+855 23 43 00 63

ឯកសារផ្សេងៗ

កិច្ចប្រជុំស្តីពី “ដំណាក់កាល និង សកម្មភាពនៃការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសារធារណៈ (FMIS)”
ថ្ងៃទី ០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

ទាញយកឯកសារ

ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពអំពីការអនុវត្តគម្រោង FMIS
ថ្ងៃទី ២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥

ទាញយកឯកសារ

កំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំស្តីពី “ការពិភាក្សាលើការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS END USER)”

ទាញយកឯកសារ

តើអ្នកកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលអាចគ្រប់គ្រងបានចំពោះការផ្លាស់ប្តូរឬទេ?

ទាញយកឯកសារ

កំណត់ហេតុនៃកិច្ចបទបង្ហាញរបស់ក្រុមការងារ FMWG ស្តីពី “គុណប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)”

ទាញយកឯកសារ

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៤  និង ទិសដៅអនុវត្តឆ្នាំ ២០១៥  នៃការអនុវត្តគម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទាញយកឯកសារ

ព័ត៌មានគួរយល់ដឹងសម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការចូលរួមអនុវត្តគម្រោង FMIS

ទាញយកឯកសារ