២០១៩។ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារក៏បានជម្រាបជូនដំណឹងតំណាង ADB ថាក្រុមការងារបានអនុវត្តគម្រោងរួមជាមួយនឹងផែនការសកម្មភាពទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរការរៀបចំនីតិវិធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្ន និង ការរៀបចំត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការកាត់បន្ថយជំហាន ឬនីតិវិធីអនុវត្តការងារជូនក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន២០  ក្នុងឆ្នាំ២០១៨-២០១៩ ក្នុងនោះក៏មាន៦ក្រសួងដែលមានការអនុវត្តគម្រោងរបស់ADB  គឺ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខប្រមាញ់និងនេសាទ, ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម, ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន, ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា,ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និង ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។  សកម្មភាពទាំងអស់នេះដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ធាតុចូលជាមូលដ្ឋានក្នុងកាត់បន្ថយជំហាន  ឬនីតិវិធីអនុវត្តការងារនាពេលខាងមុខ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

26

Jul, 2019

សៀវភៅមេរៀនស្តីពីការប្រើប្រាស់ Microsoft PowerPoint

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នេះគឺជាសៀវភៅមេរៀនស្តីពី ការប្រើប្រាស់ Microsoft PowerPoint រៀបរៀងដោយ នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ ទាញយកសៀវភៅនៅទីនេះ ៖ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2019/07/Microsoft-PowerPoint.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

24

Jul, 2019

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រៀបចំកម្មវិធីបង្កើនការយល់ដឹងស្តីពី ការអនុវត្តប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ផ្ទាល់លើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និងថវិកា

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩នេះបានរៀបចំបើកកម្មវិធីបង្កើនការយល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់និងការអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាងអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យអូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានដឹកនាំបើកកម្មវិធីបង្កើនការយល់ដឹង ស្ដីពីការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS នេះ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប បានរំលេចពីសកម្មភាពការងារ របស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដែលបានអនុវត្តតាមផែនការពង្រីកការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ជំហានទី២ ឆ្នាំ២១៧-២០២២ ដោយបានបំពេញនូវតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនលើការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពគាំទ្រ ដល់កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសម្រេចបាននូវការងារសំខាន់ៗជាច្រើនរួមមាន៖ ផ្នែកគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ, ផ្នែកនីតិវិធីអនុវត្តការងារនិងផ្នែករៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាដើម។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប លើកឡើងថាការបង្កើនការយល់ដឹងស្ដីពីការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ផ្ទាល់លើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និងថវិកានេះមានគោលបំណងសំខាន់២៖ ១៖ ដើម្បីឱ្យក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន១៧និងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ ស្វែងយល់ឱ្យកាន់តែច្បាស់អំពីប្រព័ន្ធ FMISតាមរយៈការបង្ហាញផ្ទាល់របស់មន្ត្រីដែលបាននិងកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាមក្រសួងសាមីនិងអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ ២៖ ដើម្បីបំផុសឱ្យក្រសួង-ស្ថាប័នត្រៀមខ្លួនគិតគូរអំពីការផ្លាស់ប្តូរដែលនឹងកើតមានឡើងនៅឆ្នាំ២០២០និងដើម្បីផ្តល់នូវមូលដ្ឋានគ្រឹះជាក់លាក់ និងឈានដល់ការកាត់បន្ថយនីតិវិធីអនុវត្តការងារមួយចំនួន និងដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈធ្វើសមាហរណកម្មចូលក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS, បន្តឈានទៅលុបបំបាត់ចោលនីតិវិធីអនុវត្តការងារនិងឯកសារក្រដាសស្នាមនៅក្រៅប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងនាពេលអនាគត។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យបានបន្ដថា នេះជាកិច្ចការដ៏សំខាន់មួយក្នុងក្របខណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រ ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរដែលនឹងជំរុញឱ្យក្រសួងស្ថាប័នចំនួន១៧ និងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញស្វែងយល់ឱ្យកាន់តែច្បាស់អំពីដំណើរចុះប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ដោយផ្តើមចេញពីការធ្វើនិយ័តថវិកាផ្ទៃក្នុង ការចុះប្រតិបត្តិការស្នើសុំធានាចំណាយសម្រាប់កិច្ចលទ្ធកម្ម, ការកត់ត្រាកិច្ចលទ្ធកម្មលើសិទ្ធិ,ការទូទាត់ចំណាយកិច្ចលទ្ធកម្មនិងការទាញយករបាយការណ៍ចំណូល-ចំណាយថវិកាជាតិ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យបានបញ្ជាក់ថា ម្យ៉ាងវិញទៀតកម្មវិធីនេះនឹងអាចចូលរួមបំផុសឱ្យក្រសួង-ស្ថាប័នត្រៀមខ្លួន គិតគូរអំពីការផ្លាស់ប្តូរនៅឆ្នាំ២០២០ខាងមុខតាមរយៈការស្វែងយល់អំពីលទ្ធភាព កែលម្អនីតិវិធីអនុវត្តការងារ របស់ខ្លួនជាបណ្តើរៗដើម្បីឈានទៅដល់ការកាត់បន្ថយនីតិវិធី និងភាពស្មុគស្មាញក្នុងការអនុវត្តការងារមួយចំនួន និងការត្រៀមលក្ខណៈ ធ្វើសមាហរណកម្មចូលក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS និងអាចបន្តឈានទៅលុបបំបាត់ចោល នូវនីតិវិធីការងារ ដែលប្រើឯកសារក្រដាសស្នាមនៅក្រៅប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងនាពេលអនាគត។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានរំលឹកជាថ្មីម្តងទៀតអំពីការដាក់ចេញនូវផែនការសកម្មភាព សម្រាប់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក្នុងការសិក្សាកាត់បន្ថយ ជាអតិបរមានូវនីតិវិធីអនុវត្តការងារដោយដៃ មកធ្វើតាមប្រព័ន្ធដោយចាប់ផ្តើមសាកល្បងចេញពី មុខចំណាយពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកផ្តល់បៀវត្សតាមរយៈការកាត់សម្រួលនីតិវិធីមួយចំនួនដោយឈរលើមូលដ្ឋាន កែសម្រួលមុខងារ តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីពីការធ្វើការងារដដែលៗជាន់គ្នា […]

ព័ត៌មានលម្អិត

23

Jul, 2019

ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ “ប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ” ជាផ្លូវការ សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ មានកិត្តិយស សូមជម្រាបជូនដល់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជាថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីរាជការ ដែលកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងអស់ នៅតាមអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ, រតនាគាររាជធានី-ខេត្ត, មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត, ក្រសួង-ស្ថាប័ន និង អង្គភាពថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ ជ្រាបថា នាពេលកន្លងមក យន្តការគាំទ្រ និង ដោះស្រាយបញ្ហានានាជូនអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS តាមរយៈការទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ, ក្រុម Telegram និង ប្រព័ន្ធ OS Ticket ជាយន្តការដែលបានជ្រើសរើសសម្រាប់ដោះស្រាយជូនអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាបណ្តោះអាសន្ន ។ បច្ចុប្បន្ន “ប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ” ថ្មី ដែលមានឈ្មោះថា “PK-THE HELPER” ត្រូវបានអភិវឌ្ឍរួចរាល់ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាជំនួយគាំទ្រ ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងការកែលម្អ និង ដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់កម្រិត និង មានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ និង ឧត្តមានុវត្តន៍ ។ ក្នុងន័យនេះ ដើម្បីជួយគាំទ្រ និង ដោះស្រាយបញ្ហានានា ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និង ស័ក្តិសិទ្ធភាព ជូនអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នឹងបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ OS Ticket (ប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រចាស់) និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ “ប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ (PK-THE HELPER)” ជាផ្លូវការ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ នេះ តទៅ ។ សេចក្តីដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូម ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក […]

ព័ត៌មានលម្អិត

18

Jul, 2019

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ០១៩_ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានចេញផ្សាយលេខ០១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ នេះ បង្ហាញពីសមិទ្ធផលជាច្រើន ដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបាន និងចំណេះដឹងសម្បូរបែបទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស និង ចំណេះដឹងអំពី សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាដើម ។ មាតិកាព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០១៩ នេះមាន៖ ប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំលើកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ EU វាយតម្លៃខ្ពស់ និងបង្ហាញជំហរយ៉ាងមុតមាំក្នុងការគាំទ្រគម្រោង FMIS នៅកម្ពុជា មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) លើវឌ្ឍនភាពរបស់គម្រោង FMIS តើប្រព័ន្ធ FMIS ផលិតបានរបាយការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះ? កំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៃប្រទេស Moldova វឌ្ឍនភាពនៃការដំឡើង និងថែទាំឧបករណ៍បច្ចេកទេសរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS បញ្ហាប្រឈមដែលអាចកើតមាន បើមិនមានការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការអនុវត្ត ផែនការសកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារ FMIS ដែលត្រូវអនុវត្តក្នុងត្រីមាសទី៣ និងទី៤ នៃឆ្នាំ២០១៩ សំណួរ និងចម្លើយ ។ លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០១៩ នៅទីនេះ  https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2019/07/Newsletter-019FINALFORWEBSITE.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត