+855 23 43 00 63

7

Aug, 2023

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពី “ការចុះប្រតិបត្តិការដោយផ្ទាល់ ឬ តាមរយៈការបញ្ចូលទិន្នន័យ (upload) ចូលទៅក្នុងសៀវភៅធំ”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ដើម្បីបញ្ចូលប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និង គណនេយ្យដោយស្វ័យប្រវត្តិចូលទៅក្នុង FMIS តាមរយៈមុខងារសៀវភៅធំផ្ទាល់តែម្តង លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំប្រជុំពិភាក្សាជាមួយ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញបច្ចេកទេស ដែលអញ្ជើញមកពីគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលចំនួន ៤ និង អគ្គនាយដ្ឋានរតនាគារជាតិក្នុងនាមជាគណនេយ្យករសាធារណៈ ស្តីពី “ការចុះប្រតិបត្តិការដោយផ្ទាល់ ឬ តាមរយៈការបញ្ចូលទិន្នន័យ (upload) ចូលទៅក្នុងសៀវភៅធំ” នាថ្ងៃទី ២, ទី ៣ និង ថ្ងៃទី ៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២៣ តាមរយៈប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេអូដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom ។គោលបំណងនៃការបញ្ចូលទិន្នន័យដោយស្វ័យប្រវត្តិ (Auto Upload Data) នេះគឺ៖១. សំដៅទៅលើការបញ្ចូលប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និង គណនេយ្យដោយស្វ័យប្រវត្តិចូលទៅក្នុង FMIS តាមរយៈមុខងារសៀវភៅធំផ្ទាល់តែម្តង២. ការប្រើប្រាស់ការបញ្ចូលទិន្នន័យដោយស្វ័យប្រវត្តិ សម្រាប់គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលទាំង ៤ ទើបតែបានអនុវត្តការប្រើប្រាស់ FMIS (យោងតាមសេចក្តីណែនាំលេខ ០១៥ សហវ.សណន.អល ចុះថ្ងៃទី ៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២៣) ៣. យោងតាមការស្នើសុំពីអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ បានស្នើសុំក្រុមការងារ FMIS ក្នុងការសម្របសម្រួលលើផ្នែកបច្ចេកទេសជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់គណនេយ្យកររបស់គ្រឹះស្ថានទាំង ៤ លើការបញ្ចូលប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និង គណនេយ្យដោយស្វ័យប្រវត្តិចូលទៅក្នុង FMIS ដោយចាប់បញ្ចូលទិន្នន័យចាប់ពីដើមខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៣ ដល់ចុងខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២៣ ។សូមរំលឹកផងដែរថា គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលចំនួន ៤ រួមមាន៖ ១. គ្រឹះស្ថានអង្គរ, ២. វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និង អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា, […]

ព័ត៌មានលម្អិត

19

Jul, 2023

បញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមស្ដីពី “គន្លឹះថ្មីៗបន្ថែមលើការប្រើប្រាស់ FMIS”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមស្ដីពី “គន្លឹះថ្មីៗបន្ថែមលើការប្រើប្រាស់ FMIS” ជូនក្រសួង-ស្ថាប័ន, អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាល, មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, រតនាគាររាជធានី-ខេត្ត, និង រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ ដែលបាននិងកំពុងប្រើប្រាស់ FMIS ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមខាងលើ ដឹកនាំដោយ លោកស្រី ចាប សុវណ្ណារ៉ា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង ជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS មានសិក្ខាកាមចូលរួមសរុបចំនួន ១៥១៧ រូប ក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន ៦២៧ រូប ដោយប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១០ ដល់ថ្ងៃទី ១៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២៣ តាមរយៈប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេអូ ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom ។   វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមនេះ ក្រុមការងារបានដកស្រង់ពីពីបញ្ហា និង កំហុសដែលកើតឡើងជាញឹកញាប់ ដោយទទួលបានពីអ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈដោយផ្ទាល់ និង ប្រយោល តួយ៉ាងតាមរយៈប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ PK-The Helper ជាដើម ដែលក្រុមការងារបានដោះស្រាយជូនរួចរាល់មកចែករំលែកជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ។ ក្រុមការងារក៏បានលើកយកគន្លឹះថ្មីបន្ថែមលើការប្រើប្រាស់ FMIS មកចែករំលែកជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរ ។   ក្រសួង-ស្ថាប័ន, អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាល, មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត, រតនាគាររាជធានី-ខេត្ត, និង រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ ទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗ ចំណុចគន្លឹះសំខាន់ៗពីការប្រើប្រាស់ FMIS ដែលអាចជួយសម្រួលដល់ការចុះប្រតិបត្តិការ ការប្រើប្រាស់មុខងារថ្មី និង បានយល់ពីសារៈប្រយោជន៍នៃការទាញយករបាយការណ៍ចេញពី FMIS មកប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការជាក់ស្តែង ។ ជាមួយគ្នានេះដែរសិក្ខាកាមទាំងអស់បានចូលរួមយ៉ាងផុសផុលក្នុងការសាកសួរសំណួរ និង សំណូមពរផ្សេងៗដល់ក្រុមការងារ ដើម្បីជួយដោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ព្រមទាំងមានការពេញចិត្តចំពោះការរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែម ដោយអាចទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីៗ និង បច្ចុប្បន្នភាពនៃមុខងាររបស់ FMIS និង អាចចែករំលែកចំណេះដឹងថ្មីៗទាំងនោះជូនទៅអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតក្នុងក្រសួង-ស្ថាប័ន […]

ព័ត៌មានលម្អិត

10

Jul, 2023

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមស្តីពី គន្លឹះថ្មីបន្ថែមលើការប្រើប្រាស់ FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមស្តីពី “គន្លឹះថ្មីៗបន្ថែមលើការប្រើប្រាស់ FMIS” ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួង-ស្ថាប័ន ដែលបានអនុវត្តនីតិវិធីការងារតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដឹកនាំដោយលោកស្រី ចាប សុវណ្ណារ៉ា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង ជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នាថ្ងៃច័ន្ទ ទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២៣ តាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមនេះ រៀបចំឡើង ដោយស្របទៅតាមផែនការសកម្មភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ៣ ឆ្នាំ ២០២៣ នេះ ក្នុងគោលបំណងបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមការងារ ក៏ដូចជាជួយពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមជូន ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ FMIS នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន, អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាល, មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, រតនាគាររាជធានី-ខេត្ត និង រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ ដែលបាននិងកំពុងប្រើប្រាស់ FMIS ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានមូលដ្ឋាន និង ការប្រើប្រាស់ FMIS ព្រមទាំងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបឋមពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ FMIS ដោយខ្លួនឯង និង ដើម្បីធានាជូនក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីការងារនៅក្នុង FMIS ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀត ។ ជាលទ្ធផល បន្ទាប់ពី ក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បញ្ចប់ការធ្វើបទបង្ហាញពីមុខងារក្នុង FMIS ក៏ដូចជាការងារពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតនោះ មានការអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងផុសផុលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ រួមមានការបញ្ចេញមតិកោតសរសើរ និង សំណួរចម្លើយ ក៏ដូចជាការស្នើសុំពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញទទួលបន្ទុកដែលអញ្ជើញចូលរួម ៕

ព័ត៌មានលម្អិត

26

Apr, 2023

ការបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើ “មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា” ជូនក្រសួង-ស្ថាប័ន ចំនួន ១២ និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ចំនួន ១៧

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅថ្ ងៃពុធ ៧កើត ខែ ពិសាខ ឆ្នាំ ថោះ បញ្ចស័ក ព.ស. ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៦ ខែ មេសា ឆ្នំា ២០២៣ នៅសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដែលដឹកនាំដោយលោកស្រី ចាប សុវណ្ណារ៉ា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង ជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើ “មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា” ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួង-ស្ថាប័ន ១២ និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ១៧ សរុបចំនួន ១៤៧ រូប ដែលក្នុងនោះសិក្ខាកាមជាស្ត្រីចំនួន ៦២ រូប ។   វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះបានប្រព្រឹត្តឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ២៧ ខែ មីនា រហូតដល់ ថ្ងៃទី ២៦ ខែ មេសា ឆ្នំា ២០២៣ ដោយត្រូវបានបែងចែកទៅតាមអនុមុខងារ និង បានអនុវត្តជាមួយប្រព័ន្ធផ្ទាល់ ដែលក្នុងនោះមុខវិជ្ជារួមមាន៖ ១. មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ២ ប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ PK-The Helper ៣. អនុមុខងាររៀបចំចំណូលថវិកា-សម្រាប់អ្នកបញ្ចូល ៤. អនុមុខងាររៀបចំចំណាយថវិកា-សម្រាប់អ្នកបញ្ចូល ៥.អនុមុខងាររៀបចំចំណាយបៀវត្សមន្ត្រីរាជការ-សម្រាប់អ្នកបញ្ចូល ៦. អនុមុខងាររៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកា-សម្រាប់អ្នកបញ្ចូល ៧. អនុមុខងាររៀបចំសូចនាករសមិទ្ធកម្ម-សម្រាប់អ្នកបញ្ចូល ៨. មុខងាររៀបចំផែនការថវិកាសម្រាប់អ្នកអនុម័ត   សូមបញ្ជាក់ថា បន្ទាប់ពីការចែករំលែកជាលក្ខណៈទ្រឹស្តីពីសំណាក់គ្រូឧទ្ទេសអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS, ប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ PK-The Helper និង អនុមុខងារនីមួយៗនៅក្នុងមុខងាររៀបចំផែនការថវិការួចរាល់, គ្រូឧទ្ទេស ក៏បានធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបបញ្ចូលប្រតិបត្តិការ ត្រួតពិនិត្យ និង អនុម័ត […]

ព័ត៌មានលម្អិត

25

Apr, 2023

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “វិជ្ជាជីវៈលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាម FMIS” ជូនគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលចំនួន ៤ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៤ ខែ មេសា ដល់ថ្ងៃទី ២៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅថ្ ងៃចន្ទ ៥កើត ខែ ពិសាខ ឆ្នាំ ថោះ បញ្ចស័ក ព.ស. ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៤ ខែ មេសា ឆ្នំា ២០២៣ តាមរយៈប្រព័ន្ធសិក្សាពីចម្ងាយ UEF e-Learning System របស់សាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដែលដឹកនាំដោយលោកស្រី ចាប សុវណ្ណារ៉ា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង ជាអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាស្តីពី “វិជ្ជាជីវៈលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធ FMIS ” ជូនគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលចំនួន ៤ ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះមានការចូលរួមពីគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលចំនួន ៤ មានដូចជា៖ ១. គ្រឹះស្ថានអង្គរ, ២. មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះធុរកិច្ចថ្មី “តេជោ”, ៣. វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា និង ៤. រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះមានរយៈពេល ១៥៨ ម៉ោងនេះ គឺគិតចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣ ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធសិក្សាពីចម្ងាយ UEF e-Learning System របស់សាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្នុងនោះមុខវិជ្ជារួមមាន៖ ១. មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ២. នីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារ ៣. គណនេយ្យសាធារណៈ ៤. គោលការណ៍ណែនាំស្តីអំពីនីតិវិធីអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី ៥. គោលការណ៍នីតិវិធីអនុវត្តថវិកាចរន្តតាមកម្មវិធី ៦. មុខងារវិភាជន៍ថវិកា (អ្នកបញ្ចូល និង អ្នកអនុម័ត) ៧. មុខងារការទិញ (ធានាចំណាយ)-(អ្នកបញ្ចូល និង អ្នកអនុម័ត) ៨. មុខងារការទិញ (កិច្ចលទ្ធកម្ម)-(អ្នកបញ្ចូល […]

ព័ត៌មានលម្អិត