+855 23 43 00 63

27

May, 2016

សិក្ខាសាលាស្តីពី “កិច្ចពិភាក្សាស្វែងរកធាតុចូលសម្រាប់ត្រៀមពង្រីកដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធ FMIS ជំហានទី២ នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាថ្ងៃទី ២៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលាម៉ោង ៨:៣០ នាទីព្រឹក នៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញ មានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី “កិច្ចពិភាក្សាស្វែងរកធាតុចូលសម្រាប់ត្រៀមពង្រីកដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS: Financial Management Information System) ជំហានទី ២ នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន” ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និងជា ប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការ គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ សិក្ខាសាលានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រព័ន្ធ FMIS ជំហានទី ១ និង សេចក្តីព្រាងផែនការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ២ ជូនដល់គ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន, ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និង ភាគីពាក់ព័ន្ធ ពិសេសដើម្បីប្រមូល ធាតុចូលសំខាន់ៗពីក្រសួង ស្ថាប័ន និង កៀរគរការគាំទ្ររឹតតែខ្លាំងចំពោះការបន្តអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ២ នៅឆ្នាំ ២០១៧ ខាងមុខ ។ នៅក្នុងសិក្ខាសាលានោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប បានគូសបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា គម្រោង FMIS បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ និង ជំរុញល្បឿននៃការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅគ្រប់ដំណាក់កាល គិតចាប់តាំងពីដំណាក់កាលទី ១ “ភាពជឿទុកចិត្តបាននៃថវិកា”, ដំណាក់កាលទី ២ “ការបង្កើនគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ” និង ដំណាក់កាលទី ៣ “ការផ្សារភ្ជាប់ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ” ។ ជាក់ស្តែង ការអនុវត្តបុរេលក្ខខណ្ឌក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធ FMIS [...]

ព័ត៌មានលម្អិត

18

May, 2016

សកម្មភាពក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងFMISចុះជួយបង្ហាត់បង្ហាញដល់មន្រ្តីរតនាគារខេត្តសម្រាប់ជុំទី២

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៃនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យានៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បាននិងកំពុងចុះបំពេញបេសកម្មនៅតាមរតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ ដើម្បីបន្តជួយបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែមលើការប្រើប្រាស់មុខងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ដល់មន្រ្តីរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមនូវសមត្ថភាពមន្រ្តីក្នុងការអនុវត្ត ការកត់ត្រាកិច្ចចុះបញ្ជីការ ការតាមដាន និង ការងារផ្សេងៗទៅតាមសំណូមពរដែលបានស្នើឡើង ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមការងារផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មាន និង គមនាគមន៍បាននិងកំពុងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Help Desk ជួយដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ (Remote Assistance) និង ចុះត្រួតពិនិត្យ ថែទាំម៉ាស៊ីន Computer, ម៉ាស៊ីន Print, ម៉ាស៊ីន Scan និង ឧបករណ៍សម្ភារបច្ចេកវិទ្យារបស់គម្រោង FMIS ។

ព័ត៌មានលម្អិត

9

May, 2016

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុបានអនុម័ត លើឯកសារនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារ S001 ដល់ S009

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

កាលពីថ្ងៃទី ៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦  ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានសម្រេចអនុម័តដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ ឯកសារ “នីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារ ចាប់ពីការស្នើសុំធានាចំណាយរហូតដល់ការទូទាត់ចំណាយ S001 ដល់ S009” ជាផ្លូវការ ។ នេះជាសមិទ្ធិផលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោង FMISទាំងមូល ដែលវាមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការចង្អុលបង្ហាញអំពីលំហូរនីតិវិធីអនុវត្តការងារ និងភាគីពាក់ព័ន្ធចាប់ផ្តើមពីការស្នើសុំធានាចំណាយរហូតដល់ការទូទាត់ចំណាយ  ក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយ និង សម្រួលនីតិវិធីអនុត្តការងារមួយចំនួនដែលពុំផ្តល់តម្លៃបន្ថែម  ក៏ដូចជាពង្រឹងការអនុវត្តតួនាទី និង មុខងារច្បាស់លាស់  ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធិភាព និង ផលិតភាពខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តការងារជាមួយប្រព័ន្ធ FMIS ។ គូសបញ្ជាក់បន្ថែមថា នីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារ S001 ដល់ S009 នេះ គឺជាឯកសារនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារចំនួន ៩ ដំបូង ក្នុងចំណោមឯកសារនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារជាង១០០  ដែលអគ្គនាយកដា្ឋនពាក់ព័ន្ធគន្លឹះក្នុងគម្រោង FMIS នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវរៀបចំចងក្រង ដើម្បីជាមូលដ្ឋានគតិយុត្តសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តីពាក់ព័ន្ធ អនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ FMIS ប្រកបដោយសង្គតិភាព, សុក្រឹតភាព,  គុណភាព, គណនេយ្យភាព និង រហ័សទាន់ពេលវេលា ដែលនឹងជួយកាត់បន្ថយកំហុសឆ្គងទាំងការងារនៅក្រៅ និង នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS។  ឯកសារនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារ S001ដល់ S009នេះ ត្រូវបានកំណត់ថាជាឯកសារនីតិវិធីស្តង់ដារ គំរូ សម្រាប់នីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារដែលនៅសេសសល់ដទៃទៀតត្រូវយកគំរូតាម ។ នេះគឺជាយន្តការមួយដើម្បីពន្លឿនការចងក្រងនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់ឱ្យបញ្ចប់យ៉ាងឆាប់រហ័សនៅមុនដំណាច់ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ។ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៃនាយកដ្ឋានពត៌មានវិទ្យា នឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានទូលំទូលាយ និង ស៊ីជម្រៅបន្ថែមជូនដល់អគ្គនាយកដ្ឋាន និង ក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ក្រុមការងារនឹងធ្វើការសម្របសម្រួលក្នុងការបន្តចងក្រងឯកសារនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារបន្ថែមដែលនៅសេសសល់ជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធគន្លឹះ ដើម្បីជម្រុញ និង គាំទ្រការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យដំណើរការប្រកបដោយភាពរលូន, ប្រសិទ្ធភាព, […]

ព័ត៌មានលម្អិត

28

Mar, 2016

ដំណឹង​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ចសន្យា​បម្រើ​ការងារ​នៅ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និង​ ហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យានៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសាធារណជនជ្រាបថា នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យានៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវការជ្រើសរើសមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យាផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាចំនួន១០រូបដើម្បីបម្រើការងារនៅក្នុងនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យាដែលមានជំនាញដូចខាងក្រោម៖ ១ មន្ត្រីជំនាញផ្នែកផលិតកម្មវិធីលើទូរស័ព្ទដែលមានប្រព័ន្ធដំណើរការ Android (Android App Programmer) ចំនួន០១រូប ២ មន្ត្រីជំនាញផ្នែកផលិតកម្មវិធីលើទូរស័ព្ទដែលមានប្រព័ន្ធដំណើរការ iOS (iOS App Programmer)ចំនួន០១រូប ៣ មន្ត្រីជំនាញផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ (Programmer) ចំនួន០៣រូប ៤ មន្រ្តីជំនាញផ្នែករៀបរៀង ឬ រចនាគេហទំព័រ (Web Designer) ចំនួន០១រូប ៥ មន្រ្តីជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ និង សារអេឡិចត្រូនិច (Web Master) ចំនួន០១រូប ៦ មន្រ្តីជំនាញផ្នែកជួសជុល និង ថែទាំម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រទាំងផ្នែក Hardware និង Software ចំនួន០២រូប ៧ មន្រ្តីជំនាញផ្នែកបណ្តាញតភ្ចាប់ (Networking) ចំនួន០១រូប សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាញយកឯកសារខាងក្រោម៖ Announcement and TOR

ព័ត៌មានលម្អិត

3

Mar, 2016

ដំណឹង​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ចសន្យា​បម្រើ​ការងារ​នៅ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ដំណឹងជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាបម្រើការងារនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ គម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ Change Management Senior Staff Communication (១មុខដំណែង) Change Management Staff for Communication (១មុខដំណែង) Change Management Senior Staff for Impact (១មុខដំណែង) Change Management Staff for Impact (១មុខដំណែង) Change Management Senior Staff for Capacity Building & Development (១មុខដំណែង) សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាញយកឯកសារខាងក្រោម៖ Announcement and TOR

ព័ត៌មានលម្អិត