+855 23 43 00 63

5

May, 2015

ប្រកាស​ព័ត៌មាន លេខ ១៤ (ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

 ស្របតាមផែនការមេរបស់គម្រោង FMIS ការដាក់ប្រព័ន្ធ FMIS ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ខាងមុខ។ ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនេះ ក្រុមការងាររួមគ្រោងនឹងរៀបចំបទបង្ហាញស្តីអំពីវឌ្ឍនភាពរបស់គម្រោង និងការបង្ហាញអំពីការប្រតិបត្តិផ្ទាល់របស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដោយយកការងារប្រចាំថ្ងៃមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្ទាល់ សម្រាប់បង្ហាញជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងអគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ឱ្យបានដឹងអំពីការអនុវត្តការងារនៅពេលមានប្រព័ន្ធ FMIS។ ពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជូនឈ្មោះ និងចំនួនមន្រ្តីដែលត្រូវប្រើប្រាស់មកក្រុមការងារ អគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធបានបញ្ជូនរួចរាល់ហើយ ប៉ុន្តែក្រុមការងារកំពុងពិភាក្សា និងវិភាគជាមួយទីប្រឹក្សាគម្រោងដើម្បីរៀបចំចំនួនមន្រ្តី និងឈ្មោះមន្រ្តីឲ្យសមស្របរវាងការងារជាក់ស្តែងប្រចាំថ្ងៃជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់លើប្រព័ន្ធ FMIS។ ការងារនេះនឹងតម្រូវឱ្យធ្វើការពិភាក្សារវាងក្រុមការងារជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីតម្រូវការចំនួនមន្រ្តីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឡើងវិញ សម្រាប់រៀបចំការបណ្តុះបណ្តាលទៅតាមផែនការ       បណ្តុះបណ្តាលដែលបានរៀបចំរួចរាល់។  ក្រុមការងារ FMWG បានបញ្ចប់ការសាកល្បងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ (System Integration Test) លើកទី១ ដោយផ្អែកតាម Test Case និង Test Script ដើម្បីស្វែងរកកំហុសឆ្គងនានា និងកែសម្រួលមុនពេលដាក់ប្រព័ន្ធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការរួចរាល់ ហើយរាល់កំហុសឆ្គងនានា ក្រុមការងារ FMWG បានបញ្ជូនឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ធ្វើការកែតម្រូវមុនពេលធ្វើ User Acceptance Test លើកទី១។  ក្រុមការងារ FMWG គ្រោងនឹងចាប់ផ្តើម User Acceptance Test លើកទី១ នៅក្នុងខែឧសភា ដោយមានការចូលរួមពីអគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីសាកល្បងប្រតិបត្តិការតាមទិន្នន័យជាក់ស្តែង។ ដំណាក់កាលនេះគឺជារយៈពេលមួយដែលតម្រូវឲ្យក្រុមការងារពីអគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋានដែលអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃ សាកល្បងអនុវត្តនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្ទាល់ ដើម្បីស្វែងរកកំហុសឆ្គង និងកែតម្រូវមុនពេលឈានទៅធ្វើ User Acceptance Test ជាលើកចុងក្រោយ មុនពេលដាក់ប្រព័ន្ធឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ និងគ្រប់មុខងារទាំងអស់នៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥។ ការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសន្ធានកម្មជាមួយប្រព័ន្ធ ASYCUDA ប្រព័ន្ធ DMFAS ប្រព័ន្ធ Payroll និងប្រព័ន្ធធនាគារជាតិ ក្រុមការងារគ្រោងនឹងបញ្ចប់នាពេលខាងមុខ។  ជាមួយគ្នានេះក្រុម Data Conversion កំពុងទាញយកទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធនានា ដូចជាប្រព័ន្ធ KIT របស់រតនាគារជាតិ ដើម្បីកែសម្រួលសម្រាប់ដាក់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS។ ការទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

6

Apr, 2015

ប្រកាស​ព័ត៌មាន លេខ ១៣ (ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៥)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ដើម្បីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការដែលនឹងមកដល់ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ខាងមុខនេះ ក្រុមការងាររួម (Joint Team) កំពុងខិតខំយ៉ាងសកម្ម ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបញ្ចប់ការអនុវត្តនូវសកម្មភាពគន្លឹះៗជាបន្តបន្ទាប់ស្របតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុក។ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពី “ការពិភាក្សាលើការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS END USER) ជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ ក្រោមការដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS។  ទិសដៅនៃកិច្ចប្រជុំគឺ  ទី១) ការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS (FMIS END USER)            ការគ្រប់គ្រងការបណ្តុះបណ្តាល និងផលប្រយោជន៍នៃការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS និងទី២) ស្នើសុំឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធចូលរួមសហការក្នុងការបញ្ជូនចំនួនមន្រ្តី និងឈ្មោះមន្រ្តីដែលត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS។ រហូតមកដល់ពេលនេះ ការរៀបចំដំឡើងប្រព័ន្ធ (System Configuration) លើមុខងារសំខាន់ទាំង៦ ស្របទៅតាមនីតិវិធីអនុវត្តការងារអនាគតបានបញ្ចប់រួចរាល់ជាស្ថាពរ។  ក្រុមការងារ FMWG កំពុងចាប់ផ្តើមធ្វើការសាកល្បងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ (System Integration Test) ទៅលើប្រព័ន្ធនេះ ដោយផ្អែកតាម Test Case និង Test Script ដើម្បីស្វែងរកកំហុសឆ្គងនានា និងកែសម្រួលមុនពេលដាក់ប្រព័ន្ធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ។ ចំណែកការទាញយកទិន្នន័យជាក់ស្តែងពីប្រព័ន្ធនានា សម្រាប់មុខងារសៀវភៅធំ (General Ledger) ក្រុមការងារ Data Conversion កំពុងពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៅលើបច្ចេកទេស ហើយគ្រោងនឹងសម្រេចនាពេលឆាប់ៗនេះ។  ការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសន្ធានកម្មជាមួយប្រព័ន្ធ ASYCUDA ប្រព័ន្ធ DMFAS ប្រព័ន្ធ Payroll និងប្រព័ន្ធធនាគារជាតិ កំពុងតែអនុវត្តយ៉ាងសកម្ម និងជិតបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ។ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរនៅតែបន្តអនុវត្តការផ្សព្វផ្សាយអំពីវឌ្ឍនភាព និងផលប៉ះពាល់របស់គម្រោងដល់អគ្គ-នាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធទាំងអស់តាមគ្រប់រូបភាព ទាំងការទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ តាមគេហទំព័រ និងកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗ។ កន្លងទៅថ្មីនេះ ក្រុមការងារបានចុះជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីនៃរតនាគារ និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តតាកែវ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

11

Mar, 2015

ប្រកាស​ព័ត៌មាន លេខ ១២ (ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

 ឯកសារនីតិវិធីអនុវត្តការងារអនាគត (To Be Business Process) ត្រូវបានអគ្គនាយកដ្ឋាន និងនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធចុះហត្ថលេខាទទួលយករួចរាល់ជាស្ថាពរហើយ សម្រាប់ដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការ។ កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS (FMWG) នៃនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យានៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំបទបង្ហាញមួយស្តីអំពី “គុណប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រង  ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)” ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចាប់ពីថ្នាក់អនុរដ្ឋលេខាធិការឡើង។ បទបង្ហាញបានចែកចេញជា២ផ្នែក ដោយផ្នែកទី ១ បានផ្តោតទៅលើទិដ្ឋភាពរួមនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS រួមមានដំណាក់កាលអនុវត្តគម្រោង វឌ្ឍនភាពរបស់គម្រោង និងការវិភាគពីផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្តូរ និង ផ្នែកទី ២ បានផ្តោតទៅលើការបង្ហាញអំពីប្រព័ន្ធ FMIS ជាក់ស្តែង រួមជាមួយនឹងគុណប្រយោជន៍របស់ប្រព័ន្ធ FMIS។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ https://fmis.mef.gov.kh/news/presentation-on-benefit-of-fmis/។ ក្រុមការងារនឹងរៀបចំនូវបទបង្ហាញរួមជាមួយនឹងការបង្ហាញអំពីប្រព័ន្ធជាក់ស្តែងជូនដល់អគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ និងរតនាគាររាជ-ធានី-ខេត្តទៅតាមផែនការជាបន្តបន្ទាប់។ ជាក់ស្តែងការអនុវត្តគម្រោង FMIS សម្រេចបានប្រមាណជា ៥១% នៃដំណាក់កាលកសាងប្រព័ន្ធ ហើយកំពុងតែចាប់ដំណើរការអន្តរកាលបានប្រមាណ ៦% និង២%នៃដំណាក់កាលដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធជាផ្លូវការ។ ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសំខាន់នេះ ក្រុមការងាររួមជាមួយ   ទីប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរកំពុងសិក្សាលម្អិតលើការវិភាគពីផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្តូរ ដោយនឹងផលិតនូវឯកសារវិភាគពីផលប៉ះពាល់សម្រាប់ដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំពិនិត្យ និងសម្រេចនៅក្នុងខែមីនា។ ចំណែកឯការសិក្សាលើ Fit Gap Analysis ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងកំពុងសិក្សា និងពិនិត្យឡើងវិញលើសមត្ថភាពរបស់ប្រព័ន្ធជាមួយកិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់។  ការធ្វើសន្ធានកម្មជាមួយប្រព័ន្ធ ASYCUDA ប្រព័ន្ធ DMFAS ប្រព័ន្ធ Payroll និងប្រព័ន្ធធនាគារជាតិនិងធនាគារពាណិជ្ជ (ACLEDA និង CANADIA) កំពុងឈានទៅរកការសម្រេចចុងក្រោយលើវិធីសាស្រ្ត និងទិន្នន័យសម្រាប់ធ្វើសន្ធានកម្មនាពេលឆាប់ៗនេះ។ ស្របពេលនេះដែរ ក្រុមការងារ Data Conversion រួមជាមួយក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ កំពុងពិភាក្សាជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ លើការទាញយកទិន្នន័យជាក់ស្តែងពីប្រព័ន្ធ KIT របស់អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ សម្រាប់ដាក់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ដើម្បីត្រៀមដាក់ប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ។ ចំពោះការធ្វើខេមរយាន្តកម្មពីភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ប្រព័ន្ធក៏កំពុងតែអនុវត្តជាបណ្តើរៗដោយផ្តោតទៅលើមុខងារនីមួយៗ។ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

13

Feb, 2015

ប្រកាស​ព័ត៌មាន លេខ ១១ (ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៥)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

សកម្មភាពជាគន្លឹះនៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗ ត្រូវបានអនុវត្តស្របពេលជាមួយគ្នា ដោយពុំបានរង់ចាំរហូតដល់ដំណាក់កាលមួយចប់ទើបបន្តទៅដំណាក់កាលបន្ទាប់ឡើយ។ ដូចនេះទោះបីជាមានបញ្ហាយឺតយ៉ាវក្នុងការចុះហត្ថលេខាទទួលយកឯកសារនីតិវិធី អនុវត្តការងារអនាគត (To Be Business Process) ក៏ដោយ ក៏ពុំនាំឱ្យពន្យាពេលដល់ដំណាក់កាលបន្ទាប់ឡើយ។ ការងាររៀបចំដំឡើងប្រព័ន្ធ FMIS នៅតែបន្តដំណើរការទៅមុខតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុក។ បច្ចុប្បន្នដំណាក់កាលស្ថាបនាប្រព័ន្ធគឺសម្រេចបានប្រមាណជា៤៦%ហើយ។ ពាក់ព័ន្ធនឹងការធើ្វសន្ធានកម្មជាមួយប្រព័ន្ធសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ប្រព័ន្ធ ASYCUDA ប្រព័ន្ធ DMFAS ប្រព័ន្ធ Payroll ប្រព័ន្ធធនាគារជាតិ និងធនាគារពាណិជ្ជ ក្រុមការងារសម្រេចបានលទ្ធផលល្អប្រសើរជាច្រើន និងកំពុងបន្តពិភាក្សាលើចំណុចមួយចំនួនទៀតទាក់ទងនឹងវិធីសាស្រ្តនៃការប្រើប្រាស់ Electronic Fund Transfer (EFT) ជាមួយក្រុមការងាររបស់ធនាគារ។ ចំណែកការធ្វើ  ខេមរយាន្តកម្មពីភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ប្រព័ន្ធ FMIS ក្រុមការងារ FMWGកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ពិនិត្យមើលឡើងវិញចន្លោះខ្វះខាតឲ្យស្របតាមអត្ថន័យបច្ចេកទេស និងងាយស្រួលយល់នៅពេលដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ។ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS (FMWG) នៃនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យាបានគ្រោងនឹងរៀបចំធ្វើបទបង្ហាញអំពីប្រព័ន្ធ FMIS ជាក់ស្តែង រួមជាមួយនឹងគុណប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធ FMIS ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនៃអគ្គនាយកដ្ឋាន និងនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីប្រព័ន្ធ និងដំណើរការនៃមុខងារនីមួយៗរបស់ប្រព័ន្ធ ដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលរួមអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS នៅខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ខាងមុខនេះ។ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូររួមជាមួយទីប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ និងក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធនៅតែបន្តការងារវិភាគពីផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្តូរ ធ្វើយ៉ាងណាសម្រេចបាននូវលទ្ធផលលម្អិតសម្រាប់ផលប៉ះពាល់។ ក្រុមការងារក៏កំពុងសិក្សាដើម្បីក្រេបយកចំណេះដឹងលើមុខងារទាំង ៦ (សៀវភៅធំ វិភាជន៍ថវិកា គណនីត្រូវសង គណនីត្រូវទារ ការទិញ និងការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់) របស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដើម្បីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ពង្រឹងដល់ការទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយទៅតាមអង្គភាពពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដោយនឹងផ្តោតលើការបង្ហាញពីប្រព័ន្ធ FMISជាក់ស្តែង រួមជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍លើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS។ ការដំឡើងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រក្នុងមជ្ឍមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលទាំង២ នឹងចាប់ផ្តើមក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ដើម្បីឲ្យមន្ត្រីបង្គោលទាំងអស់មានសម្ភារៈ និងពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការសាកល្បងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ មុនពេលអនុវត្តកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល។ បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់បានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលត្រៀមមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី PeopleSoft នៃប្រព័ន្ធ FMISដល់ក្រុមការងារ FMWG ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារបានទទួលចំណេះដឹងមូលដ្ឋានទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ដើម្បីសម្រួលដល់ការចូលរួមវគ្គ    បណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាក់ស្តែង។ ដោយឡែក ក្រុមការងារបណ្តុះបណ្តាលបានកំពុងរៀបចំផែនការបណ្តុះបណ្តាលលម្អិតទៅតាមជំហាននីមួយៗនៃផែនការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធជាផ្លូវការនៅខែកក្កដា […]

ព័ត៌មានលម្អិត

5

Jan, 2015

ប្រកាស​ព័ត៌មាន លេខ ១០ (ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្រុមការងារនីតិវិធីអនុវត្តការងាររបស់ប្រព័ន្ធ FMIS បានសម្រេចការចងក្រងនីតិវិធីអនុវត្តការងារអនាគតរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធគន្លឹះរួចរាល់អស់ហើយ លើកលែងតែអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកាដែលតម្រូវឲ្យមានការជជែកបន្ថែមដើម្បីកែសម្រួលផ្នែកខ្លះនៃឯកសារនីតិវិធីអនុវត្តការងារអនាគត ដែលបច្ចុប្បន្នក្រុមការងារទាំងអស់កំពុងយកចិត្តទុកដាក់ពិភាក្សាយ៉ាងលម្អិតហើយគ្រោងនឹងសម្រេចជាស្ថាពរនៅខែមករា ឆ្នាំ២០១៥។ ការធ្វើសន្ធានកម្ម (Interface) ជាមួយប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀត ក្រុមការងារកំពុងបន្តជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមជំនាញ ជាពិសេសខាងធនាគារ ពាក់ព័ន្ធនឹងវិធីសាស្រ្តចេញមូលប្បទានបត្រតាមប្រព័ន្ធ FMIS។ ចំណែកការធ្វើខេមរយាន្តកម្មពីភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់កម្មវិធីរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS ក្រុមការងារនៃនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យាកំពុងជួយពិនិត្យឡើងវិញលើភាពខ្វះចន្លោះ និងអត្ថន័យ។ កាលពីចុងខែវិច្ឆិកា និងដើមខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ និងបណ្តុះបណ្តាល សហការជាមួយធនាគារពិភពលោក បានរៀបចំសិក្ខាសាលាចំនួន ៣ វគ្គ ជូនដល់អគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ និងក្រសួងស្ថាប័ន ស្តីពី “ការចែករំលែកចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍លើការអនុវត្តគម្រោង FMIS” ក្រោមការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ លោក Ali Hashim ជំនាញការរបស់ធនាគារពិភពលោក ដោយផ្តោតលើចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដូចជា ចំណេះដឹងអំពីការអនុវត្តគម្រោង FMIS ការធ្វើសន្ធានកម្ម (Interface)រវាងប្រព័ន្ធ FMIS ជាមួយប្រព័ន្ធ  ផ្សេងៗ និងវិសាលភាពនៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS នាពេលអនាគតដែលនឹងដាក់ឱ្យអនុវត្តដល់គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នសាមី។ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ ទីប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ និងក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធកំពុងផ្តោតសំខាន់លើការវិភាគពីផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្តូរ ស្របទៅតាមការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ដែលការងារនេះតម្រូវឲ្យមានការសហការ និងខិតខំយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ពីអគ្គនាយកដ្ឋាន ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីរកឱ្យឃើញពីផលប៉ះពាល់សម្រាប់ដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំកសហវ។ ក្រៅពីនេះ ក្រុមការងារកំពុងខិតខំបន្តរៀបចំឱ្យមានការទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់អំពីការអនុវត្តគម្រោង និងបង្ហាញពីប្រព័ន្ធ FMISជាក់ស្តែង ជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋាន នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ និងរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត សម្រាប់ត្រៀមខ្លួនទទួលយកប្រព័ន្ធនាពេលខាងមុខ។ ការរៀបចំដំឡើង និងដាក់ឱ្យដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរ ហើយក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់កំពុង    ប្រើប្រាស់សាកល្បង និងបង្ហាត់បង្រៀនដល់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យាដូចជា System Developer, Database Administrator, និង Network Administrator ជាដើម។ ចំណែកការបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗ នឹងត្រូវផ្តល់ជូនដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នាពេលខាងមុខ តាម រយៈក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធ ដើម្បីធានាដល់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រកបដោយជោគជ័យ និងចីរភាព។ ចំណែកការងាររៀបចំដំឡើងកម្មវិធី (System Application Configuration)កំពុងប្រព្រឹត្តិទៅជាបណ្តើរៗបន្ទាប់ពីទទួលបាននូវទិន្នន័យចាំបាច់មួយចំនួនពីអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតនិងព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ឬទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីមែល […]

ព័ត៌មានលម្អិត