+855 23 43 00 63

28

Mar, 2016

ដំណឹង​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ចសន្យា​បម្រើ​ការងារ​នៅ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និង​ ហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យានៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសាធារណជនជ្រាបថា នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យានៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវការជ្រើសរើសមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យាផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាចំនួន១០រូបដើម្បីបម្រើការងារនៅក្នុងនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យាដែលមានជំនាញដូចខាងក្រោម៖ ១ មន្ត្រីជំនាញផ្នែកផលិតកម្មវិធីលើទូរស័ព្ទដែលមានប្រព័ន្ធដំណើរការ Android (Android App Programmer) ចំនួន០១រូប ២ មន្ត្រីជំនាញផ្នែកផលិតកម្មវិធីលើទូរស័ព្ទដែលមានប្រព័ន្ធដំណើរការ iOS (iOS App Programmer)ចំនួន០១រូប ៣ មន្ត្រីជំនាញផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ (Programmer) ចំនួន០៣រូប ៤ មន្រ្តីជំនាញផ្នែករៀបរៀង ឬ រចនាគេហទំព័រ (Web Designer) ចំនួន០១រូប ៥ មន្រ្តីជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ និង សារអេឡិចត្រូនិច (Web Master) ចំនួន០១រូប ៦ មន្រ្តីជំនាញផ្នែកជួសជុល និង ថែទាំម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រទាំងផ្នែក Hardware និង Software ចំនួន០២រូប ៧ មន្រ្តីជំនាញផ្នែកបណ្តាញតភ្ចាប់ (Networking) ចំនួន០១រូប សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាញយកឯកសារខាងក្រោម៖ Announcement and TOR

ព័ត៌មានលម្អិត

14

Mar, 2016

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ២៣ (ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

មកដល់ខែកុម្ភៈនេះ ក្រុមការងារគម្រោង FMIS របស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា បានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដល់រតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ចំនួន ២៤ រួចរាល់ហើយ ដោយឡែករតនាគារខេត្តសៀមរាប នឹងត្រូវដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅចុងខែមីនាខាងមុខ។ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ កម្រិតសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរបស់មន្រ្តីមានការរីកចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ដែលសបញ្ជាក់ឱ្យឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ កាន់តែយល់ច្បាស់អំពីដំណើរការរបស់ប្រព័ន្ធ និង សារៈសំខាន់របស់ប្រព័ន្ធ ដែលអាចជួយសម្រួលដល់ការងារប្រចាំថ្ងៃ នាពេលបច្ចុប្បន្ន និង នាអនាគត។  ជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមការងារនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារបានបញ្ចប់ការចងក្រងឯកសារនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារ (Standard Operating Procedures) ចាប់ពីការស្នើសុំធានាចំណាយរហូតដល់ការទូទាត់ចំណាយ (Procure To Pay Process) និងទទួលបានការអនុម័តដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។   ក្រុមការងារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យាបានបញ្ចប់ការធ្វើសន្ធានកម្មជាមួយប្រព័ន្ធធនាគារជាតិ និង ប្រព័ន្ធធនាគារពាណិជ្ជក្នុងការទាញយក Bank Statement ។ ជាងនេះទៀត ក្រុមការងារបានសាកល្បងប្រើប្រាស់ Electronic Fund Transfer ជាមួយ  នឹងធនាគារជាតិរួចរាល់ ដោយនៅរង់ចាំថ្នាក់ដឹកនាំសម្រេច មុខនឹងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ ។ ចំណែកការធ្វើសន្ធានកម្មជាមួយប្រព័ន្ធ ASYCUDA និងប្រព័ន្ធ Payroll ក្រុមការងារក៏កំពុងបន្តពិភាក្សា និង បញ្ចប់ការងារបច្ចេកទេសដែលនៅសេសសល់មួយចំនួន ដើម្បីដាក់ឱ្យដំណើរការមុខងារសន្ធានកម្មជាមួយប្រព័ន្ធ FMIS ។ ការទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ តាមគេហទំព័រ និង កិច្ចប្រជុំផ្សេងៗ រួមទាំងព្រឹត្តិការណ៍នានា ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរនៅតែបន្តអនុវត្តការផ្សព្វផ្សាយអំពីវឌ្ឍនភាពធ្វើយ៉ាងណាឱ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យល់កាន់តែច្បាស់អំពីគម្រោង។ បន្ថែមពីលើនេះ ភ្នាក់ងារផ្លាស់ប្តូរនៅតាមបណ្តារតនាគាររាជធានី-ខេត្តនីមួយៗ បាននិងកំពុងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការ ផ្សព្វផ្សាយ គាំទ្រ ជំរុញ និង លើកកម្ពស់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឱ្យមានសមត្ថភាពខ្ពស់ ។ ជំនាញការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរក៏បាននិងកំពុងសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ និង ការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ដោយរិះរកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជំរុញ បំផុសស្មារតី និងកៀរគរអ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យទទួលបាននូវទស្សនៈវិជ្ជមានទៅលើប្រព័ន្ធ FMIS ។ ក្រុមការងារផ្នែកបណ្តុះបណ្តាលបានបញ្ចប់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនៅតាមបណ្តារតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង២៥រួចរាល់ ហើយក្រុមការងារបានបន្តជួយសម្របសម្រួលដល់ការអនុវត្តការងាររបស់មន្រ្តីទាំងថ្នាក់កណ្តាល និងថ្នាក់រាជធានី-ខេត្ត […]

ព័ត៌មានលម្អិត

3

Mar, 2016

ដំណឹង​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ចសន្យា​បម្រើ​ការងារ​នៅ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ដំណឹងជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាបម្រើការងារនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ គម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ Change Management Senior Staff Communication (១មុខដំណែង) Change Management Staff for Communication (១មុខដំណែង) Change Management Senior Staff for Impact (១មុខដំណែង) Change Management Staff for Impact (១មុខដំណែង) Change Management Senior Staff for Capacity Building & Development (១មុខដំណែង) សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាញយកឯកសារខាងក្រោម៖ Announcement and TOR

ព័ត៌មានលម្អិត

5

Feb, 2016

ថវិកាឆ្នាំ ២០១៦ សម្រាប់ថ្នាក់ជាតិ និង ថ្នាក់ក្រោមជាតិ បានដាក់បញ្ចូលរួចរាល់នៅក្នុងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

បន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាជាតិ បានអនុម័តលើកញ្ចប់ថវិកាឆ្នាំ ២០១៦ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS (FMWG) បានសហការគ្នាយ៉ាងសកម្មក្នុងការប្រមូលនូវទិន្នន័យថវិកាដែលមានលម្អិតដល់កម្មវិធី និង អនុកម្មវិធីពីគ្រប់អគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីដាក់បញ្ចូល (Upload)ក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់ត្រៀមអនុវត្តថវិកាឆ្នាំ ២០១៦ នេះ តាមប្រព័ន្ធ FMIS ។ នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦ ក្រុមការងារបានប្រមូល និង សម្រួលទិន្នន័យទៅតាមទម្រង់ស្តង់ដាររួមមួយ ដើម្បីដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងទៅប្រព័ន្ធ FMIS ដោយប្រើប្រាស់មុខងារវិភាជន៍ថវិកា (Budget Allocation) ។ ក្រុមការងារបានដាក់បញ្ចូលទិន្នន័យវិភាជន៍ថវិកាលម្អិតរួចរាល់សម្រាប់ថវិកាថ្នាក់ជាតិទាំងអស់ (គ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន) ដោយរួមទាំងក្រសួង-ស្ថាប័នដែលមានថវិកាកម្មវិធីចំនួន ២៣ ដូចខាងក្រោម៖ ១. រដ្ឋសភា ២.ព្រឹទ្ធសភា ៣.ក្រសួងការបរទេស និង សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ៤. ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ៥. ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគររូបនីយកម្ម និង សំណង់ ៦. អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ ៧. អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ៨. ក្រសួងយុត្តិធម៌ ៩. ក្រសួងព័ត៌មាន ១០.ក្រសួងសុខាភិបាល ១១.ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា ១២.ក្រសួងបរិស្ថាន ១៣.ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និង យុវនីតិសម្បទា ១៤.ក្រសួងកិច្ចការនារី ១៥.ក្រសួងការងារ និង បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ១៦.រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល ១៧.ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ១៨.ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ ១៩.ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ២០.ក្រសួងប្រៃសនីយ៍ និង ទូរគមនាគមន៍ ២១.ក្រសួងសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន ២២.ក្រសួងទេសចរណ៍ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

15

Jan, 2016

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ២២ (ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ចាប់តាំងពីដើមខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ប្រព័ន្ធ FMIS បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដល់រតនាគារ រាជធានី-ខេត្ត ទាំង២៥ ដោយផ្តោតសំខាន់លើមុខងារសំខាន់ចំនួន៥។ ក្នុងការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នេះ ក្រុមការងារគម្រោង FMIS របស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យាបានចុះផ្ទាល់ដើម្បីគាំទ្រការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដល់រតនាគារនីមួយៗ ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់មានភាពងាយស្រួលនិងយល់អំពីប្រព័ន្ធឲ្យកាន់តែច្បាស់។ មកដល់ពេលនេះ ក្រុមការងារបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបានយ៉ាងជោគជ័យរហូតដល់រតនាគាររាជធានី-ខេត្តចំនួន១៦ ដោយមានការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងក្លា។ ក្នុងកំឡុងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នេះ ក្រុមការងារបានសង្កេតឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់តាមរតនាគារនីមួយៗមានឆន្ទៈក្នុងការប្រើប្រាស់ខ្ពស់ និងមានការលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់។ បើទោះជាកម្រិតសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរបស់មន្ត្រីនូវមានកម្រិត ប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ការប្រើប្រាស់មួយរយៈពេលមក ក្រុមការងារសង្កេតឃើញថាកម្រិតចំណេះដឹងរបស់ពួកគាត់កំពុងរីកចំរើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។ ក្រុមការងារគម្រោងកំពុងពិនិត្យលម្អិតមុននឹងដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំអនុម័តលើឯកសារនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារ (Standard Operating Procedures) បន្ទាប់មកបញ្ជូនឲ្យអគ្គនាយដ្ឋាន-នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធអនុវត្តសម្រាប់ជាជំនួយដល់ការអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃ។ ក្រុមការងារនូវតែបន្តធ្វើសន្ធានកម្មជាមួយប្រព័ន្ធខាងក្រៅដូចជាប្រព័ន្ធ DMFAS ប្រព័ន្ធធនាគារជាតិ (Bank Statement និង Electronic Fund Transfer) ASYCUDA និងប្រព័ន្ធ Payroll ដើម្បីរកវិធីទាញយកទិន្នន័យបញ្ចូលក្នុប្រព័ន្ធ FMIS។ ក្រុមការងារក៏កំពុងពិភាក្សាជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានទាំងអស់ទាក់ទងនិងការងារបច្ចេកទេសគណនេយ្យ ដូចជាការចុះកាលបរិច្ឆេទគណនេយ្យ ការបិទបញ្ជីចុងឆ្នាំ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ថវិកាឆ្នាំចាស់ជាដើម ដើម្បីអាចកត់ត្រាក្នុងប្រព័ន្ធបាន។ ការទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ តាមគេហទំព័រ និងកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗ រួមទាំងព្រឹត្តិការនានា ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរនៅតែបន្តអនុវត្តការផ្សព្វផ្សាយអំពីវឌ្ឍនភាពធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីគម្រោង។ ក្រោយពីមានតំណាងអ្នកគាំទ្រនាំមុខនិងបណ្តាញភ្នាក់ងារផ្លាស់ប្តូរតាមបណ្តារតនាគារនីមួយៗ ពួកគាត់បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការ ផ្សព្វផ្សាយ គាំទ្រ ជំរុញនិងលើកកម្ពស់ អ្នកពាក់ព័ន្ធប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ ។ ក្រុមការងារបន្តផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធដល់អ្នកប្រើប្រាស់របស់រតនាគាររាជធានី-ខេត្តមួយចំនួនបន្តទៀត លើមុខងារសំខាន់ចំនួន៤៖ មុខងារគណនេយ្យត្រូវទារ មុខងារគណនេយ្យត្រូវសង ការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ និងមុខងារសៀវភៅធំ។ ចំណែកក្រុមការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង គមនាគមន៍បន្តចុះតាមរតនាគារខេត្តដើម្បីតម្លើងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ ព្រីនធ័រ និង ស្កេនន័រដែលនឹងបញ្ចប់កំឡុងខែកុម្ភៈ។ ជាថ្មីម្តងទៀត ប្រព័ន្ធFMIS កំពុងអនុវត្តតាម រតនាគាររាជធានី-ខេត្ត   ដូច្នេះសូមអ្នក ប្រើប្រាស់ទាំងអស់ខិតខំយកចិត្ត ទុកដាក់អនុវត្តប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឲ្យបានជោគជ័យ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមផ្សេងៗ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ឬទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីមែល ឬទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោម៖ គេហទំព័រ៖ http://fmis.mef.gov.kh  អ៊ីមែល៖ fmis.info@mef.gov.kh  ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ 023 […]

ព័ត៌មានលម្អិត