+855 23 43 00 63

3

Dec, 2019

ក្រុមការងារ FMIS នឹងចុះគាំទ្រ និងបង្ហាត់បង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់មុខងារនីមួយៗនៃប្រព័ន្ធ FMIS ដើម្បីត្រៀមប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ ២០២០

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅ ពោលគឺនៅថ្ងៃទី ០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ រហូតដល់ថ្ងៃទី ២៨ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២០ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នឹងចុះគាំទ្រអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMISផ្ទាល់ដល់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងអង្គភាពថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ ដែលនឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ ២០២០ ខាងមុខ ។ នៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី២ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានចុះរៀបចំដំឡើងឧបករណ៍សម្ភារបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងមិនមែនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ព្រមទាំងបានបណ្តុះបណ្តាលលើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១៧ និងអង្គភាពថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញបានរួចរាល់ ។ ជាជំហានបន្ទាប់ស្របតាមផែនការសកម្មភាព លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារនឹងចុះគាំទ្រ និង បង្ហាត់បង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់មុខងារនីមួយៗនៃប្រព័ន្ធ FMIS បន្ថែមទៀត ដើម្បីធានាថាការអនុវត្តប្រតិបត្តិការចំណូល-ចំណាយនានារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវទៅតាមមុខងារនីមួយៗរហូតអាចផលិតបានរបាយការណ៍ចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS មុនឈានទៅប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ ។ គួរជម្រាបជូនថាបច្ចុប្បន្ន ប្រព័ន្ធ FMIS អាចមានលទ្ធភាពផលិតរបាយការណ៍បានយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំជាប្រចាំថ្ងៃ ខែ ត្រីមាស ឆមាស និងឆ្នាំ ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តលើការបែងចែកថវិកាបានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ដែលរបាយការណ៍ទាំងនោះរួមមាន៖ ស្ថានភាពចំណូលថវិកាថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ស្ថានភាពចំណាយថវិកាថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ស្ថានភាពសាច់ប្រាក់ ចំណូល និងចំណាយថវិកាតាមជំពូក ស្ថានភាពចំណាយថវិកាជាតិតាមចំណាត់ថ្នាក់ទាំង៧ នៃមាតិកាថវិកា ប្រៀបធៀបចមណាយថវិកាក្នុងឆ្នាំ និងឆ្នាំមុន របាយការណ៍វិភាគប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និងថវិកា នានាជាច្រើនទៀតជាបន្តបន្ទាប់ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

2

Dec, 2019

តំណាងក្រុមហ៊ុន HUAWEI បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS អំពីបណ្តាញតភ្ជាប់ អ៊ិនត្រាណែត

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

តំណាងក្រុមហ៊ុនយក្សចិន HUAWEI នៅថ្ងៃទី ០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ នេះ បានមកបណ្តុះបណ្តាលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS អំពី បណ្តាញតភ្ជាប់ អ៊ិន ត្រាណែត (Intranet) ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងគោលបំណងឱ្យការតបណ្តាញ អ៊ិនត្រាណែត របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដំណើរការដោយរលូនប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ ។ តាមផែនការរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ អ៊ិន ត្រាណែត នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ទូទាំងប្រទេសទាំងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងផ្ទាល់ ។ ការប្រើប្រាស់បណ្តាញ អ៊ិនត្រាណែត ជំនួសឱ្យ អ៊ិនធឺណែត នេះ នឹងពាំនាំនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេសនោះគឺ សុវត្ថិភាពទិន្នន័យ និងសមត្ថភាពនៃល្បឿន ដែលមានភាពរហ័សទាន់ចិត្ត ។

ព័ត៌មានលម្អិត

29

Nov, 2019

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS រៀបចំវិបស្សនាប្រចាំឆ្នាំ ដើម្បីពិនិត្យលើបញ្ហាប្រឈម វឌ្ឍនភាព និង លទ្ធផល នៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្នុងគោលបំណងត្រួតពិនិត្យលើបញ្ហាប្រឈម វឌ្ឍនភាព និង លទ្ធផល នៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩ និង ទិសដៅបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំវិបស្សនាប្រចាំឆ្នាំ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី ០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ នៅខេត្តមណ្ឌលគិរី ។ មិនខុសពីឆ្នាំមុនៗដែរ នៅក្នុងកម្មវិធីនៃវិបស្សនាលើកនេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារ បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីសមិទ្ធផលសម្រេចបាននៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ សម្រាប់ការងាររបស់គម្រោង FMIS ជាពិសេសនោះគឺសមិទ្ធផលសម្រាប់ត្រីមាសទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៩ ស្របតាមផែនការសកម្មភាពរួមដំណាក់កាលទី៣ (GDAP3)។ សមិទ្ធផលសំខាន់ៗ ដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបានសម្រាប់ត្រីមាសទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៩ នេះ រួមមាន៖ ការងារពង្រីកការអនុវត្តគម្រោង FMIS ទៅក្រសួងស្ថាប័នដែលនៅសេសសល់ និងមុខងារថ្មី ២៖ បានរៀបចំរួចរាល់នូវការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ចំនួន ៣៧២រូប មកពីក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១៧ សម្រាប់ត្រៀមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ ២០២០ខាងមុខ។ សម្រេចបាននូវការដំឡើងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធនឹងការតភ្ជាប់បណ្ដាញ Network (LAN), ការតភ្ជាប់បណ្ដាញអគ្គិសនី, ដំឡើងទូរ Rack និងការតភ្ជាប់ Leased Line ទៅមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ នៅក្រសួងស្ថាប័ន ១៧ បន្ថែមថ្មី និង អង្គភាពថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញមួយចំនួន, បានកែសម្រួល និងរៀបចំប្រព័ន្ធ FMIS រួចរាល់សម្រាប់ក្រសួងស្ថាប័ន ១៧ ថ្មី ឆ្លើយតបនឹងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងលំហូរការងារដែលបានផ្ដល់ជូនពីក្រសួងស្ថាប័ន, សម្រេចបាននូវការរៀបចំឯកសារតម្រូវការមុខងារសម្រាប់មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា និងមុខងារលទ្ធកម្ម រួមទាំងរៀបចំសេចក្ដីព្រាងឯកសារដេញថ្លៃសម្រាប់មុខងារទាំងពីរនេះ ។ ការសិក្សានិងរៀបចំប្រព័ន្ធសន្ធានកម្មជាមួយប្រព័ន្ធថ្មីបន្ថែម៖ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

20

Nov, 2019

នៅត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ ២០១៩ ការកៀរគរចំណូលរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជូនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា មានការកើនឡើង ស្របពេលដែលការប្រមូលចំណូលរបស់គយកើនឡើង ២៤%

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

តាមរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព ប្រចាំត្រីមាសទី៣ នៃការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំណាក់កាលទី ៣ នៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង ក្រុមការងារបច្ចេកទេស បានឱ្យដឹងថា  នៅត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៩ នេះ ការកៀរគរចំណូលរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជូនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការកើនឡើងជាលំដាប់ ស្របពេលដែលការប្រមូលចំណូលរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករ មានការកើនឡើង ២៤% ធៀបនឹងផែនការ ។ កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង ក្រុមការងារបច្ចេកទេស ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង មានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួង-ស្ថាប័នផ្សេងៗ ដែលអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ព្រមទាំងតំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ មកពីសហភាពអឺរ៉ុប សហរដ្ឋអាមេរិក និង ធានាគារពិភលោក។ កិច្ចប្រជុំនេះ ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងគោលបំណងពិភាក្សា អំពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តការងារកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន។ យោងតាមរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ដដែល ការអនុវត្តថវិកា គឺមានលក្ខណៈទាបជាងគោលដៅ ដោយសម្រេចបាន ត្រឹមតែ ៥៩% តែប៉ុណ្ណោះ ខណៈពេលដែលការកៀគរចំណូលរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជូនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញ គឺមានការកើនឡើងជាលំដាប់ ដោយការប្រមូលចំណូលរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករ មានការកើនឡើងរហូតដល់ទៅ ២៤% បើធៀបនឹងផែនការ។ ការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនេះ បើតាមតំណាងមកពីអគ្គនារដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករ គឺមកពីមានការនាំចូលយានយន្ត និងម៉ូតូ ជាច្រើន ពោលគឺ សម្រាប់យានយន្ត មានការនាំចូលរហូតដល់ទៅ ៨ ម៉ឺន និងម៉ូតូ ៦០ ម៉ឺន ។ ទាក់ទងនឹងចំណុចនេះផងដែរ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា បច្ចុប្បន្ន ប្រទេសកម្ពុជា កំពុងតែមានតម្រូវការយានយន្តជាច្រើន ប៉ុន្តែ នៅពេលអនាគត ពេលដែលកម្ពុជាអាចធ្វើការកែច្នៃយានយន្តបាននោះ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

19

Nov, 2019

INVITATION FOR BID: Supply and Implementation of Budget Planning System for Financial Management Information System Project (FMIS)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

The FMIS project Management Working Group (FMWG) has received Fund from the Royal Government of Cambodia (RGC) through the Public Financial Management Reform Program (PFMRP) of the Ministry of Economy and Finance (MEF) toward the cost of Financial Management Information System Project, and it intends to apply part of the proceeds of this payment under the Contract for CAM-MEF-PFMRP-FMIS-N002-08 for the following: Supply and Implementation of Budget Planning System for Financial Management Information System Project (FMIS)   Details of the equipment and services  under this tender are provided in Section […]

ព័ត៌មានលម្អិត