+855 23 43 00 63

7

Jun, 2016

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីការបង្កើតរបាយការណ៍សម្រាប់តាមដានអាណត្តិ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយនាយកដ្ឋានចំណូលចំណាយថវិកា នៃអគ្គ-នាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ស្តីពីការបង្កើតរបាយការណ៍ក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS (មុខងារគណនីត្រូវទារ - Account Payable) ដើម្បីតាមដានអំពីស្ថានភាពរបស់អាណត្តិ ។ ជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំ ក្រុមកាងារគម្រោង FMIS បានបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដែលអាចបង្កើតនូវរបាយការណ៍នានាស្របតាមតម្រូវការចង់បានរបស់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា របាយការណ៍ដែលនឹងត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់នេះ មានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំង ក្នុងការតាមដានសកម្មភាពអាណត្តិ និងពិនិត្យបានអំពីរយៈពេលនៃវដ្តដំណើរការអាណត្តិនីមួយៗ។

ព័ត៌មានលម្អិត

7

Jun, 2016

សុន្ទរកថារបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត វង្ស ប៊ុនឥន្ទ្រាវុធ ក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពី “កិច្ចពិភាក្សាស្វែងរកធាតុចូលសម្រាប់ត្រៀមពង្រីកដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជំហានទី ២នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ៖ វឌ្ឍនភាពជាងពីរឆ្នាំក្រោយការដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោង FMIS ក្រោយពេលគម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) បានដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី ២១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៤ មក  លទ្ធផលជាក់ស្ដែងជាច្រើនបានបង្ហាញ ក្នុងរូបរាងជាសមិទ្ធផល ដោយក្នុងនោះ ប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់តាមបណ្ដាអគ្គនាយកដ្ឋាន និងនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនានានៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង រតនាគាររាជធានី-ខេត្ត  ។ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត វង្ស ប៊ុនឥន្ទ្រាវុធ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ និងជាអនុប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បានលើកឡើងជារបាយការណ៍ថា ក្នុងកំឡុងពេលជាងពីរឆ្នាំកន្លងមកនេះ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដែលមានភាគីពាក់ព័ន្ធពី អគ្គ-នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធគន្លឹះជាច្រើនក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បានជំនះការលំបាក និងឧបសគ្គនានា រហូតសម្រេចបានសមិទ្ធផលគួរឱ្យកត់សម្គាល់  ជាពិសេសគឺការសម្រេចចេញជារូបរាងនៃប្រព័ន្ធ FMIS ។ ក្នុងនាមជាអ្នកអនុវត្តប្រព័ន្ធផ្ទាល់ ឯកឧត្តមអគ្គនាយករតនាគារជាតិបានបង្ហាញនូវជំនឿយ៉ាងមុតមាំចិត្តថា ប្រព័ន្ធ FMIS នឹងបម្រើប្រយោជន៍ និង ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន ក្នុងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរវាងសាមីក្រសួង ជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ សំដៅបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការអនុវត្តគម្រោង  FMIS គឺជាការសម្រេចចិត្តរួមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងបំណងជំរុញ និងបង្កើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។ នៅចុងបញ្ចប់ឯកឧត្តមបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ជោគជ័យនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS នឹងមិនអាចសម្រេចទៅបានប្រសិនបើ ពុំមានកិច្ចសហការពីក្រសួង-ស្ថាប័នទាំងអស់ ដែលត្រូវរួមដំណើរជាមួយគ្នា ធ្វើការជាមួយគ្នាប្រកបដោយភាពអត់ធ្មត់,  ឆន្ទៈ, និងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ដើម្បីសម្រេចនូវវត្ថុបំណងរួមនៃរាជ-រដ្ឋាភិបាល ។ គួរបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ ប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅតាមរតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ ដោយបញ្ចូលមុខងារសំខាន់ៗចំនួន ៥ ក្នុងចំណោមមុខងារទាំង៦របស់ប្រព័ន្ធFMIS ដែលរួមមាន មុខងារវិភាជន៍ថវិកា […]

ព័ត៌មានលម្អិត

3

Jun, 2016

វត្តមាននៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) និងពន្លឿនការអនុវត្ត កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបានដោយជោគជ័យលើគ្រប់ដំណាក់កាល

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

“ការរាំងស្ទះនៃការពង្រឹងការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីបណ្ដាលមកពីកត្តាគួបផ្សំសំខាន់ៗជាច្រើន ។ ជាក់ស្ដែង ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្វែងរកធាតុចូលសម្រាប់ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅជំហានទី២ បានរកឃើញថា ការខ្វះឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន និង អវត្តមាននៃប្រព័ន្ធ FMIS គឺជាមូលហេតុចម្បងក្នុងចំណោមមូលហេតុទាំងអស់” ។ នេះជាប្រសាសន៍របស់ ឯកឧត្ដម ចាន់ សុធី ក្នុងឋានៈជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ថ្លែងក្នុងសុន្ទរកថាបិទអង្គសិក្ខាសាលាស្ដីពី “កិច្ចពិភាក្សាស្វែងរកធាតុចូល សម្រាប់ត្រៀមពង្រីកដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ជំហានទី ២ នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន” ។ ឯកឧត្តមបានបន្ថែមទៀតថា នៅគ្រប់វិស័យទាំងអស់ត្រូវតែដើរស្របជាមួយការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យា និង ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីសម្រេចឱ្យខានតែបាននូវការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ ឯកឧត្ដមសង្កត់ធ្ងន់ថា ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅដំណាក់កាលនេះគឺដើម្បីសម្រាលបន្ទុកការងារហិរញ្ញវត្ថុ និង ការគ្រប់គ្រងនិងអនុវត្តថវិកា មុននឹងឈានទៅដល់ការធានាបាននូវតម្លាភាពនៃហិរញ្ញវត្ថុជាសាធារណៈ ។ ជាកិច្ចបញ្ចប់ ឯកឧត្តមបានបង្ហាញនូវភាពសុទិដ្ឋិនិយមលើប្រព័ន្ធ FMIS ព្រមទាំងបានអំពាវនាវ និង លើកទឹកចិត្តឱ្យក្រសួង-ស្ថាប័នរួមគ្នា ដើម្បីស្វែងរកចំណុចរួម ក្នុងការទទួលយកប្រព័ន្ធមួយនេះទៅប្រើប្រាស់ ស្របទៅនឹងគោលដៅនៃការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ។ ជាលទ្ធផល តំណាងក្រសួង-ស្ថាប័នដែលអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាបានយល់កាន់តែច្បាស់អំពីអ្វីទៅជាប្រព័ន្ធ FMIS ដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ កំពុងអនុវត្ត និង ប្រើប្រាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ន ជាពិសេសក្រសួង-ស្ថាប័នអាចចែករំលែកនូវព័ត៌មាន ក៏ដូចជាចំណេះដឹងដែលទទួលបានពីការចូលរួមសិក្ខាសាលានេះ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដល់មន្រ្តីពាក់ព័ន្ធនៃក្រសួង-ស្ថាប័នរបស់ខ្លួន និង ត្រៀមខ្លួនគាំទ្រ និង អនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ទៅតាមជំហាន និង ដំណាក់កាលនាពេលខាងមុខ  ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS (នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា) ទទួលបាននូវធាតុចូលសំខាន់ៗទាំងនៅក្នុងពេលពិភាក្សាជាក្រុម និង ពីកម្រងសំណួរដែលបានភ្ជាប់ជូនជាមួយនឹងលិខិតអញ្ជើញ ដែលព័ត៌មានទាំងនេះ បានផ្តល់ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមការងារគិតគូរបន្តព្រាងផែនការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ២ ដែលគ្រោងនឹងបន្តពង្រីកទៅដល់បណ្ដាក្រសួង-ស្ថាប័ន ជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីពិនិត្យ និង [...]

ព័ត៌មានលម្អិត

30

May, 2016

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមនានាស្តីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាមនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធគន្លឹះ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៣០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦, នៅនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា មានកិច្ចប្រជុំមួយរវាងមន្រ្តីនៃនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា និង មន្រ្តីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ។ ខ្លឹមសារសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺផ្តោតទៅលើការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាប្រឈមនានាដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដែលនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធគន្លឹះកំពុងជួបប្រទះ ។ មន្រ្តីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលបានលើកឡើងដោយនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ ហើយស្នើសុំឱ្យមន្រ្តីនៃនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យាជួយដោះស្រាយឱ្យបានទាន់ពេលវេលា ។ ជាការឆ្លើយតបមន្រ្តីនៃនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យាបានពន្យល់បកស្រាយអំពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលជាការទទួលខុសត្រូវរបស់នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ ហើយសន្យានឹងធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យបានឆាប់រហ័ស ។

ព័ត៌មានលម្អិត

27

May, 2016

សិក្ខាសាលាស្តីពី “កិច្ចពិភាក្សាស្វែងរកធាតុចូលសម្រាប់ត្រៀមពង្រីកដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធ FMIS ជំហានទី២ នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាថ្ងៃទី ២៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលាម៉ោង ៨:៣០ នាទីព្រឹក នៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញ មានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី “កិច្ចពិភាក្សាស្វែងរកធាតុចូលសម្រាប់ត្រៀមពង្រីកដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS: Financial Management Information System) ជំហានទី ២ នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន” ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និងជា ប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការ គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ សិក្ខាសាលានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រព័ន្ធ FMIS ជំហានទី ១ និង សេចក្តីព្រាងផែនការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ២ ជូនដល់គ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន, ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និង ភាគីពាក់ព័ន្ធ ពិសេសដើម្បីប្រមូល ធាតុចូលសំខាន់ៗពីក្រសួង ស្ថាប័ន និង កៀរគរការគាំទ្ររឹតតែខ្លាំងចំពោះការបន្តអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ២ នៅឆ្នាំ ២០១៧ ខាងមុខ ។ នៅក្នុងសិក្ខាសាលានោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប បានគូសបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា គម្រោង FMIS បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ និង ជំរុញល្បឿននៃការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅគ្រប់ដំណាក់កាល គិតចាប់តាំងពីដំណាក់កាលទី ១ “ភាពជឿទុកចិត្តបាននៃថវិកា”, ដំណាក់កាលទី ២ “ការបង្កើនគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ” និង ដំណាក់កាលទី ៣ “ការផ្សារភ្ជាប់ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ” ។ ជាក់ស្តែង ការអនុវត្តបុរេលក្ខខណ្ឌក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធ FMIS [...]

ព័ត៌មានលម្អិត