+855 23 43 00 63

14

May, 2021

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ០២៦_ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានចេញផ្សាយលេខ០២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ នេះ បង្ហាញពីសមិទ្ធផលជាច្រើន ដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបាន និងចំណេះដឹងសម្បូរបែបទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស និង ចំណេះដឹងអំពី សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាដើម ។ មាតិកាព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០២៦ នេះមាន៖ – សមិទ្ធផលនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី២ និងទិសដៅឆ្ពោះទៅកាន់ជំហានទី៣ – វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការប្រើប្រាស់មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា និងមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ – កម្មវិធីរបាយការណ៍ឌីជីថលឆ្លាតវៃ (Digital Business Intelligence) ជំនាន់ទី១ – វឌ្ឍនភាពការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបៀវត្សមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល (PRIS) មកប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) – ការអនុវត្តនីតិវិធីទូទាត់តាម EFT ពីប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់ប្រព័ន្ធធនាគារនៃធនាគារកាណាឌីយ៉ា – សកម្មភាពចុះថែទាំឧបករណ៍សម្ភារបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងមិនមែនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់គម្រោង FMIS – សំណួរ និងចម្លើយ ។ លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០២៦នៅទីនេះ   

ព័ត៌មានលម្អិត

3

May, 2021

របៀបទាញយករបាយការណ៍សម្រង់អាណត្តិសម្រាប់ក្រសួងស្ថាប័ន និងមន្ទីរ នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

បច្ចុប្បន្នប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅតាមបណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័ន, អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ, បណ្តាមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងបណ្តារតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ បានរួចរាល់ ។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាមបណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័ន និងមន្ទីសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំង២៥ខេត្តអាចត្រួតពិនិត្យថវិកាមុននឹងចុះប្រតិបត្តិការកត់ត្រាចលនាឥណទាន, ធានាចំណាយមិនមែនកិច្ចលទ្ធកម្ម, ធានាចំណាយកិច្ចលទ្ធកម្មនិងអាណត្តិ និងអាចទាញរបាយការណ៍ចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS តាមតម្រូវការថែមទៀតផង ។ លើសពីនេះទៀត ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក៏បានសិក្សាអំពីតម្រូវការ និងប្រមូលនូវធាតុចូលនៃការចុះអាណត្តិនៅក្នុងប្រព័ន្ធពីអ្នកប្រើប្រាស់ ព្រមទាំងបានអភិវឌ្ឍរបាយការណ៍សម្រង់អាណត្តិសម្រាប់បណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័ន និងបណ្តាមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុផងដែរ ។ ជាលទ្ធផលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំរបាយការណ៍សម្រង់អាណត្តិ (R33) ដែលជារបាយការណ៍សម្រង់យកនូវរាល់ប្រតិបត្តិការអាណត្តិទាំងអស់ដែលបានកត់ត្រាចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ព្រមទាំងមានការកំណត់លក្ខខណ្ឌចាប់យកទិន្នន័យរបស់ប្រតិបត្តិការអាណត្តិចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទចេញពីអង្គភាពសាមីរហូតដល់អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ក៏ដូចជារតនាគាររាជធានី-ខេត្តផងដែរ ។ ក្នុងន័យនេះ នៅពេលដែលបណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័ន អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំង ២៥ រាជធានី-ខេត្ត បានបញ្ចប់ការអនុម័តលើប្រតិបត្តិការអាណត្តិរបស់ខ្លួនគឺជាចំណាយរបស់អាណត្តិដែលចេញពីអង្គភាពសាមី ។ ក្រោយពីក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានសិក្សានិងប្រមូលធាតុចូលពីរបាយការណ៍សម្រង់អាណត្តិសម្រាប់បណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័ន អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ និង​ បណ្តាមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំង ២៥ រាជធានី-ខេត្ត បានបែងចែកទិន្នន័យជា ២ ផ្នែកដូចជា៖ ១. ទិន្នន័យចំណាយរបស់អាណត្តិចេញបណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័ន និង បណ្តាអង្គភាពថវិកាអាណប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ ។ ២. ទិន្នន័យចំណាយរបស់អាណត្តិចេញពីបណ្តាមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំង ២៥ រាជធានី-ខេត្ត ។ បន្ថែមពីនេះទៅទៀត ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានបែងចែករបាយការណ៍សម្រង់អាណត្តិជា ២ កម្រិត ដូចជា៖ របាយការណ៍សម្រង់អាណត្តិលម្អិតដល់អនុគណនី, ចង្កោមសកម្មភាព និង របាយការណ៍សម្រង់អាណត្តិសង្ខេបតាមជំពូក ។ ក្នុងន័យនេះ ដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់ការប្រើប្រាស់របាយការណ៍ក្នុងប្រព័ន្ធ​​ FMIS លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំរបៀបទាញយករបាយការណ៍សម្រង់អាណត្តិ (R33) សម្រាប់បណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័ន និងបណ្តាមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុពីប្រព័ន្ធ FMIS មានដូចជូនភ្ជាប់តាមរយៈ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

28

Apr, 2021

ប្រកាសព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិ ក្រោមប្រធានបទ “ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដើម្បីគាំទ្រដល់ការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាថ្ងៃអង្គារ ទី ២៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គលេខាធិការរងនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីការអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅកម្ពុជា ក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិ ក្រោមប្រធានបទ “ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដើម្បីគាំទ្រដល់ការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ” ដែលរៀបចំដោយមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) និង មានសមាសភាពចូលរួមពីតំណាង IMF និង អ្នកអនុវត្តគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ មកពីបណ្តាប្រទេសជាច្រើនដូចជា៖ ឥណ្ឌូនេស៊ី, ម៉ាឡេស៊ី, អ៊ីសតូនី, ថៃ, អូស្រ្តាលី។ ក្នុងសិក្ខាសាលាតាមរយៈប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេអូ ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Webex ឯកឧត្តម​បានលើកឡើងពីបទពិសោធន៍ក្នុងការអនុវត្តគម្រោង FMIS ដោយជោគជ័យ មានកត្តាសំខាន់ជាច្រើន ក្នុងចំណោមកត្តាសំខាន់ផ្សេងៗទៀតនោះគឺ មានការគាំទ្រនិងប្ដេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ពីថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជាពិសេសពី      ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី, ធនធានមនុស្ស, ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ និង ការកសាងសមត្ថភាព ដែលអាចនាំឱ្យការអនុវត្តគម្រោង FMIS អាចបោះជំហានរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន ។ ថ្វីត្បិតតែយើងបានបញ្ចប់ការងារសម្រាប់គម្រោងនាជំហានទី១ និង ទី២ បានដោយជោគជ័យហើយក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជា និង ជាពិសេសនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៅមានចំណុចជាច្រើនទៀតដែលត្រូវបំពេញតាមរយៈការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី៣ និង ជំហានបន្តបន្ទាប់ទៀត ជាក់ស្ដែងគឺលើសមត្ថភាពនៃការយល់ដឹងអំពីការទាញយកផលប្រយោជន៍ឱ្យអស់សក្ដានុពលពីប្រព័ន្ធ, ការទូទាត់ទាំងស្រុងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក, ការប្រើប្រាស់មាតិកាថវិកាឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ពេញលេញ និង គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ, ការបិទបញ្ជីឱ្យបានឆាប់ក្រោយការិយបរិច្ឆេទអនុវត្តថវិកា, ការកែសម្រួល និង តម្រង់ទិសនីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មីដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រង, ការប្រើប្រាស់មុខងារថ្មីរបស់ប្រព័ន្ធ, និងការពង្រឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពជាដើម ។ ក្នុងឱកាសនេះផងដែរលោក Ali Hashim ជំនាញការជាន់ខ្ពស់ និង ជាអ្នកដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាស្ថាបនិកនៃប្រព័ន្ធ FMIS Treasury Centric បានអបអរសាទរ, ទទួលស្គាល់ និង […]

ព័ត៌មានលម្អិត

23

Apr, 2021

តំណាងដៃគូរអភិវឌ្ឍន៍ជួបពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីនៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃ សុក្រ ១២ កើត ខែ ពិសាខ ឆ្នាំ ឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១ ក្រុមការងារបេសកកម្មធនាគារពិភពលោក (WB) ដែលមានការសម្របសម្រួលដោយ កញ្ញា Jolyda Sou និង ចូលរួមពីតំណាងដៃគូរអភិវឌ្ឃន៍ លោក  Javier CASTILLO-ALVAREZ តំណាងសភាពអឺរ៉ុប, តំណាងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អូស្ត្រាលី និង ទីប្រឹក្សារបស់ធានាគារពិភពលោកជាច្រើនរូបទៀត បានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តីជំនាញ នៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា និង នវានុវត្តន៍ ដែលដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម គឹម ទូច រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា និង នវានុវត្តន៍ និង ឯកឧត្តម សឺន សូថា ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកកិច្ចការទូទៅ អមដោយឯកឧត្តម អ៊ូព្រុំ វីរៈ ទីប្រឹក្សាក្រសួង និង ជាអគ្គនាយករងកិច្ចការទូទៅ និង មន្ត្រីជំនាញបច្ចេកទេសជាច្រើនរូបទៀត ព្រមទាំងមានការចូលរួមពី មន្រ្តីជំនាញនៃក្រុមការងារ FMIS។ កិច្ចប្រជុំនេះ បានរៀបចំឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom និង ពិភាក្សាអំពីវឌ្ឍនភាព និង បញ្ហាប្រឈមនានា នៃការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីសម្រាប់ការបើកផ្តល់ប្រាក់បៀវត្ស និង ចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាបក្នុងប្រព័ន្ធ FMISទាំងស្រុង ក្របខណ្ឌក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា និង នវានុវត្តន៍។ ជាបទពិសោធន៍ នៃការអនុវត្តនិតិវិធីថ្មីនេះនាពេលកន្លងមក ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញបច្ចេកទេសដែលបានអនុវត្តលើការងារនេះផ្ទាល់ បានប្រៀបធៀបពីការអនុវត្តមុន និង ក្រោយ ការប្រើប្រាស់នូវនីតិវិធីថ្មីនេះ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

22

Apr, 2021

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី“បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ជូនរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ទាំង២៥”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានមានប្រសាសន៍ឱ្យដឹងថា ការពង្រីកការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាមួយរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ នេះ នឹងធ្វើឱ្យរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ក្នុងការរៀបចំនិងអនុវត្តថវិកាឱ្យកាន់តែស្របតាមកម្មវិធី និង គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល, កាន់តែបានលឿនជាងមុន, មានវិន័យ, មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់, មានគណនេយ្យភាពនិងតម្លាភាពចំពោះការអនុវត្តថវិកា និង ចាយចំគោលដៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និង ប្រសិទ្ធផល ដើម្បីសម្រេចគោលដៅចុងក្រោយ គឺ ការបម្រើនូវសេវាសាធារណៈប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់, បានតាមតម្រូវការ និង ទាន់សភាពការជាក់ស្តែងជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ។ ប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យបានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធី “បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMIS” ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រី នៃរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥  នាថ្ងៃទី ២២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងគោលបំណង ទទួលស្វាគមន៍នូវការចូលរួមអនុវត្តគម្រោង FMIS របស់រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ទាំង ២៥ សម្រាប់ក្របខណ្ឌគម្រោង FMIS ជំហានទី៣ ជាមួយនឹងការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងបឋមអំពីគម្រោងនិងប្រព័ន្ធ FMIS ក៏ដូចជាការបើកផ្លូវសម្រាប់ការអនុវត្តសកម្មភាពនានាបន្តទៀត ដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ ២០២២ ខាងមុខ សម្រាប់ការកត់ត្រា តាមដាន និង គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់ខ្លួន ។ គួរបញ្ជាក់ជូនថា វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅកម្ពុជា សម្រេចបាននូវលទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់ រហូតដល់មានការអនុវត្តស្ទើរតែពេញទូទាំងប្រទេសទៅហើយ បើគិតត្រឹមជំហានទី២ នៃការអនុវត្តគម្រោងដែលទើបបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ កន្លងទៅនេះ។ ប្រព័ន្ធ FMIS នេះ ត្រូវបានវាយតម្លៃខ្ពស់ពីថ្នាក់ដឹកនាំ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ គ្រប់បណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័នដែលបានអនុវត្តរួច រួមទាំងបណ្តាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា ចំពោះការបោះជំហានយ៉ាងលឿន ដែលក្លាយជាចលករ​ដ៏សំខាន់មួយក្នុងការជំរុញឱ្យកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជាអាចឈានសម្រេចបានតាមគោលដៅតាមការគ្រោងទុក […]

ព័ត៌មានលម្អិត