+855 23 43 00 63

31

Oct, 2019

កិច្ចប្រជុំអនុក្រុមការងារទទួលបន្ទុកកែសម្រួល និងតម្រង់ទិសនីតិវិធីអនុវត្តការងារនៃ FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្នុងគោលដៅបន្តជំរុញកិច្ចការងារ និងតាមដានវឌ្ឍនភាពរបស់អនុក្រុមការងារទទួលបន្ទុកកែសម្រួល និងតម្រង់ទិសនីតិវិធីអនុវត្តការងារនៃ FMIS នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ អនុក្រុមការងារកែសម្រួល និងតម្រង់ទិសនីតិវិធីអនុវត្តការងារ នៃក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS (FMWG) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីពិភាក្សាទៅលើលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារ FMWG អំពីនីតិវិធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្នលើការទូទាត់ចំណាយព្រម ឬទូទាត់ត្រង់ ដែលជ្រើសរើសយកមុខសញ្ញាចំណាយស្ថិតនៅក្នុងប្រកាសស្ដីអំពីការប្រគល់សិទ្ធិជូនមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុអមក្រសួង-ស្ថាប័នអនុម័តក្នុងនាមជាអភិបាលហិរញ្ញវត្ថុ។ ជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំ គឺ៖ ១-អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិកំណត់នូវម៉ូដែលនៃលំហូរនីតិវិធីទូទាត់ត្រង់ក្នុងក្របខណ្ឌខាងលើនេះដូចគ្នានឹងការទូទាត់ចំណាយបៀវត្ស (ដែលបានសិក្សានិងស្នើកែសម្រួលរួចហើយ), ២-អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងនាមជាអង្គភាពទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ នឹងពិភាក្សាផ្ទៃក្នុងបន្ថែម ដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពកែសម្រួលនីតិវីធីអនុវត្តការងារទូទាត់ត្រង់នេះ, ៣-សិក្សាបន្ថែមទៅលើនីតិវិធីទូទាត់ត្រង់នៅអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ ដើម្បីកំណត់នូវម៉ូដែលរួម, ៤-លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារ FMWG រៀបចំនូវរបាយការណ៍សង្ខេបអំពីលទ្ធផលនៃការសិក្សាលើនីតិវិធីទូទាត់បៀវត្សដាក់ជូនឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ ដើម្បីពិនិត្យជ្រាប និងស្នើសុំដាក់អនុវត្តនៅចុងឆ្នាំ២០១៩ នេះ។

ព័ត៌មានលម្អិត

30

Oct, 2019

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈប្រចាំត្រីមាសទី៣

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ គណៈកម្មការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំកិច្ខប្រជុំ ដើម្បីពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពប្រចាំត្រីមាសទី ៣ ។ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ ដែលរួមមានវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីជំនាញជាច្រើនរូប បានចែករំលែកពីសមិទ្ធផលគន្លឹះៗ នៃលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត,  វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផ្នែកនីមួយៗនៃកម្មវិធីកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ( PFM), លទ្ធផលនៃការអនុវត្តការប្រមូលចំណូល និងចំណាយ ក្នុងរយៈពេល ៩ខែកន្លងមក នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន ព្រមទាំងបញ្ហាប្រឈមនានានៅក្នុងការងារការអនុវត្ត PFM ។ នៅក្នុងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំត្រីមាសទី ៣ នៃការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបានឱ្យដឹងអំពីវឌ្ឍនភាពគន្លឹះៗក្នុងការពង្រឹងការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងនោះ បៀវត្សរ៍មន្ត្រីរាជការ និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា ត្រូវបានរៀបចំតាមប្រព័ន្ធ FMIS និងបានបើកផ្តល់ចំនួន ២ដង ក្នុងមួយខែ ។ ហើយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលអំពីមុខងាររបស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដោយជោគជ័យ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

25

Oct, 2019

ប្រកាសព័ត៌មានលេខ ៦០ ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៩

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

សូចនាករធំៗ ដែលលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបាន ១០០% ប្រចាំត្រីមាស -ការទូទាត់តាម E-Transfer ពីប្រព័ន្ធ FMIS ទៅក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ ឬ អ្នកទទួលផលដែលមានគណនីនៅធានាគារពាណិជ្ជត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅតាមអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ សម្រាប់ការទូទាត់នៅថ្នាក់កណ្តាលតាមរយៈធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។ ក្រុមការងារក៏កំពុងបន្តរៀបចំផែនការពង្រីកការអនុវត្តនេះសម្រាប់ថ្នាក់មូលដ្ឋាន ដែលនឹងគ្រោងអនុវត្តនៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់នៅរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត។ -វគ្គបណ្តុះបណ្តាលការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់មន្រ្តីក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១៧ បន្ថែមថ្មី បានរៀបចំរួចរាល់សម្រាប់ត្រៀមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ ២០២០ ខាងមុខ ដោយវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ រហូតដល់ថ្ងៃទី ២៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩។ -ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីនៃក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១០ ដែលបានអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS រួចក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ បានទទួលការផ្សព្វផ្សាយអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ PK-The Helper, ការទាញផលប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធ FMIS បម្រើការងារគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃ ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការទាញទិន្នន័យជា Query, ការទាញរបាយករណ៍, ការចូលមើលបញ្ជីប្រតិបត្តិការតាមក្រុមការងារគាំទ្រនីមួយៗ និង ការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមជារួម នៅក្នុងសិក្ខាសាលាថ្ងៃទី ០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩។ -សម្រេចបាននូវការដំឡើងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធការតភ្ជាប់បណ្តាញ Network (LAN), ការតភ្ជាប់បណ្តាញអគ្គិសនី, ដំឡើងទូរ Rack និង ការតភ្ជាប់ Leased Line ទៅមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ នៅក្នុងក្រសួង-ស្ថាប័ន ១៧ បន្ថែមថ្មី និង អង្គភាពថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញមួយចំនួន។ -របាយការណ៍ស្តីអំពីលទ្ធផលការសិក្សាលើ លទ្ធភាពបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើសន្ធានកម្មទិន្នន័យរវាងប្រព័ន្ធ FMIS ជាមួយប្រព័ន្ធបៀវត្សមន្ត្រីរាជការត្រូវបានរៀបចំចំនួន២ លើកជូនថ្នាក់ដឹកនាំលេខាធិការដ្ឋាន  FMWG និង បានបូកសរុបរបាយការណ៍សង្ខេប និងការស្នើសុំការសម្រេចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក្នុងការរៀបចំប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសរៀបចំប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មរវាងប្រព័ន្ធ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

17

Oct, 2019

ក្រុមការងារ FMIS រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ឆ្នើម (Super user)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ឆ្នើម (Super user) សម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង១៧ និងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន ៥៥ រូប ក្នុងន័យពង្រឹង និងពង្រីកសមត្ថភាពបន្ថែមដើម្បីក្លាយជាអ្នកប្រើប្រាស់បង្គោលនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន និងអង្គភាពថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញសម្រាប់ជួយគាំទ្រសម្របសម្រួល និង ដោះស្រាយបញ្ហាកម្រិតបឋមដែលកើតមាននៅកំឡុងពេលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដើម្បីសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឱ្យប្រព្រឹត្តិទៅបានដោយរលូន និងមានប្រសិទ្ធភាព។ នៅក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ អ្នកប្រើប្រាស់បង្គោលត្រូវសិក្សាមុខ វិជ្ជាទាំងអស់រួមមាន ប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ PK-the-Helper មុខងារវិភាជន៍ថវិកា មុខងារការទិញ មុខងារគណនីត្រូវសង និងមុខងារគណនីត្រូវទារ ដែលចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក៏បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជូនដល់មន្រ្តីដែលបានស្នើសុំបន្ថែមថ្មី និងអ្នកប្រើប្រាស់ដែលស្នើសុំបន្ថែម ឬផ្លាស់ប្តូរមុខងារ សម្រាប់មន្រ្តីនៅមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត រួមទាំងរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន ១៧៣ រូប ដែលចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ។ សូមបញ្ជាក់ថាវគ្គបណ្តុះបណ្តាលទាំង២ខាងលើ គឺត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅសកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

ព័ត៌មានលម្អិត

9

Oct, 2019

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប ៖ ព័ត៌មានគឺជាអំណាច

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

“ព័ត៌មានគឺជាអំណាចបើសិនជាយើងចេះប្រើប្រាស់ និងវិភាគព័ត៌មាននោះឱ្យចំគោលដៅ ។ តួយ៉ាងអ្វីដែល ប្រព័ន្ធ FMIS អាចផ្តល់ជូនក្រៅពីគណនេយ្យភាព និងតម្លាភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នោះគឺការដែល អាចផ្តល់ជូននូវរបាយការណ៍តាមរយៈចំណាត់ថ្នាក់ថវិកា (វិស័យ/ប្រភេទចំណាយ)  ដែលក្រសួង-ស្ថាប័នអាចទទួលបានទៅតាមតម្រូវការរបស់ខ្លួន”។ នេះជាការលើកឡើងរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក្នុងកម្មវិធី “ការចែករំលែកគន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន” កាលពីថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានមានប្រសាសន៍ថាការផ្លាស់ប្តូរគឺកំពុងតែកើតមានក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ហើយការផ្លាស់ប្តូរនេះកំពុងតែឆ្ពោះទៅរកការផ្លាស់ប្តូរមួយដែលនាំមកនូវ ប្រសិទ្ធិភាព តម្លាភាព និង គណនេយ្យភាព នៅពេលដែលប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានប្រើប្រាស់ពេញលេញ។ ឯកឧត្តមមបណ្ឌិតសភាចារ្យ មានប្រសាសន៍បន្ថែមថា ក្នុងនាមឯកឧត្តមផ្ទាល់ក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងៗឆ្លងកាត់ការធ្វើការអស់រយៈពេលជាង២០ឆ្នាំកន្លងមក ឯកឧត្តម ធ្លាប់ជួបការលំបាកខ្លាំងក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មាន និងរបាយការណ៍ផ្សេងៗឱ្យបានទាន់ពលវេលា។ ឧទាហរណ៍៖ បើយើងចង់ដឹងពីជំនួយបរទេស  ពេលនោះយើងមិនអាចបូកសរុបតួរលេខបានភ្លាមៗនោះទេ ព្រោះមិនមានប្រព័ន្ធសម្រាប់គ្រប់គ្រងព័ត៌មានទាំងនោះ។ ក្នុងកម្មវិធីដដែលនោះ លោកស្រី សួង ម៉ារ៉ាដា ជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ប្រចាំក្រសួងកិច្ចការនារី ក៏បានលើកឡើងថា លោកស្រីពិតជាទទួលស្គាល់ថាប្រព័ន្ធ FMIS បានផ្តល់នូវរបាយការណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់ សម្រាប់ខ្លួនផ្ទាល់ដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការរាយការណ៍ជូនថ្នាក់ដឹកនាំនូវចំណាយដែលក្រសួងបានចំណាយ និងអាចគ្រប់គ្រងថវិកាដែលនៅសល់។ ដូចគ្នានេះដែរ លោក គាន់ បញ្ញាពិសិទ្ធ អ្នកប្រើប្រាស់មកពីខាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ  ក៏បានលើកឡើងថាលោក លោកក៏ពិតជាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីរបាយការណ៍ដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS រៀបចំដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់  ដែលលោកមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយសាលកបត្រចំណូលរបស់លោក និងអាចរកឃើញនូវចំណុចខ្វះចន្លោះផងដែរ។ លើសពីនេះទៅទៀត លោកក៏អាចពិនិត្យមើលបានយ៉ាងទាន់ពេលវេលានូវព័ត៌មានចំណូលពន្ធដារថ្នាក់ជាតិសរុបផងដែរតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នេះ។

ព័ត៌មានលម្អិត