+855 23 43 00 63

សាវតារ​នៃ​ការអនុវត្ត​គម្រោង FMIS

ដោយ​ជាផ្នែក​មួយ​នៃ​ការកែទម្រង់​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ផ្តួចផ្តើម​បង្កើត​នូវ​កម្មវិធី​កំណែទម្រង់​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ (PFMRP) និង​បានដាក់​ឲ្យ​អនុវត្ត​ជា​ផ្លូវការ​នៅក្នុង​ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០០៤ ។ កម្មវិធី​នេះ​ធ្វើឡើង​ក្នុង​គោលបំណង​ដើម្បី​ជួយ​ជំរុញ​ឱ្យ​អភិបាលកិច្ច​ល្អ និង តម្លាភាព​ក្នុងការ​គ្រប់គ្រង​ថវិកាជាតិ កាន់តែ​មាន​ភាពប្រសើរឡើង ជាពិសេស​ការចំណាយ​ថវិកាជាតិ ដែល​នឹងត្រូវ​កែលម្អ​ការគ្រប់គ្រង និង    គណនេយ្យភាព​ឱ្យមាន​លក្ខណៈ​ស្តង់ដារ ក្នុងការ​ប្រើប្រាស់​នូវ​ធនធាន​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ទាំង​ចរន្ត និង​មូលធន​ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធភាព។

កម្មវិធី​កែទម្រង់​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ (PFMRP) គឺជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​យុទ្ធសាស្រ្ត​របស់​រដ្ឋាភិបាល សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍន៍​ប្រទេស ដែល​ក្នុងនោះ​មាន​ជំហាន​មូលដ្ឋាន​សំខាន់ៗចំនួន​បួន (១) បង្កើន​ភាពជឿ​ទុកចិត្ត​នៃ​ថវិកា (២) បង្កើន​គណនេយ្យភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ (៣) លើកកម្ពស់​ការផ្សាភ្ជាប់​គោលនយោបាយ​ជាមួយនឹង​ថវិកា និង (៤) បង្កើន​គណនេយ្យភាព​លើស​មទ្ធិ​ផលការ​ងារ។ គោលបំណង​ជំហាន​ទីមួយ (ភាពជឿ​ទុកចិត្តបាន​នៃ​ថវិកា) ត្រូវបាន​អនុវត្ត​សម្រេច​យ៉ាង​ជោគជ័យ​ទៅតាម​ផែនការ​ដែល​បានគ្រោង​ទុក និង​បាន​បន្ត​ចូល​ជំហាន​មូលដ្ឋាន​ទីពីរ​របស់​កម្មវិធី PFM (បង្កើន​គណនេយ្យភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ) ដែល​បានដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០០៨។ ស្ថិតក្នុង​ជំហាន​មូលដ្ឋាន​ទីពីរ​នេះ គម្រោង​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) បាន​បង្កើតឡើង ដើម្បី​ដើរតួ​ជា​ធាតុ​ដ៏​សំខាន់​មួយ​ក្នុងការ​គាំទ្រ​យ៉ាង​ពេញទំហឹង​ដល់  PFMRP ។

ការងារ​សំខាន់​របស់​គម្រោង FMIS គឺ​ដើម្បី​ធ្វើការ​កែលម្អ​នូវ​ការទទួល​ព័ត៌មាន​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ ការផ្តល់សេវា​កម្ម​លើ​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ ។ ដោយហេតុថា នេះ​ជា​គម្រោង​សំខាន់​សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជា ដែលមាន​ទិសដៅ​ផ្លាស់ប្តូរ​នូវ​នីតិវិធី​អនុវត្ត​ហិរញ្ញវត្ថុ​ពី​ការប្រើប្រាស់​ដោយដៃ​ជា​ទូ​ទៅដោយ​ផ្នែក​ខ្លះ​បាន​ដំណើរការ​ជា​លក្ខណៈ​ប្រព័ន្ធ​តូចៗ ឱ្យទៅជា​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក (ដំណើរការ​ជា​ប្រព័ន្ធ​កុំព្យូទ័រ) ហើយ​ការផ្លាស់ប្តូរ​នេះ​នឹង​ជះឥទ្ធិពល​ដល់​រចនាសម្ព័ន្ធ​នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន, ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ចាត់​ឲ្យ​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះគ​ម្រោងនេះ ដើម្បី​ធានា​នូវ​ភាពជោគជ័យ។

នៅ​ឆ្នាំ ២០០៨ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បានទទួល​ការណែនាំ​ពី​ជំនាញការ​របស់​ធនាគារពិភពលោក ដោយ​ស្នើសុំ​ឲ្យ​មានការ​ដាក់​ឲ្យ​អនុវត្ត​គម្រោង FMIS ជា​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ ដែល​ក្នុងនោះ​មានដូចជា​សៀវភៅធំ លទ្ធកម្ម​គណនី​ត្រូវ​សង គណនី​ត្រូវ​ទារ ការគ្រប់គ្រង​សាច់ប្រាក់ ប្រតិបត្តិការ​ថវិកា ទ្រព្យសកម្ម និង​សន្និធិ ព្រមទាំង​របាយការណ៍ និង សន្ធានកម្ម (Interfaces)។ វិសាលភាព​របស់​ប្រព័ន្ធ FMIS ក៏ត្រូវ​បានគ្រោង​នឹងដាក់​ឱ្យប្រើ​ប្រាស់​ទំាង​មន្រ្តី​ហិរញ្ញវត្ថុ និង ​ថវិកា នៅ​គ្រប់​ក្រសួង-ស្ថាប័ន មន្ទីរ​រាជ​ធារ​នី-ខេត្ត និង ​ស្រុក/ខណ្ឌ ពាក់ព័ន្ធ​ទាំងឡាយ​ជាដើម ។ ប៉ុន្តែ​នៅ​ចុងឆ្នាំ ២០១១ ការស្នើសុំ​នោះ​ត្រូវបាន​លុបចោល​វិញ ដោយសារ​តែមាន​បញ្ហា​មួយចំនួន​ក្នុង​កំឡុង​ពេលធ្វើការ​ចរ​ចារ​ជាមួយនឹង​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​ឈ្នះ​ក្នុង​ការផ្គត់ផ្គង់​ FMIS ។ ដោយសារ​មូលហេតុ​នេះ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​បានទទួល​ការណែនាំ​ពី​ធនាគារពិភពលោក​សារជាថ្មី ដោយ​ស្នើសុំ​ឲ្យ​មានការ​ដាក់​ឲ្យ​អនុវត្ត​គម្រោង FMIS ជា​ទ្រង់ទ្រាយ​តូច​ជំនួស​វិញ ដែល​ឲ្យ​ឈ្មោះថា​ប្រព័ន្ធ “គម្រោង​ប្រព័ន្ធ​រតនាគារ (Treasury System Project)” ផ្តោតទៅលើ​អគ្គនាយកដ្ឋាន  រតនាគារជាតិ និង​បណ្តា​រតនាគារ​រាជធានី-ខេត្ត។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ការអនុវត្ត​ថវិកា​ត្រូវ​បានដាក់​បញ្ជូល ដោយ​តម្រូវ​ឲ្យ​មានការ​ចូលរួម​អនុវត្ត​ពី​អគ្គនាយកដ្ឋាន និង​នាយកដ្ឋាន​ពាក់ព័ន្ធ​គន្លឹះ​មួយចំនួន​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ។

កិច្ចសន្យា​ផ្គត់ផ្គង់​ប្រព័ន្ធ

កិច្ចសន្យា​ផ្គត់ផ្គង់​បានចាប់ផ្តើម​អនុវត្ត​ពី​ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ កន្លងទៅនេះ​សម្រាប់​ប្រព័ន្ធ​ដ៏​ពេញលេញ​មួយ (ដែល​ផ្តល់​ទាំង ឧបករណ៍​កុំព្យូទ័រ កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ និង សេវាកម្ម) ទទួលការ​ផ្គត់ផ្គង់​ពី ក្រុមហ៊ុន FPT-FIS LG CNS Joint Venture ដោយ​ប្រើប្រាស់​ផលិតផល Oracle Corporation’s PeopleSoft Financials ដែលជា​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មានវិទ្យា​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែលមាន​ស្រាប់ ។ ក្រុមហ៊ុន​ផ្គត់ផ្គង់​បាន​នឹង​កំពុង​អនុវត្ត​ការងារ​ទៅតាម​កិច្ចសន្យា​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន។