+855 23 43 00 63

11

Jul, 2017

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ៣៩ (ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅក្នុងខែ មិថុនា នេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានបញ្ចប់ការរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់   ឧបករណ៍ សម្ភារបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន សម្រាប់គាំទ្រដល់ដំណើរការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី២ និងបានជួបប្រជុំពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS លើកិច្ចលទ្ធកម្មសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ សម្ភារ និងសេវាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន។ លើសពីនេះក្រុមការងារក៏បានចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញអំពីប្រព័ន្ធ FMIS នៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និង ព័ត៌មាន កម្ពុជា ២០១៧ ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានគមនាគមន៍កម្ពុជា និងបន្តឈានដល់ការចូលរួមវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនាថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ខាងមុខ។ ក្រុមការងារផ្នែកគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ និង ប្រាស្រ័យទាក់ទងបានបញ្ចប់ការប្រជុំពិភាក្សាជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានគន្លឹះៗនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការកែលម្អនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារនៃជំហានទី ១ ដែលជាលទ្ធផលក្រុមការងារប្រមូលបានធាតុចូល សំខាន់ៗដែលជាមូលដ្ឋានក្នុងការរៀបចំ កែលម្អនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារនៅជំហានទី១ និងការត្រៀមផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារនៅជំហានទី២ របស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ក្រុមការងារបាននិងកំពុងបន្តពិនិត្យ និងរៀបចំឯកសារសម្រាប់កែលម្អនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារនេះ ដោយមានការចូលរួមសហការផ្តល់នូវធាតុចូល ពីអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុផង ដើម្បីដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុពិនិត្យ និង សម្រេច។ ដោយឡែកក្រុមការងាររៀបចំនីតិវិធីអនុវត្តការងារបាន បញ្ចប់ការគូសលំហូរការងារ និង ការបរិយាយលំហូរនីតិវិធីអនុវត្តការងារនាពេលអនាគត (To-Be Business Processes) របស់ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០ និង កំពុងរង់ចាំការអនុម័តលើលំហូរនីតិវិធីអនុវត្តការងារនាពេលអនាគតពីក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង១០។ ក្រៅពីនេះ ក្រុមការងារក៏បានរៀបចំការប្រជុំពិភាក្សាជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធគន្លឹះៗ ដើម្បីចូលរួមផ្តល់ជាធាតុចូលបន្ថែមអំពីលំហូរការងារនាពេលអនាគតរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះ ក្រុមការងារក៏នៅតែបន្តសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មក្នុងការជួយគាំទ្រ និង សម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរ។ ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារសន្ធានកម្ម បច្ចុប្បន្ន ក្រុមការងារផ្នែកមុខងារប្រព័ន្ធ FMIS បានកំពុងធ្វើការសាកល្បងការធ្វើសន្ធានកម្មទិន្នន័យរវាងធនាគារវឌ្ឍនៈ ជាមួយប្រព័ន្ធ  FMIS ដោយគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅដើមខែ កក្កដា ខាងមុខនេះ ។   ចំណែកក្រុមការងារផែ្នក ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ បាននិងកំពុងធ្វើការរៀបចំកែលម្អប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពបន្ថែមសម្រាប់ប្រព័ន្ធ FMIS និង ចុះបេសកកម្មត្រួតពិនិត្យ ជួសជុល និង ថែទាំឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៅតាមរតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

9

Jun, 2017

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ៣៨ (ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តសកម្មភាពយ៉ាងសកម្ម ដើម្បីជំរុញឱ្យគម្រោង FMIS អាចសម្រេចបានជោគជ័យទៅតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុក។ ជាលទ្ធផល នៅក្នុងខែឧសភានេះ ក្រុមការងារបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីតម្រូវការបច្ចេកទេស និងលក្ខខណ្ឌពាក់ព័ន្ធលើឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីរៀបចំជាឯកសាដេញថ្លៃលើឧបករណ៍ និងសម្ភារបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនដើម្បីគាំទ្រដល់ដំណើរការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ២ ។ បន្ថែមលើនេះ ក្រុមការងារក៏បានប្រគល់កុំព្យូទ័របន្ថែមចំនួន ៥ គ្រឿង ជូនដល់អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិសម្រាប់សម្រួលដល់ការងារបណ្តោះអាសន្នប្រចាំថ្ងៃផងដែរ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះ ក្រុមការងារផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង គមនាគមន៍បានរៀបចំតភ្ជាប់បណ្តាញថ្មីជាមួយនឹងធនាគារវឌ្ឈនៈ ដើម្បីអាចឱ្យប្រព័ន្ធ  FMIS មានសមត្ថភាពធ្វើសន្ធានកម្មរបាយការណ៍ធនាគារដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយក្រុមការងារនេះក៏បានរៀបចំកែលម្អ និង ពង្រឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពបន្ថែម បន្ទាប់ពីទទួលបាននូវការប្រឹក្សាយោបល់ពីក្រុមហ៊ុនត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពរួចមក។ ដោយឡែកក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ និងចុះប្រមូលទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនជាមួយក្រសួង-ស្ថាប័ន ដើម្បីធ្វើការសិក្សាវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចនឹងកើតមានឡើងនៅពេលអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS។ ក្រៅពីនេះ ដើម្បីស្វែងរកធាតុចូលក្នុងការកែលម្អលើនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារសព្វថ្ងៃ ក្រុមការងារក៏បានធ្វើការប្រជុំពិភាក្សាជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានគន្លឹះៗនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុដែលបានអនុវត្តគម្រោង FMIS នាជំហានទី ១ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ក្រុមការងារក៏បានបន្តសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយពីបច្ចុប្បន្នភាពរបស់គម្រោង FMIS លើគេហទំព័រ បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម ដោយផលិតវីដេអូខ្លី អត្ថបទព័ត៌មាន និង ផ្ទាំងរូបភាពព័ត៌មានមួយចំនួន ហើយក៏បានបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងផែនការសិក្ខាសាលាជាមួយរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត ដែលគ្រោងនឹងប្រារព្ធឡើងនៅចុងខែ មិថុនាខាងមុខនេះ។ ចំណែកឯក្រុមការងារនីតិវិធីអនុវត្តការងារគឺបានបញ្ចប់ការសិក្សា និង គូសលំហូរនីតិវិធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន ចំនួន ១០  និង កំពុងរៀបចំគូសនូវលំហូរនីតិវិធីអនុវត្តការងារនៅថ្ងៃអនាគតផងដែរ  ។ ក្រោយពីបានធ្វើការសាកល្បងជោគជ័យក្នុងការដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីទូទាត់រហ័ស (Express Payment) រួចមក ក្រុមការងារគ្រោងនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិដើម្បីសម្រេចអនុវត្តនីតិវិធីនេះជាផ្លូវការ ។ ជាមួយគ្នានេះ ក្រុមការងារក៏កំពុងធ្វើការសិក្សាកំណត់នូវរចនាសម្ព័ន្ធ និង ពង្រឹងសុត្ថិភាពរបស់ប្រព័ន្ធតាមរយ:ការបែងចែកប្រតិបត្តិការទៅតាមអង្គភាពថវិកាដែលហៅថា “Multi Business Unit-MBU” ។ ការបង្កើត MBU អាចឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់តាមបណ្តាអង្គភាពថវិកានៃក្រសួង -ស្ថាប័ននីមួយៗ គ្រប់គ្រង និង មើលឃើញតែប្រតិបត្តិការ ឬរបាយការណ៍របស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

9

May, 2017

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ៣៧ (ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៧)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅក្នុងខែមេសានេះ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រាង FMIS បានសហការជាមួយជំនាញការមកពីធនាគារពិភពលោក រៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីអំពី “ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ និងការរៀបចំនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារ (SOP)” ដែលប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី ២៧-២៨ នៅសណ្ឋាគារសាន់វ៉េ ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងសមាជិកក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១០ ។ ជាលទ្ធផល សិក្ខាកាមអាចទទួលបាននូវចំណេះដឹងបន្ថែមអំពីការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ  អត្ថប្រយោជន៍នៃការរៀបចំនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារ (SOP) និងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីតួនាទីក្នុងការគាំទ្រ និងអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅក្នុងជំហានទី ២ ។ ទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមការងារផ្នែកកសាងសមត្ថភាព និង ផ្សព្វផ្សាយ ព្រមទាំងក្រុមការងារនីតិវិធីអនុវត្តការងារ កំពុងមមាញឹកក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលបំប៉នបន្ថែមអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់មន្ត្រីរតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីនៅតាមរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ក្នុងការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS  ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និង បញ្ចូលប្រតិបត្តិការឱ្យបានទាន់ពេលវេលា ។ ចំណែកឯមន្រ្តីនៅក្នុងនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យាក៏ទទួលបាននូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញទន់ ដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព និងចំណេះដឹងបន្ថែមក្នុងការអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃឱ្យមានភាពរលូន ។ ក្រៅពីនេះ ក្រុមការងារផ្នែកមុខងារប្រព័ន្ធ FMIS នៅតែបន្តការជួយគាំទ្រ និង ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានារបស់មន្ត្រីនៅតាមរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ហើយក្រុមការងារនីតិវិធីអនុវត្តការងារក៏បានផ្ញើរចេញនូវគំរូព្រាង និងធ្វើបទបង្ហាញអំពីនីតិវិធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្នដែលបានកែប្រែរួចទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័នដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យ និងចុះហត្ថ-លេខា។ ក្រៅពីការបន្តសកម្មភាពជួយ ដោះស្រាយ បញ្ហា ជួសជុល និង ថែទាំឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងការអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅតាមអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់កណ្តាល និង ថ្នាក់មូលដ្ឋាន ក្រុមការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង គមនាគមន៍ ក៏កំពុងបន្តសិក្សា ត្រួតពិនិត្យពីគុណភាព និងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់ប្រព័ន្ធ  FMIS ដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់ពីចំណុចខ្វះខាតដែលត្រូវពង្រឹងបន្ថែម។ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នឹងពិនិត្យលើឯកសារនីតិវិធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្ននៃក្រសួង-ស្ថាប័ន និងនីតិវិធិអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ដើម្បីផលិតចេញជានីតិវិធីអនុវត្តការងារស្តង់ដារ (SOP) ដូច្នេះ សូមក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោង FMIS តាមក្រសួង-ស្ថាប័នចូលរួមសហការត្រួតពិនិត្យនីតិវិធីអនុវត្តការងារឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចទៅបាន ដើម្បីឱ្យការអនុវត្តគម្រោង FMIS អាចសម្រេចបានជោគជ័យទៅតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់។ សូមទាញយក ប្រកាសព័ត៌មាន […]

ព័ត៌មានលម្អិត

4

May, 2017

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ៣៦ (ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅក្នុងខែមីនានេះ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រាង FMIS នៃទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុបានបន្តធ្វើការចុះទៅផ្សព្វផ្សាយ “ការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ” ជាមួយក្រសួង-ស្ថាប័នជាបន្តបន្ទាប់ដែលរួមមាន ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ, ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម, ក្រសួងបរិស្ថាន, ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និង ក្រសួងកិច្ចការនារី ។ បន្ទាប់ពីការផ្សព្វផ្សាយការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងនីតិវិធីអនុ-វត្តការងារ និង ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរក៏បានបន្តសកម្មភាពចុះទៅសិក្សាអំពីនីតិវិធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្ននៅតាមបណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០ ដើម្បីបន្តគូសនូវគំរូព្រាងនៃលំហូរនីតិវិធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្នរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន ដែលជាមូលដ្ឋានក្នុងការអភិវឌ្ឍនីតិវិធីអនុវត្តការងារស្តង់ដារ។ ក្រៅពីនេះក្រុមការងារគ្រប់គ្រងនីតិវិធីអនុវត្តការងារ FMIS ក៏កំពុងបន្តជួយគាំទ្រ និង ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានារបស់មន្ត្រីក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាមរតនាគាររាជធានី-ខេត្តយ៉ាងមមាញឹក និង កំពុងត្រៀមរៀបចំនូវឯកសារសម្រាប់ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉នបន្ថែមអំពីប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់មន្ត្រីរតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ នៅក្នុងខែមេសាខាងមុខនេះ។   រីឯក្រុមការងារផ្នែកកសាងសមត្ថភាព ក៏បានគ្រោងរៀបចំផែនការសម្រាប់ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉នទៅកាន់មន្ត្រីរតនាគាររាជធានី -ខេត្តទាំង២៥ និង វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញទន់ដល់មន្រ្តីនៅក្នុងនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា។ ដោយឡែកក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ បានបន្តរៀបចំកម្មវីធីទំនាក់ទំនងនិងផ្សព្វផ្សាយពីវឌ្ឍនភាព និង បច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់អ្នកពាក់ព័ន្ធតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានា។ ក្រុមការងារផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង គមនាគមន៍ បានចុះទៅពិនិត្យពីទីតាំងសម្រាប់រៀបចំការតភ្ជាប់ បណ្តាញ និង ឧបករណ៏សម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនាពេលខាងមុខនៅតាមបណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័ន។ លើសពីនេះក្រុមការងារក៏បានជួយក្នុងការរុះរើ និងរៀបចំបំពាក់ឧបករណ៍ សម្ភារៈ និង តភ្ជាប់បណ្តាញនៅទីតាំងថ្មីសម្រាប់រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ពីទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុទៅសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ផងដែរ។ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នឹងបន្តចុះអនុវត្តសកម្មភាពទៅតាមផ្នែកនីមួយៗ ជាមួយនឹងក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោង FMIS តាមក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០  សូមក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោង FMIS តាមក្រសួង-ស្ថាប័នមេត្តាចូលរួមសហការ ដើម្បីអាច ការអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅ។ សូមទាញយក ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ៣៦ (ខែ មីនា ឆ្នាំ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

17

Mar, 2017

ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ៣៥ (ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំពិធី “ដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ជំហានទី២ ជាផ្លូវការ” កាលពីថ្ងៃទី ២២ ខែកុម្ភៈ នៅសណ្ឋាគាររ៉េស៊ីដង់សុខាភ្នំពេញ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិត  ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និងមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, តំណាងមកពីក្រសួង-ស្ថាប័ន, មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ រាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥, រតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ ព្រមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៏។ នៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះដែរ ក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានបន្តចុះផ្សព្វផ្សាយស្តីពី “ការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន” ដែលនឹងចូលរួមអនុវត្តគម្រោង  FMIS នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ បានចំនួន៤ក្រសួងដែលរួមមាន ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, ក្រសួងសុខាភិបាល, ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និង ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ។ ក្រៅពីនេះក្រុមការងារក៏បានចុះទៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នដើម្បីសិក្សាពីនិតិវិធីអនុវត្តការងារដើម្បីចងក្រងនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារ នៅតាមបណ្តាក្រសួងដែលបានធ្វើការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធ FMIS។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរបានបន្តរៀបចំកម្មវីធីទំនាក់ទំនង និងផ្សព្វផ្សាយពីវឌ្ឍនភាព និង ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានរបស់គម្រោង FMIS ទៅកាន់អ្នកពាក់ព័ន្ធតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានា និង កំពុងបន្តជួយសម្របសម្រួលជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធគន្លឹះទាំងអស់ ដើម្បីបញ្ចប់ការចងក្រងនីតិវីធីអនុវត្តស្តង់ដារនៅសេសសល់។ រីឯក្រុមការងារផ្នែកមុខងារប្រព័ន្ធកំពុងបន្តជួយគាំទ្រ និង ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានារបស់មន្ត្រីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនៅតាមរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឱ្យការអនុវត្តប្រព័ន្ធកាន់តែរលូន។ ក្រុមការងារផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានបានពិនិត្យប្លង់ និង ទីតាំងក្នុងការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រព័ន្ធនៅតាមបណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័នដើម្បីត្រៀមរៀបចំការតំឡើងនិងតភ្ជាប់ខ្សែបណ្តាញ និងឧបករណ៏ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងជំហានទី២ ខាងមុខនេះ។ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នឹងបន្តចុះអនុវត្តសកម្មភាពទៅតាមផ្នែកនីមួយៗ ជាមួយនឹងក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោង FMIS តាមក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០ ដែលនឹងត្រូវចូលរួមអនុវត្តគម្រោង FMIS ចាប់ពីខែកុម្ភៈនេះ។ ដូចនេះ សូមក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោង […]

ព័ត៌មានលម្អិត