+855 23 43 00 63

ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនង មកកាន់

អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង

(+855) 23 43 00 63

fmis.info@mef.gov.kh

fmis.mef.gov.kh

ផ្លូវលេខ ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ