+855 23 43 00 63

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន

ដើម្បីជួយឱ្យមន្រ្តីពាក់ព័ន្ធទទួលបាននូវព័ត៌មាន និងកម្រិតយល់ដឹងដូចគ្នាទៅនឹងក្រុមការងារគម្រោងព្រមទាំងដើម្បីត្រៀមខ្លួនជាមុន សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរនាពេលខាងមុខ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានប្រចាំខែនឹងចេផ្សាយនូវព័ត៌មាន និង សកម្មភាពចុងក្រោយ ដែលកំពុងអនុវត្តដើម្បីផ្ញើជូនដល់មន្រ្តីពាក់ព័ន្ធ ។ យើងខ្ញុំរង់ចាំទទួលនូវរាល់យោបល់ និងមតិឆ្លើយតបរបស់មន្រ្តីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដើម្បីធ្វើការកែលម្អព្រឹត្តិបត្ព័ត៌មាននេះឱ្យកាន់តែមាន ប្រសិទ្ធភាពនិងមានភាពជិតស្និទ្ធ ។ យើងខ្ញុំសង្ឃឹមផងដែរថា អ្នកនឹងក្លាយជាមន្រ្តីដែលមានសមត្ថភាពជួយជំរុញឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរ យ៉ាងសកម្ម ហើយនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយ និង ចែកចាព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាននេះបន្តទៅកាន់មន្រ្តីពាក់ព័ន្ធ ដទៃទៀត ។