+855 23 43 00 63

កាលវិភាគ​នៃ​ការអនុវត្តគម្រោង FMIS

FMIS-Timeline-Khmer

ឯកសារលម្អិត៖ ភាសាខ្មែរ | English

ឯកសារពាក់ព័ន្ធការប្រគល់ ទទួល ឯកសារនិងប្រព័ន្ធសម្រាប់គម្រោង FMIS៖ ភាសាខ្មែរ  | English

[ahmetiwptimeline groupid=”1″]

ការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី១ដែលអនុវត្តសម្រាប់អគ្គនាយកដ្ឋានគន្លឹះ និង រតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង២៥នៃ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរ

ការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី២ នឹងត្រូវបន្តពង្រីកទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និង រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ