+855 23 43 00 63

ទំនាក់ទំនង

  ទំនាក់ទំនង មកកាន់

  អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង

  (+855) 23 43 00 63

  fmis.info@mef.gov.kh

  fmis.mef.gov.kh

  ផ្លូវលេខ ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ