+855 23 43 00 63

15

Mar, 2018

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០១៤ — ខែមីនាឆ្នាំ២០១៨

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បាននិងកំពុងបន្តការងាររបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មបំផុត ដើម្បីសម្រេចតាមផែនការដែលបានកំណត់ ។ ជាក់ស្តែង នៅក្នុងត្រីមាសទី១ នៃឆ្នាំ២០១៨ នេះ ប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន១០ និងអង្គភាពថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធ ព្រមទាំងគ្រោងពង្រឹកដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១០ បន្ថែម និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ ។ សម្រាប់ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានដើមឆ្នាំនេះ នឹងបង្ហាញពីសមិទ្ធផលនានា ដែលក្រុមការងារសម្រេចបាន ជាពិសេសការកៀរគរការគាំទ្រពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មាន ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន ជាដើម។ មាតិកា៖ -ការដាក់ប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅក្រសួងទាំង១០ -ថ្នាក់ដឹកនាំមិនរាថយចំពោះការជួយជ្រោមជ្រែងដល់ការអនុវត្តគម្រោង FMIS -អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច៖ ប្រព័ន្ធ FMIS ផ្តល់ផលប្រយោជន៍ស្តែងនឹងភ្នែក -ការចុះគាំទ្រអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដល់ការដ្ឋានផ្ទាល់ -កត្តាជំរុញឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរក្នុងវិស័យសាធារណៈ (តចប់) -របាយការណ៍ IPSAS ចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS មានភាពត្រឹមត្រូវ -ប្រព័ន្ធ FMIS ថ្មី -សង្ខេបថវិកាជាតិឆ្នាំ២០១៨ -ការអនុវត្តគម្រោង FMIS របស់ប្រទេសក្នុងតំបន់ ASEAN -ទំព័រសំណួរ-ចម្លើយ ។ លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០១៤ — ខែមីនាឆ្នាំ២០១៨ បានពីទំព័រនេះ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2018/03/Newsletter-14-kh.pdf    

ព័ត៌មានលម្អិត

31

Dec, 2017

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០១៣ — ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

ដោយ៖: | Tags: , , , | មតិយោបល់: 0

ឆ្នាំ២០១៨ កំពុងគៀកខិតមកដល់ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រព័ន្ធ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបាន និងកំពុងធ្វើការងារយ៉ាងសកម្មដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការដាក់ប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័ន ទាំង១០ ឱ្យអនុវត្តនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ សម្រាប់ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាននៅចុងឆ្នាំ ២០១៧ នេះនឹងបង្ហាញពីការងារដែលក្រុមការងារសម្រេចបាន ក្នុងត្រីមាសចុងក្រោយ ដែលជាពេលវេលាមួយ យ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការកៀរគរការគាំទ្រពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន ដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅឆ្នាំ២០១៨ ក៏ដូចជាក្រសួង-ស្ថាប័ន ដែលត្រូវអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ផងដែរ។ មាតិកា៖ – ប្រសាសន៍ល្អៗក្នុងសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិ – វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៃក្រសួងស្ថាប័នទាំង១០ – គណៈប្រតិភូចិនមកសិក្សាស្វែងយល់ពីប្រព័ន្ធ FMIS របស់កម្ពុជា – បេសកកម្មរបស់ IMF នៅកម្ពុជា – ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំត្រីមាស – ក្រសួង-ស្ថាប័នអស់មន្ទិលសង្ស័យក្រោយការពិភាក្សា – មុខងារថ្មីទាំង៤នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS – សង្ខេបមុខងារទិញ – សកម្មភាពផ្សេងៗរបស់ក្រុមការងារ – កត្តាជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងវិស័យសាធារណៈ – ទំព័រសំណួរ-ចម្លើយ លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០១៣ – ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ បានពីទំព័រនេះ៖ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2018/01/Newsletter-13-kh.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

10

Nov, 2017

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០១២ — ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ចេញផ្សាយលេខ ០១២ នេះ រួមមាន៖ គណៈប្រតិភូឡាវបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការផ្លាស់ប្តូរដ៏រហ័សលើការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជា មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS បន្ទាប់ពីទទួលបានបទពិសោធន៍ពីរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត កត្តាធនធានមនុស្សជាកូនសោដ៏សំខាន់ធ្វើឱ្យគម្រោង FMIS ទទួលបានជោគជ័យ ក្រុមការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចុះត្រួតពិនិត្យ ថែទាំឧបករណ៍ និងដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេសនានាជូនរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ប្រព័ន្ធ FMIS បានបង្កើត “សារបញ្ជាក់” ពីភាពត្រឹមត្រូវ ដើម្បីជៀសវាងបង្កើតសក្ខីបត្រខុស មន្រ្តីរតនាគាររាជធានី-ខេត្ត និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រមាណ១៥០រូប បានទទួលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីមូលដ្ឋានគ្រឹះព័ត៌មានវិទ្យា ទិដ្ឋភាពទូទៅ របស់មុខងារគណនីត្រូវសង ការធ្វើសន្ធានកម្មរវាងប្រព័ន្ធ FMIS ជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណូលរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាលើ៤ចំណុច កត្តាជំរុញឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរក្នុងវិស័យសាធារណៈ ទំព័រសំណួរ-ចម្លើយ លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០១២ – ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧ បានពីទំព័រនេះ៖ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2017/11/Newsletter-12-kh.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

23

Jun, 2017

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០១១ — ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

មាតិកា៖ ឯ.ឧ. ហ៊ាន សាហ៊ីប៖ ប្រព័ន្ធ FMISនឹងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរ កម្រងរូបភាពក្នុងពិធីដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ២ ជាផ្លូវការ អគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុប៖គម្រោង FMISនឹងផ្ដល់មូលដ្ឋានក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មការគ្រប់គ្រង ការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចរបស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMISក្នុងការពង្រីកការអនុវត្តគម្រោង ការទូទាត់រហ័សក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS សង្ខេបមុខងារគណនីត្រូវទារ ចំណុចគួរចងចាំពេលចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ក្រសួងចំនួន១០ ចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីអំពីការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរ និងនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉នពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ទំព័រសំណួរ-ចម្លើយ និងទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០១១ – ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៧ បានពីទំព័រនេះ៖ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2017/06/Newsletter-11-kh%E2%80%8B.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

1

Feb, 2017

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០១០ — ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

មាតិកា៖ ទំព័រដើម IMF ថ្លែងសរសើរពីវឌ្ឍនភាពការអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅកម្ពុជា ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗក្នុងការអនុវត្តគម្រោងក្នុង ឆ្នាំ២០១៦ EU គាំទ្រផែនការសកម្មភាព និងថវិកាទ្រទ្រង់ការអនុវត្តគម្រោង F M I S ជំហានទី២ សិក្ខាសាលាស្ដីអំពីការពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធ F M I S ក្នុងជំហានទី១ ការដាក់អនុវត្តគម្រោង FMIS នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន អត្ថន័យនិមិត្តសញ្ញាតំណាងប្រព័ន្ធ FMIS សង្ខេបមុខងារគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ អគ្គនាយកដ្ឋានកសហវត្រៀមជាស្រេចក្នុងការអនុវត្តគម្រោងជំហានទី២ មន្ត្រី ១០២រូប ទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះ ដឹងមូលដ្ឋាននៃការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ ទំព័រសំណួរ-ចម្លើយ និងទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០១០ – ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ បានពីទំព័រនេះ៖ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2017/02/Newsletter-10-2017-FINAL-Edition.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត