+855 23 43 00 63

ព្រឹត្តិការណ៍បន្ទាប់

ក្រុមការងារ FMIS ចុះដំឡើង Wall point នៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១៧ ថ្មី

ការចុះពិនិត្យ ជួសជុល និងថែទាំងឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងឧបករណ៍សម្ភារមិនមែនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់គម្រោង FMIS នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ២០ ក្នុងត្រីមាសទី ២