+855 23 43 00 63

ឯកសារផ្សេងៗ

សេចក្តីណៃនាំលេខ ០០២ សហវ សណន អល ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣ ស្តីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តមុខងាររៀបចំផែនការថវិកានៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) សម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន, អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត ចាប់ពីឆ្នាំ ២០២៣

ទាញយកឯកសារ

តារាងឧបសម្ធ័ន្ធភ្ជាប់សេចក្តីណែនាំ ស្តីពី៖ ការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីសម្រាប់គ្រប់មុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្ត សម្រាប់ក្រសួងយុត្តិធម៌ តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ទាំងស្រុង

ទាញយកឯកសារ

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពី៖ ការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីសម្រាប់គ្រប់មុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្ត សម្រាប់ក្រសួងយុត្តិធម៌ តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ទាំងស្រុង ដែលនឹងអនុវត្តជាផ្លូវការ ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី០៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣

ទាញយកឯកសារ

សេចក្តីណែនាំលេខ ០០៦ សហវ សណន អល ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣ ស្តីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញនៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) សម្រាប់អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធពេញលេញ និង មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត ទាំង ២៥ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០២៣

ទាញយកឯកសារ

សេចក្តីណែនាំលេខ ០០៥ សហវ សណន អល ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣ ស្តីពី ការអនុវត្តនីតិវិធីសម្រាប់ការចំណាយថវិកាចរន្តនៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ៥ តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ទាំងស្រុង

ទាញយកឯកសារ

សេចក្តីណែនាំលេខ ០០៤ សហវ សណន អល ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣ ស្តីពី ការអនុវត្តនីតិវិធីសម្រាប់ចំណាយទូទាត់សេវាបំណុល ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ទាំងស្រុង

ទាញយកឯកសារ

សេចក្តីណែនាំលេខ ០០៣ សហវ សណន អល ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣ ស្តីពី ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) សម្រាប់អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញបន្ថែមថ្មីចំនួន ១០ ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងមហាផ្ទៃ ឆ្នាំ ២០២៣

ទាញយកឯកសារ

សារាចរលេខ ០០៤ សហវ សរ អល ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធឯកសារឌីជីថល (FMIS Portal) ជំនាន់ទី១ នៅរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ឃុំ និង សង្កាត់ ជំហានទី២

ទាញយកឯកសារ

កិច្ចប្រជុំស្តីពី “ដំណាក់កាល និង សកម្មភាពនៃការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសារធារណៈ (FMIS)”
ថ្ងៃទី ០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

ទាញយកឯកសារ

ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពអំពីការអនុវត្តគម្រោង FMIS
ថ្ងៃទី ២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥

ទាញយកឯកសារ

កំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំស្តីពី “ការពិភាក្សាលើការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS END USER)”

ទាញយកឯកសារ

តើអ្នកកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលអាចគ្រប់គ្រងបានចំពោះការផ្លាស់ប្តូរឬទេ?

ទាញយកឯកសារ

កំណត់ហេតុនៃកិច្ចបទបង្ហាញរបស់ក្រុមការងារ FMWG ស្តីពី “គុណប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)”

ទាញយកឯកសារ

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៤  និង ទិសដៅអនុវត្តឆ្នាំ ២០១៥  នៃការអនុវត្តគម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទាញយកឯកសារ

ព័ត៌មានគួរយល់ដឹងសម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការចូលរួមអនុវត្តគម្រោង FMIS

ទាញយកឯកសារ