+855 23 43 00 63

2

Jan, 2020

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការធ្វើសន្ធានកម្មរវាងប្រព័ន្ធ FMIS និង NRMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ សូមជូនដំណឹងដល់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និង អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ ដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ជ្រាបថា យោងតាមផែនការរួមដំណាក់កាលទី៣ ក្នុងក្របខណ្ឌកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំរួចរាល់នូវប្រព័ន្ធសន្ធានកម្ម រវាងប្រព័ន្ធ FMIS ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ (NRMIS) ក្នុងន័យទាញបញ្ចូលទិន្នន័យ និង បង្កើតប្រតិបត្តិការដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS លើចំណូលថវិកា ដែលបានពីការប្រមូលចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ និង បានកត់ត្រារួចរាល់ក្នុងប្រព័ន្ធ NRMIS ។ ប្រព័ន្ធសន្ធានកម្មរវាងប្រព័ន្ធ FMIS និង ប្រព័ន្ធ NRMIS នេះ នឹងដាក់ឱ្យដំណើរការអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២០ នេះតទៅ ។ ក្នុងន័យនេះ ក្រសួង-ស្ថាប័ន និង អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ដែលកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS មិនតម្រូវឱ្យធ្វើការកត់ត្រាសលាកបត្របង់ចំណូលថវិកាតាមប្រព័ន្ធ NRMIS លើកលែងតែមានករណីដោយឡែកនៅមានសលាកបត្របង់ចំណូលថវិកាដែលរៀបចំខាងក្រៅប្រព័ន្ធ NRMIS គឺនៅរក្សាចុះប្រតិបត្តិការចំណូលថវិកាតាមប្រព័ន្ធ FMIS ដដែល ។ ព័ត៌មាននៃការបង់ចំណូលថវិកាទាំងអស់ ដែលក្រសួង-ស្ថាប័ន ឬអង្គភាពប្រមូលចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ ធ្វើការកត់ត្រានៅក្នុងប្រព័ន្ធ NRMIS នឹងត្រូវផ្ទេរចូលប្រព័ន្ធ FMIS ដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមប្រព័ន្ធសន្ធានកម្ម ។ អាស្រ័យហេតុនេះ សូមក្រសួង-ស្ថាប័ន និង អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ ដែលកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជ្រាបជាព័ត៌មាន និងអនុវត្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។ ទាញយកឯកសារនៅទីនេ៖ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2020/01/20191230_Announcement-From-Cabinet.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

20

Dec, 2019

ត្រឹមសប្តាហ៍ទីបី ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមការងារ FMIS សម្រេចបានការចុះគាំទ្រអ្នកប្រើប្រាស់បានចំនួន ១០ ក្រសួង-ស្ថាប័ន

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

គិតត្រឹមសប្តាហ៍ទីបី នាខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ នេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបាននូវការចុះគាំទ្រអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMISផ្ទាល់បានចំនួន ១០ ក្រសួង-ស្ថាប័ន ហើយ ក្នុងចំណោម ១៧ ក្រសួង-ស្ថាប័នថ្មី ដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ ២០២០ ខាងមុខ ។ ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំងនោះរួមមានក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ, អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ, អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ, អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា, គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត, អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា, ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី, ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា, ក្រសួងផែនការ, និង ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា ។ ការចុះគាំទ្រអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ផ្ទាល់ នៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន១៧ថ្មី នេះ នឹងប្រព្រឹត្តិទៅរយៈពេលជាងមួយខែ ក្នុងគោលបំណងបង្ហាត់បង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់មុខងារនីមួយៗនៃប្រព័ន្ធ FMIS បន្ថែមទៀត ដើម្បីធានាថា ការអនុវត្តប្រតិបត្តិការចំណូល-ចំណាយនានារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវទៅតាមមុខងារនីមួយៗ រហូតអាចផលិតបានរបាយការណ៍ចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS មុនឈានទៅប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ ។ បច្ចុប្បន្ន ប្រព័ន្ធ FMIS អាចមានលទ្ធភាពផលិតរបាយការណ៍បានយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំជាប្រចាំថ្ងៃ ខែ ត្រីមាស ឆមាស និងឆ្នាំ ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តលើការបែងចែកថវិកាបានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ដែលរបាយការណ៍ទាំងនោះរួមមាន៖ -ស្ថានភាពចំណូលថវិកាថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ -ស្ថានភាពចំណាយថវិកាថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ -ស្ថានភាពសាច់ប្រាក់ -ចំណូល និងចំណាយថវិកាតាមជំពូក -ស្ថានភាពចំណាយថវិកាជាតិតាមចំណាត់ថ្នាក់ទាំង៧ នៃមាតិកាថវិកា -ប្រៀបធៀបចមណាយថវិកាក្នុងឆ្នាំ និងឆ្នាំមុន -របាយការណ៍វិភាគប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និងថវិកានានាជាច្រើនទៀតជាបន្តបន្ទាប់ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

12

Dec, 2019

ក្រុមការងារ FMIS ពិភាក្សាជាមួយតំណាងមកពីធនាគារ កាណាឌីយ៉ា អំពីការប្រើប្រាស់ EFT

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ នេះ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានប្រជុំជាមួយតំណាងធនាគារ កាណាឌីយ៉ា (CANADIA BANK PLC.) ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការប្រើប្រាស់ ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធឡេឡិចត្រូនិច ហៅកាត់ថា EFT ។ ជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំ ក្រុមការងារទាំងពីរ គ្រោងនឹងដាក់ឱ្យដំណើរការ EFT នៅកំឡុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ ២០២០ ខាងមុខ ។ គួរជម្រាបជូនថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា កាលពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅ បានចាប់ផ្តើមដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច (EFT) នេះ ។ EFT (Electronic Fund Transfer) ជាមុខងារនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចជូនក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ និងក្រសួង-ស្ថាប័ន ដោយមិនតម្រូវឲ្យមានការបោះផ្សាយមូលប្បទានប័ត្រដោយអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិឡើយ។ អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិនឹងផ្ទេរទឹកប្រាក់ចេញពីគណនីនៅធនាគារជាតិ ទៅគណនីធនាគាររបស់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ ឬក្រសួង-ស្ថាប័ន ដោយផ្ទាល់តែម្តង ។

ព័ត៌មានលម្អិត

3

Dec, 2019

ក្រុមការងារ FMIS នឹងចុះគាំទ្រ និងបង្ហាត់បង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់មុខងារនីមួយៗនៃប្រព័ន្ធ FMIS ដើម្បីត្រៀមប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ ២០២០

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅ ពោលគឺនៅថ្ងៃទី ០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ រហូតដល់ថ្ងៃទី ២៨ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២០ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នឹងចុះគាំទ្រអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMISផ្ទាល់ដល់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងអង្គភាពថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ ដែលនឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ ២០២០ ខាងមុខ ។ នៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី២ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានចុះរៀបចំដំឡើងឧបករណ៍សម្ភារបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងមិនមែនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ព្រមទាំងបានបណ្តុះបណ្តាលលើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១៧ និងអង្គភាពថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញបានរួចរាល់ ។ ជាជំហានបន្ទាប់ស្របតាមផែនការសកម្មភាព លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារនឹងចុះគាំទ្រ និង បង្ហាត់បង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់មុខងារនីមួយៗនៃប្រព័ន្ធ FMIS បន្ថែមទៀត ដើម្បីធានាថាការអនុវត្តប្រតិបត្តិការចំណូល-ចំណាយនានារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវទៅតាមមុខងារនីមួយៗរហូតអាចផលិតបានរបាយការណ៍ចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS មុនឈានទៅប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ ។ គួរជម្រាបជូនថាបច្ចុប្បន្ន ប្រព័ន្ធ FMIS អាចមានលទ្ធភាពផលិតរបាយការណ៍បានយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំជាប្រចាំថ្ងៃ ខែ ត្រីមាស ឆមាស និងឆ្នាំ ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តលើការបែងចែកថវិកាបានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ដែលរបាយការណ៍ទាំងនោះរួមមាន៖ ស្ថានភាពចំណូលថវិកាថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ស្ថានភាពចំណាយថវិកាថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ស្ថានភាពសាច់ប្រាក់ ចំណូល និងចំណាយថវិកាតាមជំពូក ស្ថានភាពចំណាយថវិកាជាតិតាមចំណាត់ថ្នាក់ទាំង៧ នៃមាតិកាថវិកា ប្រៀបធៀបចមណាយថវិកាក្នុងឆ្នាំ និងឆ្នាំមុន របាយការណ៍វិភាគប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និងថវិកា នានាជាច្រើនទៀតជាបន្តបន្ទាប់ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

2

Dec, 2019

តំណាងក្រុមហ៊ុន HUAWEI បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS អំពីបណ្តាញតភ្ជាប់ អ៊ិនត្រាណែត

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

តំណាងក្រុមហ៊ុនយក្សចិន HUAWEI នៅថ្ងៃទី ០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ នេះ បានមកបណ្តុះបណ្តាលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS អំពី បណ្តាញតភ្ជាប់ អ៊ិន ត្រាណែត (Intranet) ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងគោលបំណងឱ្យការតបណ្តាញ អ៊ិនត្រាណែត របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដំណើរការដោយរលូនប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ ។ តាមផែនការរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ អ៊ិន ត្រាណែត នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ទូទាំងប្រទេសទាំងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងផ្ទាល់ ។ ការប្រើប្រាស់បណ្តាញ អ៊ិនត្រាណែត ជំនួសឱ្យ អ៊ិនធឺណែត នេះ នឹងពាំនាំនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេសនោះគឺ សុវត្ថិភាពទិន្នន័យ និងសមត្ថភាពនៃល្បឿន ដែលមានភាពរហ័សទាន់ចិត្ត ។

ព័ត៌មានលម្អិត