+855 23 43 00 63

គោលបំណង​នៃ​ការអនុវត្ត​គម្រោង FMIS

គោលដៅ​ចម្បង​របស់​ការអនុវត្ត​គម្រោង​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មានវិទ្យា​គ្រប់គ្រង​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ (FMIS) គឺ​ដើម្បី​គាំទ្រ ជំរុញ និង ពន្លឿន​សកម្មភាព​ទូទៅ​របស់​កម្មវិធី​កែទម្រង់​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ (PFMRP) នៅ​គ្រប់​ដំណាក់កាល ដោយ​បង្កើន​នូវ​គណនេយ្យភាព ប្រសិទ្ធភាព ភាព​ស័ក្កិ​សិទ្ធិ និង​ការធ្វើ​ទំនើបភាវូបនីយកម្ម​ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​នៅ​កម្ពុជា ដែល​នឹង​ផ្ដល់នូវ​ព័ត៌មាន​ចំណូល​ចំណាយ​ថវិកា​គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ទាន់ពេលវេលា និង​នៅក្នុង​រយៈពេល​វែង ប្រព័ន្ធ FMIS នឹង​ផ្តល់នូវ​ការប្រើ​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម​លើ​ការធ្វើផែនការ​ថវិកា ការធ្វើ​នីយកម្ម​ថវិកា និង​ការអនុវត្ត​ថវិកា ដែល​ជួយ​ឱ្យ​ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង​កាន់តែ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់។ យើង​នឹងមាន​ដំណាក់កាល​ទី២ នាពេល​អនាគត ដោយ​មុខងារ​បន្ថែម​នឹងត្រូវ​បញ្ជូល​បន្ថែម​ទៅក្នុង​ប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់​គ្រោង​នឹងដាក់​ឱ្យប្រើ​ប្រាស់​នៅ​គ្រប់​ស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ​ទាំងអស់ ហើយក៏​អាចឈាន​ទៅដល់​គ្រប់​ស្ថាប័ន​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ក្រោម​ជាតិ​ផងដែរ ។