+855 23 43 00 63

ឯកសារផ្សេងៗ

សេចក្តីណែនាំលេខ ០០៥ សហវ.សណន.បគហ ចុះថ្ងៃទី ០៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤ ស្តីពី ការអនុវត្តនីតិវិធីសម្រាប់ការចំណាយថវិកាចរន្ត ក្នុងក្របខណ្ឌរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)

ទាញយកឯកសារ

សេចក្តីណែនាំលេខ ០០៤ សហវ.សណន.បគហ ចុះថ្ងៃទី ០៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤ ស្តីពី ការអនុវត្តនីតិវិធីសម្រាប់ការចំណាយថវិកាចរន្ត ក្នុងក្របខណ្ឌរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)

ទាញយកឯកសារ

សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០០២ សហវ សជណ បគហ ចុះថ្ងៃទី ១៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤ ស្តីពី ការផ្អាកការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ “មុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ” នៅក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ជូនអង្គភាពប្រើប្រាស់ នៃក្រសួងចំនួន ៥

ទាញយកឯកសារ

សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ៥០៣ ចុះថ្ងៃទី ១៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣ ស្តីពី ការដាក់ឱ្យដំណើរការចំណាត់ថ្នាក់ (Item Category) ទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច ក្នុងសំណើសុំធានាចំណាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)

ទាញយកឯកសារ

សេចក្តីណែនាំលេខ ០២៥ សហវ. ស.ណ.ន. ប.គ.ហ. ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣ ស្តីពី ការអនុវត្តនីតិវិធីបង្កើត/កែសម្រួលរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន និង ចលនាឥណទានថវិកាចរន្ត ក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ៨ តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ទាំងស្រុង

ទាញយកឯកសារ

សេចក្តីណែនាំលេខ ៣២១ ចុះថ្ងៃទី ៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២៣ ស្តីពី ការបញ្ចប់ និង កែតម្រូវប្រតិបត្តិការដែលបង្កើតឡើងមុនការអនុវត្តនីតិវិធីតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)ទាំងស្រុង

ទាញយកឯកសារ

សេចក្តីណែនាំលេខ ០២៤ សហវ. សណន. បគហ ចុះថ្ងៃទី ៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣ ស្តីពី របាយការណ៍ប្រតិបត្តិការធនាគារដែលមិនទាន់ផ្ទៀងផ្ទាត់ (Q18) ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)

ទាញយកឯកសារ

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/១២២៣/០២២ ចុះថ្ងៃទី ០៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣ ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២៤

ទាញយកឯកសារ

សេចក្តីណែនាំលេខ ០២៣ សហវ. សណន. បគហ. ចុះថ្ងៃទី ០២ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៣ ស្តីពី ការកែសម្រួលរំហូរនីតិវិធីអនុវត្តចំណាយថវិកាចរន្តនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់កណ្តាលតាម FMIS ទាំងស្រុង ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថាន

ទាញយកឯកសារ

សេចក្តីណែនាំលេខ ០១៩ សហវ. សណន. អល ចុះថ្ងៃទី ៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ ស្តីពី ការអនុវត្តការចរចាថវិកាតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថាន

ទាញយកឯកសារ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដាក់ឱ្យដំណើរការមុខងារតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និងការអនុវត្តថវិកានៅក្នុង FMIS

ទាញយកឯកសារ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់របាយការណ៍តារាងសរុបចំណូល និង ចំណាយថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិ (R83) នៅក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)

ទាញយកឯកសារ

សេចក្តីណែនាំលេខ ០១៥ សហវ.សណន.អល ចុះថ្ងៃទី ៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២៣ ស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) សម្រាប់គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលចំនួន ៤

ទាញយកឯកសារ

សេចក្តីណែនាំលេខ ០១៤ សហវ.សណន.អល ចុះថ្ងៃទី ៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២៣ ស្តីពីការអនុវត្តនីតិវិធីសម្រាប់ចំណាយចរន្តដែលមិនមានធានាចំណាយដោយឡែក ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងចំនួន៧ តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)

ទាញយកឯកសារ

សេចក្តីណែនាំលេខ ០១៣ សហវ.សណន.អល ចុះថ្ងៃទី ៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២៣ ស្តីពីការអនុវត្តស្វ័តប្រវត្តិកម្មផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យរវាងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ សម្រាប់បៀវត្សនៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ២២ និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញចំនួន ២ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០២៣

ទាញយកឯកសារ

ឯកសារណែនាំស្តីអំពី FMIS Portal ជំនាន់ទី ១

ទាញយកឯកសារ

សារាចរលេខ ០០៩ សហវ.សរ អល ចុះថ្ងៃទី ៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២៣ ស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធឯកសារឌីជីថល (FMIS Portal) ជំនាន់ទី ១ នៅរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ឃុំ និង សង្កាត់ដែលនៅសេសសល់

ទាញយកឯកសារ

សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៉ីប រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ថ្លែងក្នុងពិធី ប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីចំណាយថវិកាចរន្ត ដែលមិនមានធានាចំណាយដោយឡែក តាម FMIS ទាំងស្រុង, ពង្រីកការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ FMIS នៅការដ្ឋានថ្មី, ពង្រីកការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ FMIS Portal ជំនាន់ទី ១ ដែលនៅសេសសល់ នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ និង ពង្រីកសន្ធានកម្មទិន្នន័យ រវាង FMIS ជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

ទាញយកឯកសារ

សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្លែងក្នុងពិធី “ប្រកាសដាក់ឱ្យ អនុវត្តនីតិវិធីចំណាយថវិកាចរន្តដែលមិនមានធានាចំណាយដោយឡែកតាម FMIS ទាំងស្រុង, ពង្រីក ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ FMIS ទៅការដ្ឋានថ្មី, ពង្រីក ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ FMIS Portal ជំនាន់ទី ១ នៅរដ្ឋបាថ្នាក់ក្រោមជាតិដែល នៅសេសសល់ និង សន្ធានកម្មទិន្នន័យរវាង FMIS ជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់ គ្រងមន្ត្រីរាជការរបស់ ក្រសួងមុខងារ សាធារណៈ” កាលពីថ្ងៃទី ៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅ សណ្ឋាគារហៃយ៉ាតរីជិនស៊ី ភ្នំពេញ

ទាញយកឯកសារ

តារាងឧបសម្ធ័ន្ធភ្ជាប់សេចក្តីណែនាំលេខ ០១០ សហវ សណន អល ចុះថ្ងៃទី ៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣ ស្តីពី ការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីសម្រាប់គ្រប់មុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្ត សម្រាប់ក្រសួងយុត្តិធម៌ តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ទាំងស្រុង

ទាញយកឯកសារ

សេចក្តីណែនាំលេខ ០១០ សហវ សណន អល ចុះថ្ងៃទី ៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣ ស្តីពី ការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីសម្រាប់គ្រប់មុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្ត សម្រាប់ក្រសួងយុត្តិធម៌ តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ទាំងស្រុង

ទាញយកឯកសារ

សុន្ទរកថាឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី, រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ថ្លែងក្នុងពិធី “ប្រកាសពង្រីកការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់មុខងារនៃប្រព័ន្ធ FMIS, ពង្រីកការដាក់អនុវត្តនីតិវិធីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង, ពង្រីកការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS Portal ជំនាន់ទី ១ នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ និង ការប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោងរៀបចំមុខងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនៅក្រសួងចំនួន ៥ដំបូង” នៅសាលាជាតិគយ ថ្ងៃ ពុធ ១កើត ខែ ចេត្រ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស ២៥៦៦ ថ្ងៃទី ២២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣

ទាញយកឯកសារ

សេចក្តីណែនាំលេខ ០០៦ សហវ សណន អល ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣ ស្តីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញនៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) សម្រាប់អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធពេញលេញ និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត ទាំង ២៥

ទាញយកឯកសារ

សេចក្តីណែនាំលេខ ០០៥ សហវ សណន អល ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣ ស្តីពី ការអនុវត្តនីតិវិធីសម្រាប់ការចំណាយថវិកាចរន្តនៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ៥ តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ទាំងស្រុង

ទាញយកឯកសារ

សេចក្តីណែនាំលេខ ០០៤ សហវ សណន អល ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣ ស្តីពី ការអនុវត្តនីតិវិធីសម្រាប់ចំណាយទូទាត់សេវាបំណុល ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ទាំងស្រុង

ទាញយកឯកសារ

សេចក្តីណែនាំលេខ ០០៣ សហវ សណន អល ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣ ស្តីពី ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) សម្រាប់អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញបន្ថែមថ្មីចំនួន ១០ ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងមហាផ្ទៃ

ទាញយកឯកសារ

សេចក្តីណែនាំលេខ ០០២ សហវ សណន អល ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣ ស្តីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តមុខងាររៀបចំផែនការថវិកានៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) សម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន, អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត

ទាញយកឯកសារ

សារាចរលេខ ០០៤ សហវ សរ អល ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធឯកសារឌីជីថល (FMIS Portal) ជំនាន់ទី១ នៅរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ឃុំ និង សង្កាត់ ជំហានទី២

ទាញយកឯកសារ

សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០៧៥ ចុះថ្ងៃទី ១៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣ ស្តីពីការប្រើប្រាស់ “ប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ” ទាំងស្រុង សម្រាប់គាំទ្រការស្នើសុំនានាក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)

ទាញយកឯកសារ

សេចក្តីណែនាំលេខ ០១៤ ចុះថ្ងៃទី ១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ ស្តីពីការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីសម្រាប់ចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាបក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ៧ តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)

ទាញយកឯកសារ

សេចក្តីណែនាំលេខ ០១៣ សហវ. ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ ស្តីពី ការកែសម្រួលនីតិវិធីបង់ចំណូលថវិកាពន្ធគយនិងរដ្ឋាករ ទាំងសាច់ប្រាក់និងមែនមែនសាច់ប្រាក់ពីការប្រើប្រាស់ឯកសារជាក្រដាស ទៅជាឯកសារឌីជីថល តាមរយៈសន្ធានកម្មទិន្នន័យរវាង FMIS និង ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មគយ

ទាញយកឯកសារ

សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០១២ សហវ ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២ ស្តីពីការដាក់ឱ្យដំណើរការសន្ធានកម្មរវាងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) និង ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ (NRMIS) សម្រាប់ចំណូលថវិការដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត

ទាញយកឯកសារ

សេចក្តីណែនាំលេខ ០១២ សហវ ចុះថ្ងៃទី ១៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២ ស្តីពីការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីសម្រាប់ការចំណាយថវិកាចរន្តក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថាន តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ទាំងស្រុង

ទាញយកឯកសារ

សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០១១ សហវ ចុះថ្ងៃទី ១៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២ ស្តីពីដំណាក់កាលអន្តរកាល នៃការបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការក្នុងនីតិវិធីចាស់ និង ការចុះប្រតិបត្តិការជាផ្លូវការក្នុងនីតិវិធីថ្មីលើមុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្ត ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថាន តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ទាំងស្រុង

ទាញយកឯកសារ

សេចក្តីណែនាំលេខ ០១១ សហវ ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ ស្តីពី ការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីសម្រាប់ការបើកផ្តល់បៀវត្ស និង ចំណាយលើបន្ទុកបុគ្គលិកផ្សេងៗ ដែលមានគោលរបបកំណត់ច្បាស់លាស់ ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួង-ស្ថាប័ន ចំនួន ៧ តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)

ទាញយកឯកសារ

សេចក្តីណែនាំលេខ ០០៦ សហវ ចុះថ្ងៃទី ១៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ ស្តីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ (PR) សម្រាប់់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ

ទាញយកឯកសារ

សេចក្តីណែនាំលេខ ០០៧ សហវ ចុះថ្ងៃទី ១៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ ស្តីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តមុខងាររៀបចំផែនការថវិកា (BPS) សម្រាប់់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ

ទាញយកឯកសារ

របាយការណ៍របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៅក្នុងពិធី “ប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឯកសារឌីជីថល (FMIS Portal) ជំនាន់ទី១ ជាផ្លូវការនៅរដ្ឋបាលស្រុក និង រដ្ឋបាលឃុំ” នៅថ្ងៃទី ១១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២

ទាញយកឯកសារ

សេចក្តីណែនាំលេខ ០០១ សហវ. ចុះថ្ងៃទី ១២ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២ ស្តីពីការអនុវត្តប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យរវាងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបៀវត្សមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និង ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ សម្រាប់បៀវត្សនៅក្រសួងចំនួន ៦

ទាញយកឯកសារ

សេចក្តីណែនាំលេខ ០០៧ សហវ ចុះថ្ងៃទី ៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ ស្តីពីការកត់ត្រាប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាយប្រាក់បេសកកម្មនៅក្នុង និង ក្រៅប្រទេស និង ចំណាយសម្រាប់ការរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល កិច្ចប្រជុំ សិក្ខាសាលា និង សន្និសីទសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនៅក្នុង FMIS

ទាញយកឯកសារ

ឯកសារណែនាំស្តីពី របៀបទាញយករបាយការណ៍សម្រង់អាណត្តិសម្រាប់ក្រសួងស្ថាប័ន និងមន្ទីរ នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS

ទាញយកឯកសារ

ឯកសារណែនាំស្តីពី របៀបទាញយករបាយការណ៍ចំណាយសម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន (R65) ក្នុង FMIS

ទាញយកឯកសារ

ឯកសារណែនាំស្តីពី របៀបក្នុងការបិទបញ្ជីថវិកាឆ្នាំ ២០១៨ ក្នុង FMIS

ទាញយកឯកសារ

សេចក្តីណែនាំស្តីពីនីតិវិធីនៃការកត់ត្រាលើសន្លឹកអាណត្តិបើកប្រាក់និងនីតិវិធីនៃការកត់ត្រាក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទាញយកឯកសារ

កិច្ចប្រជុំស្តីពី “ដំណាក់កាល និង សកម្មភាពនៃការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសារធារណៈ (FMIS)”
ថ្ងៃទី ០១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

ទាញយកឯកសារ

ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពអំពីការអនុវត្តគម្រោង FMIS ថ្ងៃទី ២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥

ទាញយកឯកសារ

កំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំស្តីពី “ការពិភាក្សាលើការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS END USER)”

ទាញយកឯកសារ

តើអ្នកកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលអាចគ្រប់គ្រងបានចំពោះការផ្លាស់ប្តូរឬទេ?

ទាញយកឯកសារ

កំណត់ហេតុនៃកិច្ចបទបង្ហាញរបស់ក្រុមការងារ FMWG ស្តីពី “គុណប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)”

ទាញយកឯកសារ

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៤  និង ទិសដៅអនុវត្តឆ្នាំ ២០១៥  នៃការអនុវត្តគម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទាញយកឯកសារ

ព័ត៌មានគួរយល់ដឹងសម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការចូលរួមអនុវត្តគម្រោង FMIS

ទាញយកឯកសារ