+855 23 43 00 63

28

Jul, 2020

អត្ថប្រយោជន៍របាយការណ៍តាមចំណាត់ថ្នាក់គម្រោង មូលនិធិ ភូមិសាស្ត្រ និងមុខងារ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)មានលទ្ធភាពផលិតរបាយការណ៍ចំណូល-ចំណាយតាមចំណាត់ថ្នាក់ថវិកា ជាប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស និង ប្រចាំឆ្នាំ ដែលមានសុក្រឹតភាព ។ របាយការណ៍តាមចំណាត់ថ្នាក់ថវិកាផ្តល់នូវមូលដ្ឋានទិន្នន័យសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងធនធានឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង, មានតម្លាភាព និង គណនេយ្យភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិ ។ ជាក់ស្តែងរបាយការណ៍តាមចំណាត់ថ្នាក់គម្រោង មូលនិធិ ភូមិសាស្ត្រ និងមុខងារ បានផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិត ច្បាស់លាស់ និងកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតទៅលើមុខសញ្ញាចំណាយ។  មន្ត្រីជំនាញ និងថ្នាក់ដឹកនាំ អាចប្រើប្រាស់របាយការណ៍ចំណាយតាមចំណាត់ថ្នាក់ថវិកា សម្រាប់ការវាស់វែងលទ្ធផល ឬសមិទ្ធកម្ម តាមស្ថាប័នសាមី ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។ ចំណាត់ថ្នាក់គម្រោង៖ ផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោងនីមួយៗដែលអនុវត្តដោយក្រសួង-ស្ថាប័ន ឬ អន្តរក្រសួង ។ ចំណាត់ថ្នាក់គម្រោងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ផ្តល់ទិន្នន័យចំណាយលើគម្រោង ដែលផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការតាមដានលើចំណាយក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនីមួយៗ ។ ចំណាត់ថ្នាក់មូលនិធិ៖ ផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីប្រភពមូលនិធិ ដោយបញ្ជាក់ចំណូល ឬ ចំណាយបានមកជាប្រភេទ (ចំណូលក្នុងស្រុក ជំនួយឥតសំណង និង ការខ្ចី) និងពីប្រភព (ក្នុងស្រុក និង ក្រៅស្រុក) ។ ចំណាត់ថ្នាក់នេះ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការវិភាជចំណាយ, ការរៀបចំគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ជាពិសេសសម្រាប់គោលនយោបាយ និង យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងបំណុល ។ ឧទាហរណ៍៖ ការចំណាយលើការអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគផ្សេងៗ ដែលជាជំនួយឥតសំណង ឬ ការខ្ចី ពីធនាគារពិភពលោក (World Bank), មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (International Monetary Fund), និង ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី (ADB) ជាដើម ។ ចំណាត់ថ្នាក់ភូមិសាស្ត្រ៖ ផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រ ដែលប្រមូលចំណូល និងទីកន្លែងដែលទទួលផលប្រយោជន៍ពីចំណាយថវិកា ឬការអនុវត្តគម្រោង ។ ចំណាត់ថ្នាក់នេះ កត់ត្រាឈ្មោះរាជធានី/ខេត្ត, ក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌ, ឃុំ/សង្កាត់ ឬអាចដល់កម្រិតភូមិ ដែលចំណូលត្រូវបានប្រមូល ឬផលប្រយោជន៍នៃចំណាយបានកើតមានឡើ់ង […]

ព័ត៌មានលម្អិត

27

Jul, 2020

សារៈសំខាន់នៃមុខងាររៀបចំផែនការថវិការបស់ប្រព័ន្ធ FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

មុខងាររៀបចំផែនការថវិកានៃប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ តើមុខងាររៀបចំផែនការថវិកាដើរតួនាទីយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ? តើមុខងារថ្មីរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS នេះ ផ្តល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ? មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា នឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដើម្បីអាចឈានឆ្ពោះទៅការអនុវត្តថវិកាសមិទ្ធិកម្ម ដែលស្របតាមទិសដៅ ជាយុទ្ធសាស្រ្តនៃការផ្សារភា្ជប់ថវិកាទៅនឹង គោលនយោបាយ និងគណនេយ្យភាពសមិទ្ធិកម្ម នៅឆ្នាំ ២០២៥ ។ ក្នុងនោះ មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា នឹងក្លាយជាឧបករណ៍មួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយដោះស្រាយនូវបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងបណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័ន ព្រមទាំងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាល ក្នុងដំណើរការរៀបចំផែនការថវិកា ដូចជា៖ ផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន ឬ ទិន្នន័យរបស់ថវិកាចរន្ត និងថវិកាមូលធន ជួយកាត់បន្ថយការចំណាយពេលវេលាក្នុងការរៀបចំ និងកែតម្រូវទិន្នន័យ នៅពេលមានការកែប្រែលើផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិកាបីឆ្នាំរំកិល ក៏ដូចជាផែនការគម្រោងចំណូល-ចំណាយថវិកាប្រចាំឆ្នំា បន្ទាប់ពីមានការសម្រេចឯកភាពកម្រិតបច្ចេកទេស និងកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ បូកសរុបលើកញ្ចប់ថវិការួមរបស់បណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័ន ក្នុងករណីមានការកែតម្រូវលើថវិកាដែលបានគ្រោងឡើង ។ ផ្តល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ និង តាមដានរាល់ការចំណាយរបស់អង្គភាពថវិកានីមួយៗ ដែលអាចឱ្យយើងដឹងអំពីការចំណាយមិនចំគោលដៅ ឬ មិនស្របទៅតាមសូចនាករដែលបានកំណត់ដើមឆ្នាំ ឬ មិនស្របទៅតាមស្មារតីនៃការចរចាថវិកាប្រចាំឆ្នាំរវាងក្រសួង-ស្ថាប័ន ជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ផ្តល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការកំណត់ពិដានថវិកា ក្នុងការរៀបចំគម្រោងចំណូល-ចំណាយប្រចាំឆ្នាំ ជួយកាត់បន្ថយការចំណាយលើការប្រើប្រាស់ឯកសារជាក្រដាស ។

ព័ត៌មានលម្អិត

24

Jul, 2020

ក្រសួងចំនួន ០៧ នឹងបើកប្រាក់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្រោយពីការអនុវត្តបានជោគជ័យ និងទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងប្រសើរនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បាននិងកំពុងពង្រីកវិសាលភាពក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីតម្រង់ទិសថ្មីនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទៅលើការចុះប្រតិបត្តិការបើកផ្តល់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ០៧ ដែលរួមមាន ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា, ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ, ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា និង នវានុវត្តន៍,  ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ, ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ, ក្រសួងប្រេសណីយ៏ និង ទូរគមនាគមន៍ និងក្រសួងសុខាភិបាល ព្រមទាំងអង្គភាពក្រោមឱវាទ។ ជាក់ស្តែង នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ នេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពី “ការតម្រង់ទិសនីតិវិធីសម្រាប់ការបើកផ្ដល់បៀវត្ស និងចំណាយបន្ទុកបុគ្គលិកផ្សេងៗដែលមានគោលរបបកំណត់ច្បាស់លាស់តាមប្រព័ន្ធ FMIS” ទៅកាន់ស្ថាប័នទាំង០៧ ដើម្បីឱ្យស្ថាប័នបានជ្រាប និងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការអនុវត្តទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS នេះ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS។ មានប្រសាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីបញ្រ្ជាបការយល់ដឹងនេះដែរ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានមានប្រសាសន៍ថា “ជារួម អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលនឹងទទួលបានពីការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីនេះ រួមមាន កាត់បន្ថយចំណាយរដ្ឋបាលប្រើប្រាស់ក្រដាសតិច, សម្ភារការិយាល័យតិច, ទឹកថ្នាំម៉ាស៊ីនបោះពុម្ភតិច (ចំណេញពេលវេលា មិនមានរត់ឯកសារខាងក្រៅ), កាត់បន្ថយថ្លៃធ្វើដំណើរ (បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងផលិតភាពការងារប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្សតិច) និងអាចធ្វើការងារបានច្រើន (បង្កើននូវតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពនៃការអនុវត្តថវិកា) ដោយអាចតាមដានបានទាំងស្រុងអំពីស្ថានភាពនៃការអនុវត្តថវិកា និងអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗ”។ ឯកឧត្តមក៏បានជំរុញ និង លើកទឹកចិត្តដល់ក្រសួងទាំង ៧ ចូលរួមអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីនេះ ឱ្យបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដោយកិច្ចការនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះ ក្នុងការតម្រង់ទិសនីតិវីធីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដោយយើងនឹងបន្តដំណើរទៅមុខជាមួយគ្នាជាច្រើនបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីជោគជ័យលើនីតិវិធីដែលមានកម្រិតហានិភ័យឬវេទយិតភាពទាបនេះ ស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រតម្រង់ទិសនីតិវិធីការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ឆ្នាំ២០២០-២០២៥។

ព័ត៌មានលម្អិត

23

Jul, 2020

តួនាទីមិនអាចខ្វះបានរបស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ (ICT) ក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិកូវីដ ១៩ នៅកម្ពុជា

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅក្នុងបរិការណ៍នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ (COVID-19) ដែលបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ច និង សង្គមសម្រាប់សកលលោកទាំងមូល រួមទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរ, វិធានការនៃការដោះស្រាយវិបត្តិចំពោះមុខតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ (ICT)គឺពិតជាមិនអាចខ្វះបាន ។ មិនអាចខ្វះបាន គឺនៅត្រង់ថា ជំងឺកូវីដ-១៩ ជារួម បានផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់ ក៏ដូចជារបៀបរបបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្ស និងរបៀបនៃការធ្វើការងារជាដើម។ ជាក់ស្តែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវវិធានការភ្លាមៗ ដោយផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នកម្មវិធីបង្រៀនផ្ទាល់នៅក្នុងថ្នាក់ ផ្លាស់ប្តូរមកបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកជំនួសវិញ (E-Learning) សម្រាប់គ្រប់គ្រឹះស្ថានអប់រំនៅទូទាំងប្រទេសទាំងរដ្ឋ និង ឯកជន ។ ជាមួយគ្នានេះផង នៅក្នុងដំណើរការការងារប្រចាំថ្ងៃទាំងក្នុងវិស័យឯកជន និងរដ្ឋ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីណែនាំឱ្យគ្រប់ស្ថាប័នទាំងឡាយ ត្រូវរក្សាគម្លាតសង្គមឱ្យបានខ្ចាប់ខ្ជួន ក្នុងនោះការកាត់បន្ថយកិច្ចប្រជុំផ្ទាល់ដែលមិនចាំបាច់មួយចំនួន ហើយវិធានការរៀបចំកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ត្រូវបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់។ ក្នុងន័យនេះ ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ បាន និង កំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយដល់ការអនុវត្តវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិកូវីដ-១៩ ។ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមក្រោយពេលវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ រដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ចេញវិធានការគន្លឹះជាក់លាក់សម្រាប់អនុវត្តក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងទិសដៅបន្តរក្សាលំនឹងសេដ្ឋកិច្ច និងទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ ដែលវិធានការទាំងនេះតម្រូវឱ្យមានការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ (ICT) រួមមាន៖ វិធានការផ្នែកចំណូល បន្តកែលម្អប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យចុះបញ្ជីពន្ធដារ បន្តកែលម្អប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យគយ ពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន សម្រាប់គ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ (NRMIS) និង បន្តជំរុញការតភ្ជាប់ និងសន្ធានកម្មរវាងប្រព័ន្ធ (NRMIS) និង ប្រព័ន្ធ (FMIS) ឱ្យបានពេញលេញ ។ វិធានការផ្នែកចំណាយ បន្តពង្រឹង និងពង្រីកការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ដល់គ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន មន្ទីរជំនាញរាជធានី-ខេត្ត និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដោយចាប់ផ្តើមអនុវត្តស្វ័យប្រវត្តិកម្មចំណាយ និងដាក់អនុវត្តចំណាត់ថ្នាក់ថវិកា ទាំង ៧ ។ ជារួម បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ (ICT) បានក្លាយជាចលករយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ច និង សង្គម ។ ជាក់ស្តែង បើគ្មានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ (ICT) នោះទេ សកម្មភាពជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋ សកម្មភាពធុរកិច្ច និង […]

ព័ត៌មានលម្អិត

21

Jul, 2020

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ០២៣_ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានចេញផ្សាយលេខ០២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ នេះ បង្ហាញពីសមិទ្ធផលជាច្រើន ដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបាន និងចំណេះដឹងសម្បូរបែបទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស និង ចំណេះដឹងអំពី សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាដើម ។ មាតិកាព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០២៣ នេះមាន៖ ១. អនុសាសន៍ណែនាំរបស់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ លើការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ២. លទ្ធផលនៃការដាក់ឱ្យអនុវត្តសាកល្បងនីតិវិធីថ្មីសម្រាប់ការបើកផ្តល់បៀវត្ស និងចំណាយលើបន្ទុកបុគ្គលិកផ្សេងៗដែលមានគោលរបបកំណត់ច្បាស់លាស ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុតាមប្រព័ន្ធ FMIS ៣. ការដាក់ឱ្យអនុវត្តផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការរៀបចំ និងការអភិវឌ្ឍមុខងាររៀបចំផែនការថវិកាក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ៤. វឌ្ឍនភាពនៃការអភិវឌ្ឍមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញនៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ៥. វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉ន តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ស្តីពី “គន្លឹះសំខាន់ៗថ្មីនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS” ៦. តួនាទីដែលមិនអាចខ្វះបាន របស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ (ICT) ក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិជំងឺកូវីដ ១៩ នៅកម្ពុជា ៧. សំណួរ និងចម្លើយ ។ លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០២៣ នៅទីនេះ ៖ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2020/07/Newsletter023final_compressed.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត