+855 23 43 00 63

9

Dec, 2020

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ប្រជុំជាមួយក្រុមហ៊ុន First Cambodia

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃ ពុធ ៩ រោច ខែ មិគសិរ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ០៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ តំណាងលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS, តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា, តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល រួមជាមួយក្រមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ First Cambodia បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពី “របាយការណ៍ចរចារថវិកា” តាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច Zoom។ កិច្ចប្រជុំនេះផងដែរ បានពិភាក្សាលម្អិតទៅលើការរៀបចំទម្រង់របាយការណ៍ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមតម្រូវការរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីបង្ករលក្ខណៈងាយស្រួលនៅក្នុងការទាញយករបាយការណ៍ចេញពីមុខងាររៀបចំថវិកាដែលនឹងគ្រោងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ននាពេលឆាប់ខាងមុខ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់បានបន្តសិក្សា ស្វែងយល់ពីតម្រូវការព័ត៌មាន និងគម្រូតារាងរបាយការណ៍ដែលអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកាបានផ្តល់ជូន ក៏ដូចជាធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅលើចំណុចមួយចំនួនក្នុងរបាយការណ៍ចរចារថវិកាដែលបានផលិតរួច។

ព័ត៌មានលម្អិត

9

Dec, 2020

កិច្ចប្រជុំស្តីពីយន្តការធ្វើតេស្តសាកល្បងលើការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (Electronic Fund Transfer-EFT) សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាថ្ងៃ ពុធ ៩ រោច ខែ មិគសិរ ឆ្នាំ ជូត ទោស័ក ព.ស. ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ០៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS មកពីរតនាគាររាជធានី-ខេត្តចំនួន៥ រួមមាន៖ រតនាគារខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តបាត់ដំបង​ ខេត្តកំពង់ធំ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និង រាជធានីភ្នំពេញ លើយន្តការធ្វើតេស្តសាកល្បងការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធ EFT ទៅកាន់ធនាគារកាណាឌីយ៉ា ។​ ជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំ ក្រុមការងារកំណត់បានវិធីសាស្ត្រ និង មូលដ្ឋានក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យ ដើម្បីធានាបានថារាល់បញ្ហា ឬកំហុសផ្សេងៗ ត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ មុនពេលដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅរតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ នាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

3

Dec, 2020

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាបច្ចេកទេសជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍមុខងាររៀបចំផែនការថវិកា នៃប្រព័ន្ធ FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រព័ន្ធ FMIS បានជួបប្រជុំជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ (ជាពិសេសនាយកដ្ឋានថវិកានីយកម្ម នៃអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា) ដើម្បីពិភាក្សាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍមុខងាររៀបចំផែនការថវិកា។ កិច្ចប្រជុំបានពិភាក្សាលើចំណុចមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹង ១-ដំណាក់កាលនៃការចរចាថវិកាដែលត្រូវធ្វើការការកែសម្រួលថវិកាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកម្រិតបច្ចេកទេសនិងកិច្ចប្រជុំកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំ, ២-លំហូរនៃការរុញត្រឡប់ដើម្បីធ្វើការកែតម្រូវទិន្នន័យថវិកា, និង ៣-ការបញ្ជាក់អំពីទិន្នន័យច្បាប់ថវិកាដែលត្រូវបញ្ជូនចេញទៅប្រព័ន្ធ FMIS។ កិច្ចប្រជុំបានបញ្ចប់ដោយការចូលរួមពិភាក្សាយ៉ាងផុសផុល និងមានធាតុចូលច្បាស់លាស់សម្រាប់បន្តពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់។

ព័ត៌មានលម្អិត

2

Dec, 2020

កិច្ចប្រជុំស្តីពីការអនុវត្តមុខងារគ្រប់គ្រង និងផ្តល់សេវាសុខាភិបាល និងការអនុវត្តមុខងារគ្រប់គ្រងការអប់រំ កុមារតូច ការអប់រំបឋមសិក្សា ព្រមទាំងការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ១រោច ខែមិគសិរ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស. ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពីចម្ងាយជាមួយតំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ, តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា, តំណាងអគ្គាធិការដ្ឋាន និងតំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបន្តពិនិត្យទៅលើទិដ្ឋភាពបច្ចេកទេសក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរមុខងាររបស់មន្ទីរសុខាភិបាលទៅរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត និងការអនុវត្ត “មុខងារគ្រប់គ្រងការអប់រំកុមារតូច ការអប់រំបឋមសិក្សា និងការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ” របស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ទាំង ១៤ របស់ខេត្តបាត់ដំបង ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការតាមដាន និងគ្រប់គ្រងមន្ទីរសុខាភិបាល ដែលនឹងស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋបាលខេត្ត ក៏ដូចជាការតាមដាន និងគ្រប់គ្រងការអនុវត្តមុខងារទាំង៣ របស់ការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡានៃរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ទាំង១៤ ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង។ ជាលទ្ធផល សមាជិកចូលរួមកិច្ចប្រជុំទាំងអស់បានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ និងបានសម្រេចជាបច្ចេកទេសថានឹងត្រូវកែសម្រួលប្រព័ន្ធ FMIS មួយចំនួនដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនីតិវិធីការងារខាងលើ ដើម្បីអាចដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២១ នេះបាន។ តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នឹងប្ដេជ្ញាបន្តសហការជាមួយលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគ​ម្រោង FMIS ក្នុងការសម្រេចនូវការផ្លាស់ប្ដូរនីតិវិធីខាងលើនេះ។

ព័ត៌មានលម្អិត

30

Nov, 2020

កិច្ចប្រជុំស្តីពី “ការពិនិត្យលើការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMISនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាល”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹក ថ្ងៃ ចន្ទ ១៥កើត ខែ មិគសិរ ឆ្នាំ ជូត ទោស័ក ព.ស ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៣០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពី “ការពិនិត្យលើការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMISនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាល” តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ (Video Conference) ដែលមានសិក្ខាកាមប្រមាណជាង ១០០ នាក់ អញ្ជើញមកពីក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ២០ និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ ចំនួន ១១  ដឹកនាំដោយលោកស្រី ចាប សុវណ្ណារ៉ា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង ជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ គោលបំណងសំខាន់នៃការរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើង គឺដើម្បីជួបពិភាក្សាសំណេះសំណាលជាមួយ មន្ត្រីគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរប្រចាំក្រសួង-ស្ថាប័ន និង មន្ត្រីអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ស្វែងយល់អំពីបញ្ហាប្រឈម សំណូមពរ និង ជាវេទិការសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់បង្ហាញអំពីកង្វល់របស់ខ្លួន លើការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS នាពេលកន្លងមក ។ ឆ្លៀតក្នុង​ឱកាសនេះផងដែរ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក៏បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី “ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់គ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ, សុវត្ថិភាពលើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន, ការដោះស្រាយនិងសំណូមពរតាមរយៈប្រព័ន្ធ PK the Helper, ការគាំទ្រអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធពីចម្ងាយតាមរយៈកម្មវិធី Skype for Business, ការបង្ហាញអំពីស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់មុខងារនៃប្រព័ន្ធ FMIS ។ ជាលទ្ធផល សិក្ខាកាមដែលបានចូលរួម បានកោតសសើរចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារ FMIS ដែលតែងតែបន្តកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធិ ជម្រុញ គាំទ្រ ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS​ទាំងអស់់ និង បានផ្តល់ជាសំណូមពរ និង អនុសាសន៍ល្អៗដល់ក្រុមការងារ ដើម្បីបន្តការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរបស់ខ្លួន ។ […]

ព័ត៌មានលម្អិត