+855 23 43 00 63

20

Aug, 2019

ស្វែងយល់អំពីកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៃប្រទេស Moldova

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ប្រទេសម៉ុលដូវ៉ា (Moldova) គឺជាប្រទេសមួយដែលគ្មានដែនសមុទ្រ មានទីតាំងស្ថិតក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ែកខាងកើត និង មានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសពីរគឺ រ៉ូមានី (Romania) និង អ៊ុយក្រែន  (Ukraine) ហើយប្រទេសនេះ ទើបតែទទួលបានឯករាជ្យភាពពីសហភាពសូវៀតនៅឆ្នាំ ១៩៩១ ប៉ុណ្ណោះ ។ ដោយសារតែលក្ខខណ្ឌភូមិសាស្ត្រ និង កាលានុវត្តភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏ស្ដួចស្ដើង បានធ្វើឱ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសម៉ុលដូវ៉ា ព្យាយាមស្វះស្វែងរកជំនួយបច្ចេកទេសទាំងមកពីក្នុងតំបន់ និង ទូទាំងពិភពលោកមកជួយគាំទ្រ ។ តាមរយៈការទទួលបាននូវជំនួយគាំទ្រទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និង បច្ចេកទេស ពីសំណាក់សហភាពអឺរ៉ុប (EU) និង ធនាគារពិភពលោក (World Bank), រដ្ឋាភិបាលម៉ុលដូវ៉ាបានចាប់ផ្តើមដាក់ចេញនូវចក្ខុវិស័យលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ របស់ខ្លួន នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៦ និង ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការពេញលេញនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ។ មួយឆ្នាំក្រោយមក នៅខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦ កម្មវិធីគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (FMIS) ក៏ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្ត ហើយក៏ជាពេលដែលក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុម៉ុលដូវ៉ា បានអនុវត្តការកែទម្រង់មួយដែលបានអនុញ្ញាតឱ្យរតនាគារជាតិ ចាប់ផ្ដើមគិតគូរពីការកែលម្អ និង សម្រួលប្រតិបត្តិការការងារ មានដូចជា ការកាត់បន្ថយដំណាក់កាល និង នីតិវិធីអនុវត្តការងារដោយដៃ និង ប្រើប្រាស់ឯកសាររឹង (Hard Copy) និង តួនាទីរបស់រតនាគារក្នុង ប្រតិបត្តិការទូទាត់ជាដើម។ នៅដើមឆ្នាំ ២០១៨ ប្រទេសម៉ុលដូវ៉ា សម្រេចបាននូវវឌ្ឍនភាពការងារដ៏គួរឱ្យកត់សម្គាល់ និង បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការកែទម្រង់ដ៏ស៊ីជម្រៅនៅរតនាគារ តាមរយៈការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធបណ្ដាញការងារមួយមានឈ្មោះថា “ច្រកបៃតង” (Green Corridor) ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយ សម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ ការកាត់បន្ថយនីតិវិធី និង ប្រតិបត្តិការ ដែលមិនមានការពិនិត្យដោយផ្ទាល់ពីបុគ្គលិករតនាគារជាតិត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះ ។ មុខសញ្ញាទូទាត់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសយក គឺជាមុខសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលមានកម្រិតហានិភ័យទាប ដែលត្រូវកំណត់តាមរយៈការធ្វើបុរេវិនិច្ឆ័យត្រួតពិនិត្យ និង តាមដាននៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការរៀបចំគម្រោងថវិកាឬក៏ជាមុខសញ្ញាចំណាយទូទាត់ដែលមានគោលរបបច្បាស់លាស់ដូចជា បៀវត្សន៍, អាហារូបករណ៍ និង ការផ្ដង់ផ្គង់ទឹក […]

ព័ត៌មានលម្អិត

14

Aug, 2019

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ២០០៤ មក រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាសេនាធិការ បានចាប់អនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជាជំហានៗ មានរយៈពេលវែងដែលមានគោលបំណងកែលម្អប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកស្តង់ដារអន្តរជាតិ។ ការអនុវត្តកម្មវិធីនេះបានទទួលជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ ហើយកំពុងបន្តអនុវត្តជំហានបន្ទាប់ទៀត។ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ គឺជាសេនាធិការរបស់គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ មានមុខងារ និងភារកិច្ចសម្របសម្រួលការរៀបចំ និងការអនុវត្តការងារគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងសម្របសម្រួលការរៀបចំ និងការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ ដោយមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ និងក្នុងនាមជាសេនាធិការប្រកបដោយ គុណភាព ស័ក្ដិសិទ្ធិភាព និងប្រសិទ្ធភាព អគ្គលេខាធិការដ្ឋានត្រូវការចាំបាច់នូវមន្ត្រីបម្រើការងារមួយចំនួនដែលមានសមត្ថភាព មានជំនាញ និងមានបទពិសោធន៍សមស្របតាមការងារនីមួយៗ។ ក្នុងន័យនេះ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានសូមប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រីផ្នែកបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា (ICT) មន្ត្រីផ្នែកជំនួយការគ្រប់គ្រងគម្រោង (Project Management Assistant Team) និងមន្ត្រីផ្នែកគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ (Change Management Team) សម្រាប់បម្រើការងារពេញម៉ោងនៅលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដូចខាងក្រោម៖ មន្ត្រីផ្នែកបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា (ICT) ចំនួន០៧រូប មន្ត្រីផ្នែកសុវត្តិភាពបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (IT Security) (០២រូប) មន្ត្រីផ្នែកគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ (Database Administrator) (០១រូប) មន្ត្រីផ្នែករៀបចំ និងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ (Data Warehouse) (០១រូប) មន្ត្រីផ្នែកអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ និងសរសេរកម្មវិធី (Web Developer/Programmer) (០២រូប) មន្ត្រីផ្នែកបណ្តាញតភ្ជាប់ និងសុវត្តិភាព (Network and Security) (០១រូប) ផ្នែកជំនួយការគ្រប់គ្រងគម្រោង (Project Management Assistant Team) (០១រូប) ផ្នែកគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ (Change Management Team)                         (០២រូប)  មន្ត្រីបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានត្រូវមានគុណវុឌ្ឍិ ដូចខាងក្រោម៖ មានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ ឡើងទៅ ទាក់ទងនឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងផ្នែកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់កម្រិតបរិញ្ញាបត្រលើផ្នែកទាក់ទងនឹងវិស័យ និងតាមជំនាញនីមួយៗ ចេះស្ទាត់លើភាសាខ្មែរ និង, អាចអាន ស្តាប់ សរសេរ និង និយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អ យ៉ាងហោចណាស់មានបទពិសោធន៍ការងាររយៈពេល […]

ព័ត៌មានលម្អិត

5

Aug, 2019

ក្រុមការងារ FMIS បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីប្រព័ន្ធ FMIS ជូនក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១៧ ថ្មី

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៅថ្ងៃទី ០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ បានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រី ដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS មកពីក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១៧ ថ្មី ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ប្រព្រឹត្តទៅនៅសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយផ្តោតលើមុខវិជ្ជា គោលការណ៍នីតិវិធីអនុវត្តថវិកាចរន្តកម្មវិធី និងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ។ គួរជម្រាបជូនផងដែរថា ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីនៃក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង១៧ នឹងចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ ២០២០ ខាងមុខនេះ ។ ប្រព័ន្ធ FMIS និងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ក្រសួងស្ថាប័ន អង្គភាព និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដូចជា៖ ពង្រឹងគណនេយ្យភាពស្ថាប័ន និង ភាពជាម្ចាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រង និង អនុវត្តថវិកា ។ កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ធនធានក្នុងការរត់ការឯកសារទៅតាមនីតិវិធីនីមួយៗ ។ តាមដានការអនុវត្តថវិកាបានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន ទាំងថវិកាថ្នាក់ក្រសួង, ថ្នាក់មន្ទីរ និង អង្គ-ភាពថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅក្រោមឱវាទ តាមរយៈការទទួលបាននូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និង ថវិកាបានដោយខ្លួនឯង និង ទាន់ពេលវេលា ។ ទទួលបាននូវមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយក្នុងការពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវនីតិវិធីអនុវត្តការងារ ដែលនាំឱ្យមានការរាំងស្ទះ ឬ ពន្យាពេលដល់ការអនុវត្តថវិកា ។ មានភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង និង អនុវត្តថវិកាកម្មវិធី ដោយប្រើប្រាស់ចំណាត់ថ្នាក់ថវិកា ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ ។ មានភាពងាយស្រួលក្នុងការតាមដានឥណទានថវិកាសម្រាប់ថវិកាថ្នាក់ក្រសួង, ថ្នាក់មន្ទីរ និង អង្គភាពថ្នាក់ក្រោមជាតិបានដោយខ្លួនឯង និង ទាន់ពេលវេលា ។ ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុទៅតាមនីតិវិធីអនុវត្តការងារនានា ។ ជាការពិតណាស់ នៅពេលដាក់ឱ្យអនុវត្តដំបូងនឹងមានត្រូវប្រើប្រាស់ឯកសារក្រដាសស្នាម ប៉ុន្តែជាបណ្ដើរៗ ការប្រើប្រាស់ ក្រដាសស្នាមនឹងត្រូវលុបបំបាត់បន្ដិចម្ដងៗ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

31

Jul, 2019

ការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាក្នុងជំនួបរវាង អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ជាមួយឯកអគ្គរាជទូតស៊ុយអែត ប្រចាំកម្ពុជា

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅក្នុងជំនួបពិភាក្សារវាង ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងលោកស្រី Maria Sargren ឯកអគ្គរាជទូតស៊ុយអែត ប្រចាំនៅកម្ពុជា ខណៈដែលលោកស្រីបានបញ្ចប់បេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជា បានផ្តោតលើការបន្តពង្រឹងបន្ថែមទៀតនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីកម្ពុជា-ស៊ុយអែត ។ នៅក្នុងជំនួបពិភាក្សា ដែលធ្វើឡើងនៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ក៏បានផ្តោតលើការកែទម្រង់ឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀត លើការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសារធារណៈ នៅពេលដែលកម្មវិធីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ តាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា (FMIS) ត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តន៍ និងពង្រីកទៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នផ្សេងៗ, តម្លាភាព និងគណនេយ្យភាព និងការរៀបចំបង្កើតជាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រប់ទិន្ន័យ និងស្ថិតិ (Data Center) រួមមួយជាដើម។ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ និងវាយតម្លៃខ្ពស់ ចំពោះប្រជាជន និងរាជរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែត ដែលប្រទេសស៊ុយអែត គឺជាដៃគូដ៏សំខាន់ចូលរួម ចំណែកយ៉ាងសកម្ម ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានាពេលកន្លងមក។ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី បន្ដថា សមិទ្ធិផលដែលកម្ពុជាទទួលបាន គឺមិនអាចកាត់ផ្តាច់ពីការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែត ក៏ដូចជាលោកស្រីឯកអគ្គរាជទូតផ្ទាល់ក្នុងអាណត្តិការងារការទូតរបស់លោកស្រីនៅកម្ពុជា ។ ជាក់ស្តែង ស៊ុយអែត បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្ម ក្នុងកម្មវិធីកែទម្រង់ ដែលរាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជាកំពុងតែអនុវត្តន៍ តាមរយៈការផ្តល់កិច្ចគាំទ្រទាំងផ្អែកហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជា បច្ចេកទេស ជាអាទិ៍ដល់កម្មវិធីការងារ កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (PFM) ចាប់តាំងពីដំណាក់កាលទី ១ មក ពិសេសការងារកែទម្រង់វិស័យពន្ធដារជាដើម។ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ ក៏បានថ្លែងអំណរគុណ ដល់ភាគីមិត្តចំពោះការផ្តល់ ជាជំនួយបច្ចេកទេស ក៏ដូចជា ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ការងារ ចំពោះវិស័យពន្ធដារ តាមរយៈការផ្តល់ទស្សនៈកិច្ច សិក្សាទៅកាន់ប្រទេសស៊ុយអែតផ្ទាល់ជាដើម។ លោកស្រី Maria Sargren បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះការផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្ដិការយ៉ាងល្អប្រសើរ ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជា ក្នុងរយៈពេល ០៣ឆ្នាំ ដែលលោកស្រី បានមកបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជា ដែលបានជំរុញឲ្យបេសកកម្មការទូតរបស់លោកស្រី ទទួលបានជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់មកដល់ថ្ងៃនេះ។ លោកស្រីផ្ទាល់ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

27

Jul, 2019

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) ពេញចិត្ត និងគាំទ្រដល់ការអនុវត្តគម្រោង FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាជាមួយលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងFMIS ដែលធ្វើឡើងនៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ តំណាងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ហៅកាត់ថា ADB បានបង្ហាញភាពពេញចិត្ត និងអបអរសាទរដែលគម្រោង FMIS សម្រេចបានទាំងស្រុងនូវសូចនាករដែល  ADB បានកំណត់សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ចំនួន២ចំណុចគឺ ១. ការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជាមួយនឹងការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្តស្តីពីការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ និងការសិក្សានីតិវិធីអនុវត្តការងារជាមួយក្រសួង-ស្ថាប័ន និង ២.ការពង្រីកការអនុវត្តគម្រោង FMIS ដល់គ្រប់អង្គភាពក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រួមជាមួយនឹងការផលិតរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ IPSASReport Cash basis ចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS។ តំណាង ADB ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រព័ន្ធ FMIS គឺជាឆ្អឹងខ្នងដ៏សំខាន់មួយនៃកម្មវិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជាហើយប្រព័ន្ធទំនើបកម្មមួយនេះនឹងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធានាបាននូវគណនេយ្យភាពក្នុងការអនុវត្តហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅពេលខាងមុខនិងជាពិសេសនោះគឺលទ្ធភាពនៃការកាត់បន្ថយជំហាន ឬនីតិវិធីអនុវត្តការងារណាដែលមិនបានផ្តល់តម្លៃបន្ថែម ។ កិច្ចពិភាក្សាបានផ្តោតសំខាន់លើរបៀបវារៈសំខាន់ចំនួនពីររួមមាន ១. បេសកកម្មពិនិត្យ ទៅលើការរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរនិងផែនការក្នុងការកាត់បន្ថយនីតិវិធីអនុវត្តការងារនៅក្រសួងចំនួន ៦ដែលទទួលបានអនុវត្តគម្រោងផ្សេងៗក្រោមការឧបត្ថម្ភពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី និង ២.ពិភាក្សាអំពីការអនុវត្ត CAP3 ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងFMIS ឆ្នាំ២០១៩។ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារក៏បានជម្រាបជូនដំណឹងតំណាង ADB ថាក្រុមការងារបានអនុវត្តគម្រោងរួមជាមួយនឹងផែនការសកម្មភាពទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរការរៀបចំនីតិវិធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្ន និង ការរៀបចំត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការកាត់បន្ថយជំហាន ឬនីតិវិធីអនុវត្តការងារជូនក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន២០  ក្នុងឆ្នាំ២០១៨-២០១៩ ក្នុងនោះក៏មាន៦ក្រសួងដែលមានការអនុវត្តគម្រោងរបស់ADB  គឺ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខប្រមាញ់និងនេសាទ, ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម, ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន, ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា,ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និង ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។  សកម្មភាពទាំងអស់នេះដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ធាតុចូលជាមូលដ្ឋានក្នុងកាត់បន្ថយជំហាន  ឬនីតិវិធីអនុវត្តការងារនាពេលខាងមុខ ។

ព័ត៌មានលម្អិត