+855 23 43 00 63

23

Nov, 2021

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ២០០៤ មក រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាសេនាធិការ បានចាប់អនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជាជំហានៗ មានរយៈពេលវែងដែលមានគោលបំណងកែលម្អប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកស្តង់ដារអន្តរជាតិ។ ការអនុវត្តកម្មវិធីនេះបានទទួលជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ ហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងបន្តអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំណាក់កាលទី៣។ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ គឺជាសេនាធិការរបស់គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ មានមុខងារ និងភារកិច្ចសម្របសម្រួលការរៀបចំ និងការអនុវត្តការងារ គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងសម្របសម្រួលការរៀបចំ និងការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ។ ដោយមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ និងក្នុងនាមជាសេនាធិការប្រកបដោយគុណភាព ស័ក្ដិសិទ្ធិភាព និងប្រសិទ្ធភាព អគ្គលេខាធិការដ្ឋានត្រូវការចាំបាច់នូវមន្ត្រីបម្រើការងារមួយចំនួនដែលមានសមត្ថភាព មានជំនាញ និងមានបទពិសោធន៍សមស្របតាមការងារនីមួយៗ។ ក្នុងន័យនេះ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានសូមប្រកាសជ្រើសជ្រើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាមួយចំនួនរួមមាន ផ្នែកវិភាគធុរកិច្ច (Business Analyst) ចំនួន០៣រូប, ផ្នែកប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (IT System / Application Team) ចំនួន០៨រូប, ផ្នែកគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (IT Infrastructure Team) ចំនួន០១រូប, ផ្នែកគ្រប់គ្រងគុណភាព (Quality Management Team) ចំនួន០៦រូប និង ផ្នែកសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធ (System Security Team) ចំនួន០៣រូប សម្រាប់បម្រើការងារពេញម៉ោងនៅលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMWG) ។ ទាញយកព័ត៌មានលម្អិត៖ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2021/11/image_2021-11-22_16-13-53-converted.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

17

Nov, 2021

កិច្ចប្រជុំស្តីពីការរៀបចំរបាយការណ៍ច្បាប់ទូទាត់ នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលកម្ពុជាក៏ដូចជាសកលលោកកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅតែពុះពារបន្តបំពេញភារកិច្ចក្នុងការចូលរួមរក្សាបាននូវលំនឹងរួមនៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម ទន្ទឹមនឹងដៃម្ខាងទៀតក្នុងការពង្រឹងការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ ជាក់ស្ដែង នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS និង បណ្ដាអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធក្នុងការជំរុញបញ្ចប់ការងាររៀបចំរបាយការណ៍ច្បាប់ទូទាត់ឱ្យផលិតចេញបានទាំងស្រុងពីប្រព័ន្ធ FMIS ដែលនឹងក្លាយទៅជាបរិបទ និង សមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការពង្រឹងបាននូវការអនុវត្តប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយតម្លាភាព និង គណនេយ្យភាព ជាមួយនឹងការចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការពង្រឹងបាននូវយន្តការតាមដានការអនុវត្តថវិកាជាតិឱ្យបានកាន់តែមានភាពច្បាស់លាស់ឡើង និង បានទាន់ពេលវេលា ។ ការងារនេះនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើនវិន័យ និង ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តថវិកាជាតិឱ្យបានកាន់តែប្រសើរ ឆ្លើយតបបានទាន់និងចំតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិកម្ពុជា ។

ព័ត៌មានលម្អិត

16

Nov, 2021

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធ FMIS ជូនអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាលបន្ថែមថ្មីចំនួន ១០

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS កាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធ FMIS ជូនអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាលបន្ថែមថ្មីចំនួន ១០ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដើម្បីឱ្យមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ដែលនឹងត្រូវដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ ២០២២ ខាងមុខ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងការអនុវត្តថវិកា និង ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ប្រព្រឹត្តិទៅតាមរយៈប្រព័ន្ធសិក្សាពីចម្ងាយ (E-Learning System) របស់សាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom ដោយមានសិក្ខាកាមចូលរួមសរុបចំនួន ៥២រូប ក្នុងនោះមានស្រ្តីចំនួន ១៦រូប  និងបុរសចំនួន ៣៦រូប ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ក្រសួង-ស្ថាប័ន អង្គភាព និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនរួមមាន៖ ១. ពង្រឹងគណនេយ្យភាពស្ថាប័ន និង ភាពជាម្ចាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការអនុវត្តថវិកា និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។ ២. កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ធនធានក្នុងការរត់ការឯកសារទៅតាមនីតិវិធីនីមួយៗ ។ ៣. តាមដានការអនុវត្តថវិកាបានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន ។ ៤. ទទួលបាននូវមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយក្នុងការពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវនីតិវិធីអនុវត្តការងារ ដែលនាំឱ្យមានការរាំងស្ទះ ឬពន្យារពេលដល់ការអនុវត្តថវិកា ។ ៥. មានភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង និង អនុវត្តថវិកាកម្មវិធី ដោយប្រើប្រាស់ចំណាត់ថ្នាក់ថវិកា ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ ។ ៦. អាចតាមដាននូវលំហូរប្រតិបត្តិការ តាមរយៈលំហូរប្រតិបត្តិការក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS នៅគ្រប់ដំណាក់កាល (រួមមានដំណាក់កាលអាណាប័ក ដំណាក់កាលអភិបាលហិរញ្ញវត្ថុ និង គណនេយ្យករសាធារណៈ ) ។ ៧. ជាការពិតណាស់ នៅពេលដាក់ឱ្យអនុវត្តដំបូង នឹងមានការប្រើប្រាស់ឯកសារក្រដាសស្នាម ប៉ុន្តែជាបណ្តើរៗ ការប្រើប្រាស់ក្រដាសស្នាមនឹងត្រូវលុបបំបាត់បន្តិចម្តងៗ នៅពេលនីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មី តាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្ត […]

ព័ត៌មានលម្អិត

10

Nov, 2021

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធ FMIS ជូនរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃ ច័ន្ទ ៦ កើត ខែ កត្តិក ឆ្នាំ ឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធ FMIS ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញ មកពីរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដើម្បីឱ្យមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដែលនឹងត្រូវដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ ២០២២ ខាងមុខ សម្រាប់គ្រប់គ្រងការអនុវត្តថវិកា និង ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងប្រព្រឹត្តិទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី ៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ តាមរយៈប្រព័ន្ធសិក្សាពីចម្ងាយ (E-Learning System) របស់សាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ក្រសួង-ស្ថាប័ន អង្គភាព និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនរួមមាន៖ ១. ពង្រឹងគណនេយ្យភាពស្ថាប័ន និង ភាពជាម្ចាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តថវិកា ។ ២. កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ធនធានក្នុងការរត់ការឯកសារទៅតាមនីតិវិធីនីមួយៗ ។ ៣. តាមដានការអនុវត្តថិវកាបានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន ទាំងថវិកាថ្នាក់ក្រសួង, ថ្នាក់មន្ទីរ និង អង្គភាពថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅក្រោមឱវាទ តាមរយៈការទទួលបាននូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និង ថវិកាបានដោយខ្លួនឯង និងទាន់ពេលវេលា ។ ៤. ទទួលបាននូវមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយក្នុងការពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវនីតិវិធីអនុវត្តការងារ ដែលនាំឱ្យមានការរាំងស្ទះ ឬពន្យារពេលដល់ការអនុវត្តថវិកា ។ ៥. មានភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង និង […]

ព័ត៌មានលម្អិត

2

Nov, 2021

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ០២៨_ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានចេញផ្សាយលេខ០២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ នេះ បង្ហាញពីសមិទ្ធផលជាច្រើន ដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបាន និងចំណេះដឹងសម្បូរបែបទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស និង ចំណេះដឹងអំពី សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាដើម ។ មាតិកាព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០២៨ នេះមាន៖ កម្រោង FMIS ចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អ ទិន្នន័យចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS និង ការកត់ត្រាក្រៅប្រព័ន្ធកាន់តែប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ជំនាញការ IMF លើកឡើងថា ប្រព័ន្ធ FMIS មានសម្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផលិតគ្រប់ទម្រង់របាយការណ៍ សង្ខេបកម្មវិធីកញ្ចក់ថវិកាជំនាន់ទី២ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉នបន្ថែមស្តីពី “គន្លឹះសំខាន់ៗថ្មីនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានមូលដ្ឋាន និងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS” កម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMIS ជូនអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញថ្នាក់កណ្តាលបន្ថែមថ្មី សំណួរ និង ចម្លើយ ។ លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០២៨នៅទីនេះ ៖ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2021/11/Newsletter028Final4.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត