+855 23 43 00 63

13

Jan, 2022

កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំឆ្នាំ ២០២១ និង ទិសដៅអនុវត្តការងារបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ ក្នុងក្របខណ្ឌនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ៣ ត្រូវបានបញ្ចប់

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នារសៀលថ្ងៃទី ១៣ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានបន្តដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំឆ្នាំ ២០២១ និង ទិសដៅអនុវត្តការងារបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ ក្នុងក្របខណ្ឌនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ៣ ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិក សមាជិកា នៃក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS និង លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំឆ្នាំ ២០២១ និង ទិសដៅអនុវត្តការងារបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ ក្នុងក្របខណ្ឌនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ៣ នាពេលនេះ គឺដើម្បីបន្តកិច្ចពិភាក្សាលើប្រធានបទនានា ដែលមិនទាន់បានបញ្ចប់កាលពីប្រជុំលើកទី១ កាលពីថ្ងៃទី ១១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២ កន្លងទៅ ។  ជាលទ្ធផល ក្រុមការងារបានសម្រេចឯកភាពលើការកំណត់សូចនាករក្នុងការអនុវត្តរបស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក្នុងក្របខណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុប និង ដោយឡែកសម្រាប់ការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មីក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័នដែលមានលក្ខណៈពិសេសចំនួន ១០ ក្រុមការងារត្រូវសិក្សា និង  ពិភាក្សាបន្ថែមដើម្បីកំណត់នីតិវិធីឲ្យមានសង្គតិភាព និងស្តង់ដាររួម ។

ព័ត៌មានលម្អិត

11

Jan, 2022

កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំឆ្នាំ ២០២១ និង ទិសដៅអនុវត្តការងារបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ ក្នុងក្របខណ្ឌនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ៣

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នារសៀលថ្ងៃទី ១១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំឆ្នាំ ២០២១ និង ទិសដៅអនុវត្តការងារបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ ក្នុងក្របខណ្ឌនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ៣ ដែលមានការចូលរួមពីសមាជិក សមាជិកា ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS និង លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ កិច្ចប្រជុំនេះ មានគោលបំណងក្នុងការពិនិត្យរួមគ្នាក្នុងក្របខណ្ឌក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS លើការងារដូចខាងក្រោម ៖ ១.  វឌ្ឍនភាព, ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃការអនុវត្តគម្រោងជំហានទី៣សម្រាប់ មួយឆ្នាំ ២០២១ ពេញ ២. កំណត់ទិសដៅសម្រាប់ការអនុវត្តឆ្នាំ ២០២២ ជាពិសេសនៅក្នុងស្ថានភាពនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ៣. កំណត់នូវសូចនាករសមិទ្ធកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានគ្រោងឡើងសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ ដល់ ២០២៤ ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបបន្តគាំទ្រទាំងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកទេសដល់គម្រោង FMIS នៅជំហានទី៣ ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា បើទោះជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏ការអនុវត្តគម្រោង FMIS មានវឌ្ឍនភាពសម្រេចបាន ៩៥% ដែលជាភាគរយខ្ពស់ ដែលមានការពង្រីកការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS លើកិច្ចសន្ធានកម្ម បង្កើនការដ្ឋាន និង ការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ប្រព័ន្ធ ,ការគាំទ្រ និង បំប៉នការដ្ឋានដែលកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS, ពង្រឹងការប្រើប្រាស់របាយការណ៍ចេញពីប្រព័ន្ធ, អភិវឌ្ឍបន្ថែមនិងគាំទ្រលើមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ និង មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា និង ពង្រឹងលើសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធឱ្យកាន់តែប្រសើរ ។ សមិទ្ធផលដែលយើងទទួលបានជាក់ស្តែងចម្បងពីការអនុវត្តគម្រោង FMIS សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១ គឺលើការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងលើការបើកផ្តល់បៀវត្ស និងចំណាយបន្ទុកបុគ្គលិកដែលមានគោលរបបច្បាស់លាស់ និង ចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យកម្រិតទាបទី១ ក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS […]

ព័ត៌មានលម្អិត

6

Jan, 2022

សិក្ខាសាលាស្តីពីបទពិសោធន៍នៃការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គលេខាធិការរង និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដែលជាតំណាងរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និង ប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានចូលរួមជាវាទគ្មិនក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីបទពិសោធន៍នៃការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី ដើម្បីឆ្លើយសំណួរដែលចោទសួរពីអ្នកចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តគម្រោង FMIS  ដែលមានអ្នកចូលរួមមកពីតំណាងអង្គភាពក្រោមឱវាទ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួង-ស្ថាប័ន មន្ទីររាជធានី-ខេត្ត អង្គភាពថវិកាថ្នាក់កណ្តាល និង រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត ដែលរៀបចំដោយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ និង នៅសណ្ឋាគារសុខា ។ ឯកឧត្តម បានឆ្លើយតបទៅអ្នកចូលរួមដែលសួរពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ដែលបច្ចុប្បន្ននីតិវិធីដែលបានកាត់បន្ថយគឺមាននីតិវិធីទូទាត់បៀវត្ស និង នីតិវិធីទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាប ដែលនីតិវិធីក្នុងប្រព័ន្ធចាប់ពីអង្គភាពថវិកាស្នើសុំរហូតដល់អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ។ លើសពីនេះផងដែរ តំណាងក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានលើកឡើងក្នុងបទបង្ហាញចែករំលែកបទពិសោធន៍ថា ប្រព័ន្ធ FMIS ជួយសម្រួល និង គាំទ្រដល់ការអនុវត្តកម្មវិធីនៅក្រសួងរបស់ខ្លួនបានរលូន ដោយអាចទាញយករបាយការណ៍ចំណូល-ចំណាយរហូតដល់ចង្កោមសកម្មភាព ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា សិក្ខាសាលាស្តីពីបទពិសោធន៍នៃការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីដែលរៀបចំឡើងក្នុងថ្ងៃទី ៦ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២ នេះ ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ និងចូលរួមអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងស័ក្តិសិទ្ធភាព៕

ព័ត៌មានលម្អិត

3

Jan, 2022

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី៖ ខ្ញុំយកឆ្នាំថ្មីនេះជំរុញកំណែទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងអនុវត្តដោយម៉ឺងម៉ាត់នូវច្បាប់ និងបទបញ្ជាស្តីអំពីការប្រើប្រាស់ថវិកា

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

មានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ និងលើកកម្រិតគុណភាពផ្លូវជាតិលេខ៤៨ តភ្ជាប់ខេត្តព្រះសីហនុ ទៅកាន់ខេត្តកោះកុងប្រវែង១៤៨គីឡូម៉ែត្រ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃចន្ទ ១កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៦៥ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានជំរុញឱ្យបណ្តាស្ថាប័ន ទាំងគ្រប់ស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិ និងជាពិសេសគឺថ្នាក់ក្រោមជាតិ ត្រូវអនុវត្តដោយម៉ឺងម៉ាត់នូវបទដ្ឋានទាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ហើយត្រូវធ្វើឱ្យបានល្អ និងបានត្រឹមត្រូវនៅដើមឆ្នាំ ២០២២ នេះ ។ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូសបញ្ជាក់ថា “ខ្ញុំយកឆ្នាំថ្មីនេះជំរុញកំណែទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងអនុវត្តដោយម៉ឺងម៉ាត់នូវច្បាប់ និងបទបញ្ជាស្តីអំពីការប្រើប្រាស់ថវិកា” ។ បន្ថែមពីនេះ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី ក៏បានបញ្ជាឱ្យឈប់នូវការឱ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើមុន និងទូទាត់តាមក្រោយ ហើយអ្នកដែលមានសមត្ថកិច្ចខ្ចី គឺមានតែក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុតែមួយគត់ ដែលជាតំណាងឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ។ គួរជម្រាបជូនថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាសេនាធិការ បានផ្តួចផ្តើមបង្កើតនូវកម្មវិធីកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (PFMRP) និងបានដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៤ ។ កម្មវិធីនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយជំរុញឱ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អ និង តម្លាភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិ កាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង ជាពិសេសការចំណាយថវិកាជាតិ ដែលនឹងត្រូវកែលម្អការគ្រប់គ្រង និង    គណនេយ្យភាពឱ្យមានលក្ខណៈស្តង់ដារ ក្នុងការប្រើប្រាស់នូវធនធានរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងចរន្ត និងមូលធនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

ព័ត៌មានលម្អិត

30

Dec, 2021

ការផ្សព្វផ្សាយពីវឌ្ឍនភាពគម្រោង FMIS និង ការបង្ហាញពីគោលដៅសំខាន់ៗសម្រាប់ជំហានទី៣ ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តី នៃក្រសួង-ស្ថាប័ន ព្រមទាំងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១១ រោច ខែមិគសិរ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១, តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំកម្មវិធី “ផ្សព្វផ្សាយពីវឌ្ឍនភាពគម្រោង FMIS និង បង្ហាញពីគោលដៅសំខាន់ៗសម្រាប់ជំហានទី៣” ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តី នៃក្រសួង-ស្ថាប័ន ព្រមទាំងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាល ។ កម្មវិធីនេះ បានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តី មកពីក្រសួង-ស្ថាប័ន អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាល មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង រតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ សរុបអ្នកចូលរួមជាង ៤០០ នាក់ ។ មានប្រសាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីនេះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ រដ្ឋលេខាធិការ បានថ្លែងកោតសរសើរ និង វាយតម្លៃខ្ពស់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់ប្រ័ន្ធ FMIS គ្រប់ការដ្ឋាន ក៏ដូចជាក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដែលមានភាពបុរេសកម្មក្នុងការគាំទ្រ ផ្ដល់កិច្ចសហការ និង អនុវត្តគម្រោង FMIS ឱ្យបានសម្រេចតាមគោលដៅ រហូតដល់បានការទទួលស្គាល់ពីបណ្តាស្ថាប័នអន្តរជាតិ និង ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាផងដែរ បើទោះជាស្ថិតនៅក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ រដ្ឋលេខាធិការ បានគូសរំលេចនូវសមិទ្ធផលសំខាន់ៗក្នុងការអនុវត្តគម្រោង FMIS កន្លងមក រួមមាន៖ ១. សម្រេចបានការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់មុខងារស្នូលនៃប្រព័ន្ធ FMIS ដែលរួមមាន មុខងារវិភាជន៍ថវិកា, មុខងារទិញ, មុខងារគណនីត្រូវសង, មុខងារគណនីត្រូវទារ, មុខងារគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ និង មុខងារសៀវភៅធំ នៅតាមអគ្គ-នាយកដ្ឋានគនឹ្លះៗនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, គ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន, គ្រប់អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្ដាល, មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

22

Dec, 2021

កិច្ចប្រជុំការងារក្នុងការពិនិត្យមើលលើវឌ្ឍនភាព ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា និង ការកំណត់ទិសដៅសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ និង ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្នុងការបន្តជំរុញការអនុវត្តផែនការពង្រីកការអនុវត្តគម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ជំហានទី៣ ឆ្នាំ ២០២១ – ២០២៥ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំការងារក្នុងការពិនិត្យមើលលើវឌ្ឍនភាព, ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា និង ការកំណត់ទិសដៅសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ និង ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ នារសៀលថ្ងៃទី ២១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ ដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តីតំណាងមកពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ អគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង​ អគ្គាធិការដ្ឋាន និង លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ គួរឱ្យកត់សម្គាល់ថាមុខងារថ្មីចំនួន ២ របស់ប្រព័ន្ធ FMIS គឺមុខងាររៀបចំផែនការថវិកាត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តសាកល្បងនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងកិច្ចការនារី នៅថ្ងៃទី ៨ ខែ កក្កដា​ ឆ្នាំ ២០២១ តាមសេចក្ដីណែនាំលេខ ០០៨ សហវ និង មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តសាកល្បងនៅក្រសួងព័ត៌មាន បន្ថែមលើក្រសួងទាំងពីរខាងលើនៅថ្ងៃដដែល តាមសេចក្ដីណែនាំលេខ ០០៩ សហវ ។ នេះគឺជាការងារដែលពុំធ្លាប់មានពីមុនមកនៅកម្ពុជា ដែលបានដាក់ឱ្យសាកល្បងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងការរៀបចំផែនការថវិកា និង ការគ្រប់គ្រងការងារលទ្ធកម្មសាធារណៈពេញលេញ ដូច្នេះអ្វីដែលពុំអាចប្រកែកបានគឺការអនុវត្តបានជួបប្រទះ នូវបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន ដែលទាមទារឱ្យមានការចូលរួមយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយពីគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ។ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ ខាងមុខ មុខងាររៀបចំផែនការថវិកានឹងត្រូវដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅក្រសួងចំនួន ១១ (នៅអង្គភាពទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញ) រួមមាន៖ ១-អង្គ-ភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ, ២-ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា, ៣-ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ, ៤-ក្រសួងការងារ និង បណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ, ៥-ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ, […]

ព័ត៌មានលម្អិត

16

Dec, 2021

កិច្ចប្រជុំបើកឯកសារដេញថ្លៃជាសាធារណៈ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ ដោយស្របតាមនីតិវិធីលទ្ធកម្ម គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យឯកសារដេញថ្លៃ និង គណៈកម្មការវាយតម្លៃការដេញថ្លៃ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបើកឯកសារដេញថ្លៃជាសាធារណៈនៅចំពោះមុខអ្នកចូលរួមដាក់ដេញថ្លៃទាំងអស់ ក្រោមការដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គលេខាធិការរងនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញវត្ថុ និង ជាអនុប្រធានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យឯកសារដេញថ្លៃ ដែលជាតំណាងរបស់ ឯកឧត្តម មាស សុខសេនសាន អគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាអនុប្រធានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យឯកសារដេញថ្លៃ និង ជាតំណាងរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប  រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យឯកសារដេញថ្លៃ ដែលមានការចូលរួមពីតំណាងក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមដេញថ្លៃ តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា អគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការ និង គ្រប់គ្រងបំណុល និង តំណាងលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ ការបើកឯកសារដេញថ្លៃជាសាធារណៈពេលនេះលើកញ្ចប់លទ្ធកម្ម “ពង្រឹងសមត្ថភាព និង ទំនើបកម្មមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យគម្រោង FMIS” គឺត្រូវបានរៀបចំបន្ទាប់ពីត្រូវបានពន្យារយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ កាលពីថ្ងៃទី ២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ ។ កញ្ចប់លទ្ធកម្មនេះអនុវត្តតាមវិធីសាស្រ្តដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក ដែលមានក្រុមហ៊ុនចូលរួមចំនួន ៣ គឺក្រុមហ៊ុន FC Cambodia, ក្រុមហ៊ុន ICE និង ក្រុមហ៊ុន eCam Solution ដោយឡែក មានតែក្រុមហ៊ុន FC Cambodia និង ក្រុមហ៊ុន ICE ដែលបានចូលរួមដាក់ឯកសារដេញថ្លៃ ហើយការបើកឯកសារដាក់ដេញថ្លៃដំណើរការដោយរលូនតាមនីតិវិធីដោយមិនមានភាគីណាមួយធ្វើការតរ៉ានោះទេ ៕

ព័ត៌មានលម្អិត

14

Dec, 2021

ការចុះគាំទ្រ និង បង្ហាត់បង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់មុខងារនីមួយៗក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS (FMIS-Functional) ដើម្បីត្រៀមដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ ២០២២

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ដើម្បីឱ្យការអនុវត្តប្រតិបត្តិការចំណូល-ចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ របស់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត ត្រឹមត្រូវរហូតដល់អាចផលិតរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព មុននឹងឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ ២០២២ ខាងមុខនេះ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បនឹងចុះគាំទ្រ និងបង្ហាត់បង្ហាញពីរបៀបចុះប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុតាមមុខងារនីមួយៗក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ដោយផ្ទាល់បន្ថែមដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ។ តាមផែនការ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នឹងចុះគាំទ្រចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី ១៩ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២ ។ ដោយឡែក ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១  ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នឹងចុះគាំទ្រ និងបង្ហាត់បង្ហាញពីរបៀបចុះប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុតាមមុខងារនីមួយៗក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ដោយផ្ទាល់បន្ថែមដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ កំពង់ចាម កោះកុង និង ព្រះសីហនុ ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ក្រសួង-ស្ថាប័ន អង្គភាព និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនរួមមាន៖ ១. ពង្រឹងគណនេយ្យភាពស្ថាប័ន និង ភាពជាម្ចាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការអនុវត្តថវិកា និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។ ២. កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ធនធានក្នុងការរត់ការឯកសារទៅតាមនីតិវិធីនីមួយៗ ។ ៣. តាមដានការអនុវត្តថវិកាបានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន ។ ៤. ទទួលបាននូវមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយក្នុងការពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវនីតិវិធីអនុវត្តការងារ ដែលនាំឱ្យមានការរាំងស្ទះ ឬពន្យារពេលដល់ការអនុវត្តថវិកា ។ ៥. មានភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង និង អនុវត្តថវិកាកម្មវិធី ដោយប្រើប្រាស់ចំណាត់ថ្នាក់ថវិកា ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ ។ ៦. អាចតាមដាននូវលំហូរប្រតិបត្តិការ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

12

Dec, 2021

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ២០០៤ មក រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាសេនាធិការ បានចាប់អនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជាជំហានៗ មានរយៈពេលវែងដែលមានគោលបំណងកែលម្អប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកស្តង់ដារអន្តរជាតិ។ ការអនុវត្តកម្មវិធីនេះបានទទួលជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ ហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងបន្តអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំណាក់កាលទី៣។ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ គឺជាសេនាធិការរបស់គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ មានមុខងារ និងភារកិច្ចសម្របសម្រួលការរៀបចំ និងការអនុវត្តការងារ គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងសម្របសម្រួលការរៀបចំ និងការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ។ ដោយមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ និងក្នុងនាមជាសេនាធិការប្រកបដោយគុណភាព ស័ក្ដិសិទ្ធិភាព និងប្រសិទ្ធភាព អគ្គលេខាធិការដ្ឋានត្រូវការចាំបាច់នូវមន្ត្រីបម្រើការងារមួយចំនួនដែលមានសមត្ថភាព មានជំនាញ និងមានបទពិសោធន៍សមស្របតាមការងារនីមួយៗ។ ក្នុងន័យនេះ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានសូមប្រកាសជ្រើសជ្រើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាមួយចំនួនរួមមាន ផ្នែកវិភាគធុរកិច្ច (Business Analyst) ចំនួន០៣រូប, ផ្នែកប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (IT System / Application Team) ចំនួន០៨រូប, ផ្នែកគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (IT Infrastructure Team) ចំនួន០១រូប, ផ្នែកគ្រប់គ្រងគុណភាព (Quality Management Team) ចំនួន០៦រូប និង ផ្នែកសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធ (System Security Team) ចំនួន០៣រូប សម្រាប់បម្រើការងារពេញម៉ោងនៅលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMWG) ។ ទាញយកព័ត៌មានលម្អិត៖ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2021/11/image_2021-11-22_16-13-53-converted.pdf ទាញយកលក្ខខណ្ឌយោងលំអិត។

ព័ត៌មានលម្អិត

3

Dec, 2021

ប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការបើកឯកសារដេញថ្លៃជាសាធារណៈលើកញ្ចប់លទ្ធកម្ម “ពង្រឹងសមត្ថភាព និង ទំនើបកម្មមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យគម្រោង FMIS”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ ដោយស្របតាមនីតិវិធី​លទ្ធកម្ម គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យឯកសារដេញថ្លៃ និង គណៈកម្មការវាយតម្លៃការដេញថ្លៃ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ​បើកឯកសារដេញថ្លៃជាសាធារណៈនៅចំពោះមុខអ្នកចូលរួមដាក់ដេញថ្លៃទាំងអស់ ក្រោមការដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គលេខាធិការរងនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញវត្ថុ និង ជាអនុប្រធានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យឯកសារដេញថ្លៃ ដែលជាតំណាងរបស់ ឯកឧត្តម មាស​ សុខសេនសាន អគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាអនុប្រធានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យឯកសារដេញថ្លៃ​ និង ជាតំណាងរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប  រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យឯកសារដេញថ្លៃ ដែលមានការចូលរួមពីតំណាងក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមដេញថ្លៃ តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា អគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការ និង គ្រប់គ្រងបំណុល និង តំណាងក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ ​​​ ការបើកឯកសារដេញថ្លៃជាសាធារណៈពេលនេះលើកញ្ចប់លទ្ធកម្ម “ពង្រឹងសមត្ថភាព និង ទំនើបកម្មមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យគម្រោង FMIS” ដែលបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក ។ ការបើកឯកសារដេញថ្លៃជាសាធារណៈនាពេលនេះ មានក្រុមហ៊ុនចូលរួមដាក់ដេញថ្លៃចំនួនតែ ១ ក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យឯកសារដេញថ្លៃសម្រេចពន្យាពេលលក់ឯកសារដេញថ្លៃរយៈពេល ១៤​ថ្ងៃ​ បន្ថែមទៀត ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ចូលរួមដាក់ដេញថ្លៃ ៕

ព័ត៌មានលម្អិត

1

Dec, 2021

សហភាពអ៊ឺរ៉ុបបង្ហាញពីការគាំទ្រដល់ការអនុវត្តគម្រោង FMIS ដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនៃការអនុវត្តគម្រោងសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២-២០២៥

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្នុងគោលបំណងពិភាក្សាពីការរៀបចំក្របខណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជាមួយសហគមន៍អ៊ឺរ៉ុប កាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១  ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា អគ្គលេខាធិការង និង ជាអនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS  បានទទួលជួបប្រជុំជាមួយសហភាពអ៊ឺរ៉ុប (EU) ដឹកនាំដោយលោក Davide Berton ប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធី និង គាំទ្រការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង ថវិកា នៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជា និង លោក  Sebastien Dubost ជំនាញការបច្ចេកទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុប ព្រមទាំងមានការចូលរួមពីតំណាងលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS និង តំណាងមកពីអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។  តំណាងសហភាពអ៊ឺរ៉ុប បានលើកឡើង និង បង្ហាញពីការគាំទ្រការអនុវត្តគម្រោង FMIS ដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដែលជាក់ស្តែងសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និង សហភាពអ៊ឺរ៉ុបសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២-២០២៥ គឺមានសូចនាករចំនួន ៤ សំខាន់ៗ ក្នុងចំណោមសូចនាករទាំង ៤ ក្នុងនោះមានការអនុវត្តគម្រោង FMIS ផងដែរ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹង (១) ការពង្រឹងការអនុវត្តមុខងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS (២) វិសាលភាព និង ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS និង (៣) ការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មីក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ។ ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា បានថ្លែងអំណរគុណដល់សហភាពអ៊ីរ៉ុបដែលបន្តគាំទ្រការអនុវត្តគម្រោង FMIS សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្មី ដែលប្រព័ន្ធ FMIS គឺជាប្រព័ន្ធវិម្ឈការសម្រាប់គ្រប់គ្រងថវិកា និង ហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ដើម្បីបង្កើនគណនេយ្យភាព […]

ព័ត៌មានលម្អិត

30

Nov, 2021

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយក្រុមការងារបេសកកម្ម IMF

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ លោក អៀច សេដ្ឋា ប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ព្រមទាំងអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន និងសមាជិកសមាជិកាពាក់ព័ន្ធ បានជួបប្រជុំពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងារបេសកកម្មរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ដឹកនាំដោយលោក Holger Van Eden ប្រធានផ្នែកនាយកដ្ឋានកិច្ចការសារពើពន្ធ រួមជាមួយសមាជិកសមាជិកាផ្សេងទៀតដែលមានជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង សេដ្ឋកិច្ច ដើម្បីពិភាក្សា និង ផ្តល់ជាធាតុចូលពាក់ព័ន្ធនឹងវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងប្រព័ន្ធ FMIS ដែលមានការចូលរួមពីតំណាងលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង លោក Sebastien Dubost ជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អញ្ជើញមកពីសហភាពអ៊ឺរ៉ុប។ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបរាប់អំពីវឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗរបស់គម្រោង FMIS ជំហានទី ៣ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ដែលរួមមាន ការសម្រេចបាននូវការអភិវឌ្ឍមុខងារចំនួនពីរបន្ថែមថ្មីនៃប្រព័ន្ធ FMIS (មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា និង មុខងារលទ្ធកម្ម), ការបន្តពង្រីកការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥, ការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកនូវការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងដល់ក្រសួង-ស្ថាប័ន, ការរៀបចំរបាយការណ៍តាមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និង ការធ្វើសន្ធានកម្មទិន្នន័យជាមួយនឹងប្រព័ន្ធដែលពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត ។ ជាមួយគ្នានេះ តំណាងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិក៏បានអបអរសារទរ ចំពោះវឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗទាំងនេះ នឹងបន្តជួបជាមួយលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដើម្បីពិនិត្យបន្តទៅលើការអនុវត្តសកម្មភាពនៃការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ និង កិច្ចការងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃខាងមុខ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

17

Nov, 2021

កិច្ចប្រជុំស្តីពីការរៀបចំរបាយការណ៍ច្បាប់ទូទាត់ នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលកម្ពុជាក៏ដូចជាសកលលោកកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅតែពុះពារបន្តបំពេញភារកិច្ចក្នុងការចូលរួមរក្សាបាននូវលំនឹងរួមនៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម ទន្ទឹមនឹងដៃម្ខាងទៀតក្នុងការពង្រឹងការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ ជាក់ស្ដែង នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានដឹកនាំក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS និង បណ្ដាអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធក្នុងការជំរុញបញ្ចប់ការងាររៀបចំរបាយការណ៍ច្បាប់ទូទាត់ឱ្យផលិតចេញបានទាំងស្រុងពីប្រព័ន្ធ FMIS ដែលនឹងក្លាយទៅជាបរិបទ និង សមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការពង្រឹងបាននូវការអនុវត្តប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយតម្លាភាព និង គណនេយ្យភាព ជាមួយនឹងការចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការពង្រឹងបាននូវយន្តការតាមដានការអនុវត្តថវិកាជាតិឱ្យបានកាន់តែមានភាពច្បាស់លាស់ឡើង និង បានទាន់ពេលវេលា ។ ការងារនេះនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើនវិន័យ និង ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តថវិកាជាតិឱ្យបានកាន់តែប្រសើរ ឆ្លើយតបបានទាន់និងចំតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិកម្ពុជា ។

ព័ត៌មានលម្អិត

16

Nov, 2021

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធ FMIS ជូនអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាលបន្ថែមថ្មីចំនួន ១០

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS កាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធ FMIS ជូនអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាលបន្ថែមថ្មីចំនួន ១០ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដើម្បីឱ្យមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ដែលនឹងត្រូវដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ ២០២២ ខាងមុខ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងការអនុវត្តថវិកា និង ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ប្រព្រឹត្តិទៅតាមរយៈប្រព័ន្ធសិក្សាពីចម្ងាយ (E-Learning System) របស់សាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom ដោយមានសិក្ខាកាមចូលរួមសរុបចំនួន ៥២រូប ក្នុងនោះមានស្រ្តីចំនួន ១៦រូប  និងបុរសចំនួន ៣៦រូប ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ក្រសួង-ស្ថាប័ន អង្គភាព និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនរួមមាន៖ ១. ពង្រឹងគណនេយ្យភាពស្ថាប័ន និង ភាពជាម្ចាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការអនុវត្តថវិកា និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។ ២. កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ធនធានក្នុងការរត់ការឯកសារទៅតាមនីតិវិធីនីមួយៗ ។ ៣. តាមដានការអនុវត្តថវិកាបានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន ។ ៤. ទទួលបាននូវមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយក្នុងការពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវនីតិវិធីអនុវត្តការងារ ដែលនាំឱ្យមានការរាំងស្ទះ ឬពន្យារពេលដល់ការអនុវត្តថវិកា ។ ៥. មានភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង និង អនុវត្តថវិកាកម្មវិធី ដោយប្រើប្រាស់ចំណាត់ថ្នាក់ថវិកា ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ ។ ៦. អាចតាមដាននូវលំហូរប្រតិបត្តិការ តាមរយៈលំហូរប្រតិបត្តិការក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS នៅគ្រប់ដំណាក់កាល (រួមមានដំណាក់កាលអាណាប័ក ដំណាក់កាលអភិបាលហិរញ្ញវត្ថុ និង គណនេយ្យករសាធារណៈ ) ។ ៧. ជាការពិតណាស់ នៅពេលដាក់ឱ្យអនុវត្តដំបូង នឹងមានការប្រើប្រាស់ឯកសារក្រដាសស្នាម ប៉ុន្តែជាបណ្តើរៗ ការប្រើប្រាស់ក្រដាសស្នាមនឹងត្រូវលុបបំបាត់បន្តិចម្តងៗ នៅពេលនីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មី តាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្ត […]

ព័ត៌មានលម្អិត

10

Nov, 2021

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធ FMIS ជូនរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃ ច័ន្ទ ៦ កើត ខែ កត្តិក ឆ្នាំ ឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធ FMIS ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញ មកពីរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដើម្បីឱ្យមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដែលនឹងត្រូវដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ ២០២២ ខាងមុខ សម្រាប់គ្រប់គ្រងការអនុវត្តថវិកា និង ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងប្រព្រឹត្តិទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី ៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ តាមរយៈប្រព័ន្ធសិក្សាពីចម្ងាយ (E-Learning System) របស់សាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ក្រសួង-ស្ថាប័ន អង្គភាព និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនរួមមាន៖ ១. ពង្រឹងគណនេយ្យភាពស្ថាប័ន និង ភាពជាម្ចាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តថវិកា ។ ២. កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ធនធានក្នុងការរត់ការឯកសារទៅតាមនីតិវិធីនីមួយៗ ។ ៣. តាមដានការអនុវត្តថិវកាបានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន ទាំងថវិកាថ្នាក់ក្រសួង, ថ្នាក់មន្ទីរ និង អង្គភាពថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅក្រោមឱវាទ តាមរយៈការទទួលបាននូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និង ថវិកាបានដោយខ្លួនឯង និងទាន់ពេលវេលា ។ ៤. ទទួលបាននូវមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយក្នុងការពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវនីតិវិធីអនុវត្តការងារ ដែលនាំឱ្យមានការរាំងស្ទះ ឬពន្យារពេលដល់ការអនុវត្តថវិកា ។ ៥. មានភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង និង […]

ព័ត៌មានលម្អិត

2

Nov, 2021

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ០២៨_ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានចេញផ្សាយលេខ០២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ នេះ បង្ហាញពីសមិទ្ធផលជាច្រើន ដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបាន និងចំណេះដឹងសម្បូរបែបទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស និង ចំណេះដឹងអំពី សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាដើម ។ មាតិកាព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០២៨ នេះមាន៖ កម្រោង FMIS ចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អ ទិន្នន័យចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS និង ការកត់ត្រាក្រៅប្រព័ន្ធកាន់តែប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ជំនាញការ IMF លើកឡើងថា ប្រព័ន្ធ FMIS មានសម្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផលិតគ្រប់ទម្រង់របាយការណ៍ សង្ខេបកម្មវិធីកញ្ចក់ថវិកាជំនាន់ទី២ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉នបន្ថែមស្តីពី “គន្លឹះសំខាន់ៗថ្មីនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានមូលដ្ឋាន និងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS” កម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMIS ជូនអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញថ្នាក់កណ្តាលបន្ថែមថ្មី សំណួរ និង ចម្លើយ ។ លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០២៨នៅទីនេះ ៖ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2021/11/Newsletter028Final4.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

21

Oct, 2021

ប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចប្រជុំជាមួយគណៈកម្មាត្រួតពិនិត្យ និងគណៈកម្មការវាយតម្លៃឯកសារដេញថ្លៃ ក្នុងការរៀបចំបញ្ចប់ឯកសារដេញថ្លៃលទ្ធកម្មចំនួន២ នៃគម្រោង FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នារសៀលថ្ងៃទី ២១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២១ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យឯកសារដេញថ្លៃ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយគណៈកម្មាត្រួតពិនិត្យ និងគណៈកម្មការវាយតម្លៃឯកសារដេញថ្លៃ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ ពិភាក្សា និង ផ្តល់យោបល់​​​ ក្នុងការរៀបចំបញ្ចប់ឯកសារដេញថ្លៃលទ្ធកម្មចំនួន ២ គឺ កញ្ចប់លទ្ធកម្ម “ពង្រីកសមត្ថភាព និង ទំនើបកម្មមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ” និង កញ្ចប់លទ្ធកម្ម “សេវាផ្គត់ផ្គង់បណ្ដាញតភ្ជាប់” ដើម្បីសម្រេចមុននឹងរៀបចំប្រកាសបើកលក់ឯកសារដេញថ្លៃជាសាធារណៈ ។ កិច្ចប្រជុំអនឡាញ ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom នេះ មានការចូលរួមពីគណៈកម្មាត្រួតពិនិត្យ និង គណៈកម្មការវាយតម្លៃឯកសារដេញថ្លៃ ដែលមានសមាសភាពមកពី អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា, អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ, អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ, អគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការ   អន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល, អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការ​ដឹកនាំ​ការងារ​កែទម្រង់​ការគ្រប់​គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង ក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប បានលើកឡើងថា ការចូលរួមផ្តល់មតិយោបល់​ក្នុងការពិភាក្សារបស់សមាជិកគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យ និង គណៈកម្មការវាយតម្លៃឯកសារដេញថ្លៃ គឺមានសារៈសំខាន់គាំទ្រដល់ការរៀបចំប្រកាសបើកលក់ឯកសារចេញថ្លៃជាសាធារណៈឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព តម្លាភាព និង មានការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពត្រឹមត្រូវ និង យុត្តិធម៌ ។ សូមបញ្ជាក់ថា កញ្ចប់លទ្ធកម្ម “ពង្រីកសមត្ថភាព និង ទំនើបកម្មមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ” មានបំណងធ្វើឱ្យមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យគម្រោង FMIS កាន់តែមានសុវត្ថិភាព និង ដើរទាន់តាមសម័យកាល  ដោយឡែក កញ្ចប់លទ្ធកម្ម “សេវាផ្គត់ផ្គង់បណ្ដាញតភ្ជាប់” គឺគាំទ្រដល់បណ្តាញតភ្ជាប់បំពាក់ប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់ការដ្ឋានគម្រោង FMIS ជំហានទី ៣ ពិសេសនៅរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅដើមឆ្នាំ ២០២២ ៕

ព័ត៌មានលម្អិត

20

Oct, 2021

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី“កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជំហានទី ៣ ប្រចាំឆមាសទី ៣ ឆ្នាំ ២០២១”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នារសៀលថ្ងៃ អង្គារ ១៣ កើត ខែ អស្សុជ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៦៥ ត្រូវនឹងនៅថ្ងៃទី ១៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២១ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងអេហ្វអឹមអាយអេស នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ “ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជំហានទី ៣ ប្រចាំឆមាសទី ៣ ឆ្នាំ ២០២១” ដែលដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គម្រោងអេហ្វអឹមអាយអេស និង មានការចូលរួមពីសមាជិក សមាជិកា ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងអេហ្វអឹមអាយអេស និង លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងអេហ្វអឹមអាយអេស ផងដែរ ។ កិច្ចប្រជុំនេះ គឺមានគោលបំណងពិនិត្យ តាមដាន និង ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលបាននិងកំពុងអនុវត្តផ្អែកតាមផែនការសកម្មភាពដែលបានដាក់ចេញ និង បង្ហាញពីកិច្ចការងារដែលត្រូវអនុវត្តក្នុង    ត្រីមាសបន្ទាប់ដើម្បីឱ្យសម្រេចបានតាមគោលដៅដែលបានកំណត់ ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ មានប្រសាសន៍បើកកិច្ចប្រជុំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំថា ជាកិច្ចប្រជុំដែលសមាជិកក្រុមការងារទាំងអស់ត្រូវចូលរួមដើម្បីដឹងពីវឌ្ឍនភាព និង ផ្តល់មតិយោបល់ ឬ ដំណោះស្រាយលើបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗ ។ ឯកឧត្តម ក៏បានកោតសរសើរដល់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងអេហ្វអឹមអាយអេស និង ក្រុមការងាររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានចូលរួមសហការគ្នាអនុវត្តការងារដោយសម្រេចបានលទ្ធផលច្រើនក្នុងការអនុវត្តគម្រោងអេហ្វអឹមអាយអេស បើទោះជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រឈមនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលតម្រូវឱ្យភាគច្រើនគឺធ្វើការពីផ្ទះមិនអាចជួបគ្នាបាន ។ បើទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឱ្យបន្តចូលរួមសហការគ្នា និង តស៊ូព្យាយាមជាមួយគ្នាអនុវត្តការងារឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និង ទទួលបានជោគជ័យតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុក ។ ជារួមក្នុងត្រីមាសទី ៣ ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ការអនុវត្តគម្រោងអេហ្វអឹមអាយអេសសម្រេចបាន ៨៧% ក្នុងចំណោមសូចនាករសកម្មភាពសរុបចំនួន ១៦ ក្នុងនោះមានសូចនាករសកម្មភាពចំនួន ១២ សម្រេចបាន ១០០% និង សូចនាករចំនួន ៤ សម្រេចបានប្រហែល ៧០% ។ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

29

Sep, 2021

ការចុះពិនិត្យការដំឡើងបណ្តាញតភ្ជាប់ និង បណ្តាញអគ្គិសនីរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាមរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ស្របតាមផែនការពង្រីកវិសាលភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ៣ ទៅដល់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងចុះពិនិត្យការដំឡើងប្រព័ន្ធបណ្តាញតភ្ជាប់ (WAN/LAN) និង បណ្តាញអគ្គិសនី ដើម្បីធានានូវការរៀបចំដាក់ដំឡើងឧបករណ៍សម្ភារផ្សេងៗរបស់គម្រោង FMIS បានដោយរលូន និង ទាន់ពេលវេលា សម្រាប់គាំទ្រដល់ដំណើរការនៃការប្រើប្រាស់ និង ឈានដល់ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ខាងមុខ ។ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS រហូតមកដល់ពេលនេះ បានបំពេញបេសកកម្មចុះត្រួតពិនិត្យការដំឡើងប្រព័ន្ធបណ្តាញតភ្ជាប់ផ្ទៃក្នុង និង ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី នៅរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តមួយចំនួនរួមមាន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តព្រះសីហនុ និង ខេត្តកោះកុង ។

ព័ត៌មានលម្អិត

21

Sep, 2021

អត្ថប្រយោជន៍នៃមុខងាររៀបចំផែនការថវិកា និង មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ កាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា កន្លងទៅ បានរៀបចំកម្មវិធី “ការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ និង មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា” ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តី នៃក្រសួង-ស្ថាប័ន ព្រមទាំងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាល ។ នៅដើមឆ្នាំ ២០២២ ខាងមុខ មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ (Full Procurement Module) នឹងត្រូវដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅក្រសួង-ស្ថាប័ន ចំនួន ៣៤ និង មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា (Budget Planning Module) នៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១១ ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សូមលើកយកនូវអត្ថប្រយោជន៍របស់មុខងារទាំងពីរនេះ ដូចតទៅ៖   ១.មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ មានសមត្ថភាពអាចគ្រប់គ្រងរាល់ដំណើរការនៃការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈទាំងអស់ ដែលរួមមាន ការគ្រប់គ្រងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃ, ការរៀបចំផែនការលទ្ធកម្ម, ការគ្រប់គ្រងដំណើរការដេញថ្លៃ និង ការគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យា។ អត្ថប្រយោជន៍៖ ចំណេញពេលវេលា និងអាចត្រួតពិនិត្យបានគ្រប់ប្រតិបត្តិការ ផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការត្រួតពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់ និង តាមដានផែនការលទ្ធកម្មពេញលេញ ប្រព័ន្ធរក្សាទុកទិន្នន័យយូរអង្វែង ដែលផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកទិន្នន័យ កាត់បន្ថយចំណាយលើការប្រើប្រាស់ឯកសារ លទ្ធភាពត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានរាល់ការរៀបចំផែនការលទ្ធកម្មរ​បស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងអង្គភាពថវិកា   ២.មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា គ្រប់គ្រងវដ្ដនៃដំណើរការរៀបចំផែនការថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ដែលរួមមានការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកាបីឆ្នាំរំកិល, ការរៀបចំកញ្ចប់ថវិកា និង ការអនុម័តថវិកា ក្នុងក្របខណ្ឌថ្នាក់ជាតិ  និង ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ។ ក្រសួង-ស្ថាប័ន​ អាចកត់ត្រាគម្រោងចំណូល-ចំណាយថវិកាប្រចាំឆ្នាំលម្អិតទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់ថវិកា ដែលរួមមានទាំង ចំណាត់ថ្នាក់កម្មវិធី និង ចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច និង បញ្ជូនតាមប្រព័ន្ធទៅកាន់ដំណាក់កាលនីមួយៗនៃការរៀបចំផែនការថវិកា។ អត្ថប្រយោជន៍៖ ទិន្នន័យ ឯកសារពាក់ព័ន្ធ ត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងប្រពន្ធតែមួយដែលមានសុវត្ថិភាព និងមិនងាយបាត់បង់ ផ្តល់ភាពងាយក្នុងការកែតម្រូវលើគម្រោងចំណូលចំណាយថវិកា និងចំណេញពេលវេលា អាចត្រួតពិនិត្យគម្រោងថវិកាឆ្នាំចាស់ និងគម្រោងថវិកាឆ្នាំថ្មី គ្រប់គ្រងព័ត៌មាន ផ្ទៀងផ្ទាត់ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

20

Sep, 2021

IMF រៀបចំសិក្ខាសាលាអនឡាញស្តីអំពីការធ្វើឌីជីថលូបនីយកម្មលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដើម្បីកែលម្អការផ្តល់សេវា

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

សិក្ខាសាលាអនឡាញស្តីអំពី “ការធ្វើឌីជីថលូបនីយកម្មលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដើម្បីកែលម្អការផ្តល់សេវា​ – Digitalization of Public Financial Management Systems for Improved Service Delivery”  ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) នាព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ ដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ ១៤៦ រូប មកពីស្ថាប័នរដ្ឋ និង ឯកជន ចំនួន ១២ ប្រទេស។  ក្នុងសិក្ខាសាលាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះ លោក អៀច សេដ្ឋា ប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៃ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក៏ត្រូវបានអញ្ជើញជាកិត្តិយសក្នុងការផ្តល់បទបង្ហាញស្តីពីភាពជោគជ័យ និង បទពិសោធន៍ នៃការអនុវត្តគម្រោងប្រព័ន្ធ FMIS នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ ។ នៅក្នុងសារសំខាន់ៗដែលលោកបានចែករំលែកស្តីពីការអនុវត្តគម្រោងប្រ័ន្ធ FMIS នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា លោកបានលើកឡើងថា ភាពជោគជ័យដែលបានកើតមានឡើងទាំងនេះ​ ក៏ដោយសារតែមានការគំាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់, ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងភាគីពាក់ព័ន្ធ រួមជាមួយនឹងការគិតគូរនិងរៀនអំពីបទពិសោធន៍កន្លងមក ដោយផ្តើមពីការកំណត់តម្រូវការដែលមានវិសាលភាពតូចប៉ុន្តែអាចពង្រីកបន្ថែមបានជាបន្តបន្ទាប់ តាមរយៈការដាក់ចេញនូវផែនទីតម្រង់ទិសជាជំហានៗប្រកបដោយភាពប្រាកដនិយម ។ ក្នុងនោះភាពជោគជ័យទាំងនេះក៏បានលេចចេញមកពីការដែលមានផែនការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរដែលមានការគាំទ្រ ការចូលរួម ការផ្តល់នូវព័ត៌មាន និងការកៀគរនូវភាពជាម្ចាស់ទៅលើការដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវប្រព័ន្ធ  FMIS ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា គម្រោងប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានបិទបញ្ចប់នូវជំហានទី ២ ជាស្ថាពរកាលពីចុងឆ្នាំ ២០២០ និង បាននឹងកំពុងតែអនុវត្តនូវជំហានទី ៣ ឆ្នាំ ២០២១-២០២៥ ដែលនឹងធ្វើការពង្រីកវិសាលភាពការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់ថ្នាក់ក្រោមជាតិ, ធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍នូវមុខងារពីរបន្ថែមថ្មី, ពង្រីកការអនុវត្តមុខងារដែលទើបតែសម្រេចបានគឺមុខងាររៀបចំផែនការថវិកា និងមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ ទៅកាន់ការដ្ឋានដែលនៅសេសសល់, ពង្រឹងនិងពង្រីកការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង, កែលម្អរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលផលិតចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS និងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ធុរៈកិច្ចវ័យឆ្លាត (Business Intelligence) […]

ព័ត៌មានលម្អិត

15

Sep, 2021

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញនិង មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាថ្ងៃ ពុធ ៩ កើត ខែ ភទ្របទ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៦៥ ត្រូវនឹងនៅថ្ងៃទី ១៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំកម្មវិធី “ការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ និង មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា” ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តី នៃក្រសួង-ស្ថាប័ន ព្រមទាំងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ ក្នុងគោលបំណង បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ និង​ មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា ដែលជាមុខងារបន្ថែមថ្មីចំនួនពីរក្នុងក្របខណ្ឌប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក៏ដូចជាការចាប់ផ្តើមឈានទៅអនុវត្តសកម្មភាពនានាបន្តទៀតតាមផែនការ ដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រើប្រាស់មុខងារថ្មីទាំងពីរនេះ ជាផ្លូវការបាននៅដើមឆ្នាំ ២០២២ ខាងមុខ។ កម្មវិធីនេះ ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តី មកពីក្រសួង-ស្ថាប័ន និងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិចំនួន ៣៤៧ រូប តាមរយៈប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេអូដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom។ មានប្រសាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីនេះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប បានគូសបញ្ជាក់អំពីភាពមិនអាចខ្វះបាននៃ “ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)” ក្នុងបរិការណ៍នៃការរីករាលដាលនូវជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលបានធ្វើឱ្យពិភពលោក ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងទៅលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល និង បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ដែលជាដំណោះស្រាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធានានិរន្តរភាពការងាររបស់ស្ថាប័ន ស្របពេលដែលប្រព័ន្ធ- FMIS បាននិងកំពុងបោះជំហានទៅមុខឥតឈប់ឈរ ដោយបានដាក់ចេញបន្តនូវ “ផែនការពង្រីកការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី៣ ២០២១-២០២៥” ប្រកបដោយមហិច្ឆតា រួមជាមួយនឹង “ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រតម្រង់ទិសនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ២០២០-២០២៥”  ដែលជាការធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជី- ថលលើលំហូរនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងដោយនឹងមិនមានការបញ្ជូនឯកសារជាក្រដាសទៀតឡើយនៅថ្ងៃអនាគត និង បានចាប់ផ្ដើមដោយជោគជ័យរួចហើយសម្រាប់ការអនុវត្តមុខសញ្ញាចំណាយដែលមានហានិភ័យទាបមួយចំនួនដូចជា ចំណាយបៀវត្ស, ចំណាយទឹក, ចំណាយភ្លើង ជាដើម ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

3

Sep, 2021

យល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ PK-The Helper

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

PK-The Helper ជាប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ ដែលទទួលនូវរាល់គ្រប់ បញ្ហា /សំណើ /សំណូមពររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ព្រមទាំងធ្វើការដោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និង ការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ស្របទៅតាមកម្រិត និង ស្ថានភាពនៃបញ្ហាដែលអ្នកប្រើប្រាស់ជួបប្រទះ ។ ការចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ដើម្បីចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ PK-The Helper អ្នកប្រើប្រាស់តម្រូវឱ្យមាន Username និង ពាក្យសម្ងាត់ មុននឹងអាចប្រើប្រាស់បាន បន្ទាប់មកអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបើកកម្មវិធី  Web Browser ណាមួយ (ឧទាហរណ៍៖ Google Chrome, Safari, FireFox។ល។ ) ហើយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន ៖  https://helpdesk.mef.gov.kh ការបង្កើតសំបុត្រ ការបង្កើតសំបុត្រនៅក្នុងប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ គឺដើម្បីដាក់បញ្ជូលនូវបញ្ហា ឬ សំណើសុំកែប្រែរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ  FMIS ដើម្បីឱ្យក្រុមការងារពិនិត្យ និង ដោះស្រាយនូវបញ្ហា ឬ សំណើកែប្រែផ្សេងៗ ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា និង មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដើម្បីបង្កើតសំបុត្របាន សូមអ្នកប្រើប្រាស់ចូលទៅកាន់ ប្រភេទសំបុត្រ >សំបុត្រ >បង្កើត ។ ការស្វែងរកសំបុត្រដែលបានបង្កើត និង តាមដានស្ថានភាព ក្រោយពេលសំបុត្រ បញ្ហា /សំណើ/សំណូមពរ ត្រូវបានបង្កើត អ្នកប្រើប្រាស់ អាចតាមដាននូវការដោះស្រាយដោយក្រុមការងារប្រព័ន្ធ និង ទទួលបានការដោះស្រាយឱ្យបានទាន់ពេលវេលា និង សម្របសម្រួលការងារឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីស្វែងរកសំបុត្រដែលបានបង្កើត និង តាមដានស្ថានភាពសំបុត្របានអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវចូលតាមច្រក ប្រភេទសំបុត្រ >សំបុត្រ ។ ទំនាក់ទំនងក្រុមការងារ ក្នុងករណីអ្នកប្រើប្រាស់ពុំអាចបង្កើតសំបុត្រ /មិនអាចតាមដានស្ថានភាពសំបុត្រ ឬ មានបញ្ហាទាក់ទងនិងប្រព័ន្ធ PK-The Helper អ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្វើការទាក់ទងមកកាន់ក្រុមការងារជំនួយគាំទ្រតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០២៣ ៤៣០ ០៦៣ និង ០៨៧ ៨២២ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

31

Aug, 2021

ប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីជំនួបរវាងឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប និង តំណាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាថ្ងៃអង្គារ ទី ៣១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១ វេលាម៉ោង ២:០០ រសៀល ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន​ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាកយរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានទទួលជួបក្រុមការងារបេសកកម្មមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ដែលដឹកនាំដោយលោកស្រី Delphine Moretti និង សហការីគឺលោក Kris Kauffman ទីប្រឹក្សា IMF ជួយគាំទ្រដល់គម្រោង FMIS រួមជាមួយនឹងលោក Yasuhisa Ojima ប្រធានស្ថានតំណាង IMF ប្រចាំកម្ពុជា។  កិច្ចប្រជុំប្រារព្ធឡើងក្នុងគោលបំណងបូកសរុបលទ្ធផលដែលបេសកកម្មសម្រេចបាន និង ដើម្បីគោរពស្នើសុំអនុសាសន៍ពី ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ។   ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានសម្តែងនូវការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅជូនចំពោះតំណាងរបស់រូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) និង បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសនាពេលកន្លងមក ចាប់តាំងពីជំហានទី ២ នៃគម្រោង រហូតឈានដល់ជំហានទី ៣ នាពេលបច្ចុប្បនេះ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ មានប្រសាសន៍បន្ថែមទៅលើការប្តេជ្ញាចិត្តនៃក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក្នុងការបន្តពង្រឹងការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ដើម្បីគាំទ្រដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌចំណាយសាធារណៈឆ្នាំ ២០២២ ក្រោមគោលការណ៍ “ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អ្វីដែលអាក្រក់បំផុត និង សង្ឃឹមសម្រាប់អ្វីដែលល្អបំផុត” ក្នុងស្មារតីធានាឱ្យមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ និង គាំទ្រដំណើរការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ក្នុងរយៈពេលមធ្យម ព្រមទាំងការសម្រេចបាននូវគោលដៅសំខាន់ៗរបស់កម្មវិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក្នុងការធ្វើឱ្យមានភាពប្រសើរឡើងនូវ “គណនេយ្យភាព តម្លាភាព ប្រសិទ្ធិភាព និង អភិបាលកិច្ចល្អ ក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ”។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានបន្ថែមថាក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក៏នឹងពង្រឹងប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យក្លាយទៅជាប្រភពនៃព័ត៌មានសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងជាឧបករណ៍គាំទ្រយ៉ាងសំខាន់ដល់ “ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឌីជីថលកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥”។ តំណាង […]

ព័ត៌មានលម្អិត

19

Aug, 2021

រដ្ឋាភិបាលឌីជីថល

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

រដ្ឋាភិបាលឌីជីថល (Digital Government) មានតួនាទីបង្កើតក្របខណ្ឌ និង យន្តការសម្រាប់អនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល, ការធ្វើឌីជីថលូបនីយកម្ម និង ការរៀបចំក្របខណ្ឌគតិយុត្តថ្នាល និង កម្មវិធីគាំទ្រនានាជាច្រើន សម្រាប់ធានាការរីកលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ។ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានអភិវឌ្ឍ និង ដាក់ឱ្យអនុវត្តតាមក្រសួង-ស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាល និង ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (Financial  Management  Information System – FMIS)  ដែលជាប្រព័ន្ធទំនើបកម្ម, ធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មរួមបញ្ចូលគ្នានូវប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ រវាងប្រព័ន្ធថវិកាជាមួយប្រព័ន្ធរតនាគារជាតិ ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាព, តម្លាភាព, គណនេយ្យភាព ក្នុងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ បានឆាប់រហ័ស, មានប្រសិទ្ធភាព  និង ទាន់ពេលវេលា ។ ប្រព័ន្ធទំនើបកម្មបានអនុវត្តស្វ័យប្រវត្តិកម្មរួមបញ្ចូលគ្នានូវ ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរវាងប្រព័ន្ធថវិកាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធរតនាគារ ដែលជាឃ្លាំងផ្ទុកព័ត៌មានសម្រាប់ការវិភាគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ, ជាក់លាក់, មានប្រសិទ្ធភាព និង អាចជឿទុកចិត្តបាន ។ ការអនុវត្ត​ សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល បានផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ ៤ សម្រាប់សង្គមជាតិ រួមមាន ១. បង្កើនប្រសិទ្ធភាព និង ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច ជាមួយនឹងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការផ្តល់សេវាសាធារណៈគ្រប់ប្រភេទរបស់រដ្ឋ និង សេវាសម្រួលសកម្មភាពធុរកិច្ច ២. តភ្ជាប់ប្រជាជនជាមួយចរន្តសកលូបនីយកម្មទីផ្សារ និង បច្ចេកវិទ្យាទំនើប ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន, ចំណេះដឹង, ទស្សនៈ និង របៀបនៃការរស់នៅបែបថ្មី ។ ការតភ្ជាប់អង្គភាពអាជីវកម្មជាមួយខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មក្នុងតំបន់ដែលមានថ្នាលឌីជីថល, ធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច, បង្កើនផលប្រយោជន៍ទាំងអ្នកផលិត និង អ្នកប្រើប្រាស់ ៣. វិស័យឌីជីថលដែលផ្អែកលើអ៊ិនធឺណិតនឹងធ្វើឱ្យមានពិពិធកម្មកាន់តែខ្លាំង ក្នុងវិស័យកសិកម្ម, ឧស្សាហកម្ម និង សេវាកម្មជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអន្តរកម្ម ៤. វិស័យឌីជីថលនឹងក្លាយជាក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មី, លើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច និង ការអភិវឌ្ឍសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ។ រដ្ឋាភិបាលឌីជីថល […]

ព័ត៌មានលម្អិត

18

Aug, 2021

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី ការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMIS ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តីនៃអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាលបន្ថែមថ្មីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាថ្ងៃ ពុធ ១០ កើត ខែ ស្រាពណ៌ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៦៥ ត្រូវនឹងនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងអេហ្វអឹមអាយអេស (FMIS) បានរៀបចំកម្មវិធី “ការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធ FMIS” ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្រ្តី នៃអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាលបន្ថែមថ្មីចំនួន ១១ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រួមមាន៖ គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា, អគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ, អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ, អគ្គនាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ, អគ្គនាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍, អគ្គាធិការដ្ឋាន, អគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង, អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ, អគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងគ្រប់គ្រងបំណុល, និង វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ កម្មវិធីនេះ ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តី មកពីអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាលបន្ថែមថ្មីចំនួន ៩១ រូប ។ មានប្រសាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីនេះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប បានគូសបញ្ជាក់ពីតួនាទីសំខាន់និងមិនអាចខ្វះបានរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅក្នុងកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅគ្រប់ដំណាក់កាល ព្រមទាំងនៅក្នុង “ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និង សង្គមឌីជីថលកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥” ក្នុងការចូលរួមចំណែកជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ឈានឆ្ពោះទៅរកការកសាងនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និង សង្គមឌីជីថលកម្ពុជា ឱ្យសម្រេចបានតាមគោលដៅ ដើម្បីប្រជែងឈ្នះជាមួយបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់ និង អន្តរជាតិ ។ តាមរយៈការអនុវត្តគម្រោង FMIS កន្លងមក ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផលដែលក្រុមការងារសម្រេចបាន ក្នុងនោះក៏ទទួលបានការកោតសរសើរពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ដូចជាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ជុំវិញការបោះជំហានទៅមុខឥតឈប់ឈររបស់គម្រោង FMIS ដែលជាចលករដ៏សំខាន់មួយក្នុងការជំរុញនូវការអនុវត្តថវិកានៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន អង្គភាពចំណាយ ឱ្យកាន់តែមានក្រឹត្យក្រម […]

ព័ត៌មានលម្អិត

9

Aug, 2021

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ០២៧_ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានចេញផ្សាយលេខ០២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ នេះ បង្ហាញពីសមិទ្ធផលជាច្រើន ដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបាន និងចំណេះដឹងសម្បូរបែបទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស និង ចំណេះដឹងអំពី សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាដើម ។ មាតិកាព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០២៧ នេះមាន៖ រដ្ឋាភិបាលឌីជីថល បេសកកម្មសំខាន់ៗសម្រាប់ត្រីមាសទី៣ របស់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ការដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោង FMIS នៅរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ យល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ចង្អុលបង្ហាញចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវការ ការយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធចំពោះគម្រោង FMIS បេសកកម្មរបស់ធនាគារពិភពលោកគាំទ្រដល់ការអនុវត្តគម្រោង FMIS ទំព័រសំណួរ និងចម្លើយ… ។ លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០២៧នៅទីនេះ ៖  

ព័ត៌មានលម្អិត

27

Jul, 2021

ក្រុមការងារ FMIS រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉នបន្ថែមស្តីពីគន្លឹះសំខាន់ៗថ្មីនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅថ្ងៃទី ២៧ និង ទី ២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបំប៉នបន្ថែមស្តីពី “គន្លឹះសំខាន់ថ្មីៗ នៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS និងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន” តាមរយៈកម្មវិធី Zoom។ នៅក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ មានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញ ដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS មកពីគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និង អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ ប្រមាណជាង ២៤០ រូប។ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះឡើងក្នុងគោលបំណង ពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែម, ដោះស្រាយនូវបញ្ហាប្រឈមនានា, ពិភាក្សាលើនីតិវិធីចុះប្រតិបត្តិការចូលក្នុងប្រព័ន្ធ និង ណែនាំពីគោលការណ៍ថ្មីៗជូនមន្ត្រីជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS។ សម្រាប់មុខវិជ្ជាដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ​បានផ្តល់ជូនក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះរួមមាន៖ ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធជំនួយគាំទ្រ PK the Helper, មុខងារវិភាជថវិកា, មុខងារគណនីត្រូវសង, មុខងារទិញ, ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានថ្មីផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន, សុវត្ថិភាពបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ និង ការគ្រប់គ្រងអ្នកប្រើប្រាស់ (User Management) ។ ជាលទ្ធផលនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាល អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS បានទទួលនូវចំណេះដឹងថ្មីៗ និងយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីសុវត្ថិភាពបន្ថែមពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ប្រកបដោយភាពជឿទុកចិត្ត និង ប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ ៕  

ព័ត៌មានលម្អិត

22

Jul, 2021

ក្រុមការងារ FMIS រៀបចំកម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពី “នីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មីសម្រាប់ការចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាបតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួង-ស្ថាប័ន ចំនួន ១៩”

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ១៣កើត ខែ ទុតិយាសាឍ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំកម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្តីពី “នីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មីសម្រាប់ការចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាបតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួង-ស្ថាប័ន ចំនួន ១៩” ។ កម្មវិធីនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេអូ ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអង្គភាពទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ និង អង្គភាពថវិកាជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិនៅថ្នាក់កណ្ដាល នៃក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១៩ រួមទាំង មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុអមក្រសួង-ស្ថាប័ន នៃនាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ច និងអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១៩ រួមមាន៖ ១-ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង ២-រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល ៣-ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ៤-ក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច ៥-ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ៦-ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ៧-ក្រសួងផែនការ ៨-ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ៩-ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ១០-ក្រសួងបរិស្ថាន ១១-ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ១២-ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ១៣-ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា ១៤-ក្រសួងកិច្ចការនារី ១៥-ក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន ១៦-ក្រសួងទេសចរណ៍ ១៧-ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ១៨-ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ១៩-ក្រសួងព័ត៌មាន ។ នីតិវិធីថ្មីនេះនឹងផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជូនអ្នកប្រើប្រាស់ដូចជា៖ –  មិនមានការរៀបចំ និង បញ្ជូនសំណុំឯកសារអាណត្តិជាក្រដាស ពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយ គឺអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង –  លិខិតយុត្តិការចំណាយមួយចំនួន ត្រូវបានស្គែនបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS –  ជំហាននៃការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីមានលក្ខណៈសាមញ្ញ, ខ្លី, លឿន និង […]

ព័ត៌មានលម្អិត

20

Jul, 2021

វឌ្ឍនភាពការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបៀវត្សមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល (PRIS) មកប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ បានសហការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធ PRIS មកប្រព័ន្ធ FMIS ដោយសម្រេចបានលើកិច្ចការជាច្រើន រួមមាន៖ ១. ប្រព័ន្ធ PRIS នៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ បានអភិវឌ្ឍ និង កែសម្រួលមុខងារមួយចំនួន ដើម្បីអាចធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មលើការបញ្ជូនទិន្នន័យមកកាន់ប្រព័ន្ធ FMIS ដែលមានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដូចជា៖ លេខកូដអង្គភាព, ចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច (អនុគណនីបៀវត្ស), ទឹកប្រាក់សរុប, ទឹកប្រាក់ពន្ធកាត់ទុកលើប្រាក់បៀវត្សទៅតាមអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធពេញលេញ ជាដើម ។ ទិន្នន័យដែលទទួលបានពីការធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មនេះ សុទ្ធសឹងជាព័ត៌មានចាំបាច់ និង ស្របតាមព័ត៌មានលើសន្លឹកអាណត្តិបើកផ្តល់បៀវត្ស ដែលបោះផ្សាយដោយក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ។ ២. សម្រេចជាកម្រិតបច្ចេកទេសក្នុងការផ្តល់ទិន្នន័យនៃការរៀបចំ Data Dictionary ដែលជាគំរូទិន្នន័យជាក់ស្តែងសម្រាប់ការផ្គូផ្គង (Mapping) ទៅក្នុងទម្រង់ជា “XML File” ដែលបានកែសម្រួលរួចរាល់ក្នុងទម្រង់នៃតារាងទូទាត់បៀវត្សប្រចាំខែផលិតចេញពីប្រព័ន្ធ PRIS ដែលមានទម្រង់ជាក្រដាស A3 មកជាទម្រង់ A4 វិញ ដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការភ្ជាប់ “File” ទៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ។ ៣. បញ្ចប់ការធ្វើតេស្តសាកល្បង ក្នុងការទាញយកទិន្នន័យស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ដោយទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យដូចការគ្រោងទុក និង បានកំណត់វេលាទាញទិន្នន័យដោយស្វ័យប្រវត្តិពីប្រព័ន្ធ PRIS មកប្រព័ន្ធ FMIS ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ក្នុងសប្តាហ៍ទី ០២ នៃខែនីមួយៗ រហូតដល់ត្រឹមថ្ងៃទី ០៧ ក្នុងសប្តាហ៍ទី ០១ នៃខែបន្ទាប់ និងវេលាម៉ោង ១៧៖០០ រសៀល ។ ៤. លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានបញ្ចប់ការរៀបចំការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹង និង វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ការធ្វើសន្ធានកម្មទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធ PRIS មកប្រព័ន្ធ FMIS” ជូនអ្នកប្រើប្រាស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងមុខងារសាធារណៈរួមទាំងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាល ។ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

19

Jul, 2021

ក្រុមការងារ FMIS រៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពី នីតិវិធីអនុវត្តការងារ និង វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នាព្រឹកថ្ងៃ ចន្ទ ១០ កើត ខែ ទុតិយាសាឍ ឆ្នាំ ឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥  ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២១ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពី “នីតិវិធីអនុវត្តការងារ និង វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត” ដែលដឹកនាំដោយ លោក អៀច សេដ្ឋា ប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង ជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ។ កិច្ចប្រជុំ និង វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ មានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រី នៃរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ តាមរយៈប្រព័ន្ធសន្និសីទវីដេអូ ។ គោលបំណងសំខាន់នៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាល គឺដើម្បីចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ និង ចំណេះដឹងលើការអនុវត្តសកម្មភាពគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត ឱ្យយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅលើផែនការ និង យុទ្ធសាស្ត្រ រួមជាមួយនឹងតួនាទី និង ភារកិច្ច របស់ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរនៅតាមបណ្តាលរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ ។ ជាមួយគ្នានោះផងដែរ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានបន្តពិភាក្សាលើនីតិវីធីអនុវត្តការងារ និង គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាពីចម្ងាយ (VPN) ។ ជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំ និង វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រី នៃរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តបានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីទិសដៅ និង ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការចូលរួមអនុវត្តសកម្មភាពគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ ព្រមទាំងចូលរួមផ្តល់ព័ត៌មាន និង ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពរបស់គម្រោង FMIS នៅរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តរបស់ខ្លួន ។ ឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរ ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីជំនាញនៅតាមរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត ក៏បានផ្តល់ធាតុចូលដើម្បីកែលម្អលើលំហូរនីតិវិធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្ន និង នីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មី ដែលរៀបចំដោយក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ផ្អែកលើការសិក្សាបឋម ។

ព័ត៌មានលម្អិត

13

Jul, 2021

អ្វីទៅគឺជាកម្មវិធីរបាយការណ៍ឌីជីថលឆ្លាតវៃ (Digital Business Intelligence) ជំនាន់ទី១ ?

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៃនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន បានសិក្សារៀបចំ និងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីកញ្ចក់ថវិកា ដែលជាកម្មវិធីរបាយការណ៍ឌីជីថលឆ្លាតវៃ (Digital Business Intelligence) ក្នុងគោលបំណងបំលែងទិន្នន័យ (Transform Data) ទៅជាព័ត៌មានដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងធុរៈកិច្ចរបស់ស្ថាប័ន ក៏ដូចជាតាមដានការអនុវត្តថវិកា និង ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលជាប្រចាំ ។ តម្លាភាព និង គណនេយ្យភាព គឺបានមកពីទិន្នន័យពិត និង ព័ត៌មានពិត នៃការអនុវត្តប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ថាប័ន និង អង្គភាពរដ្ឋនីមួយៗ ។ ក្នុងយុគសម័យឌីជីថលនេះ និង សម័យកាលរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ការគិតគូ និង អភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង និង តាមដានការងារថ្មីដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ គឺជាអភិក្រមថ្មី និង សំខាន់សម្រាប់ស្ថាប័ន និង រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ, ទទួលបានព័ត៌មានទាន់ពេលសម្រាប់ការសម្រេចចិត្ត និង អាចជួយពង្រឹងដល់ការអនុវត្តថវិកាចំណូលចំណាយ និង ការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។ ទន្ទឹមនេះ គំនិតអភិវឌ្ឍន៍នេះ ក៏ស្របទៅនឹងគោលដៅដំណាក់កាលទី ៣ និង ទី ៤ នៃកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរ ។ កម្មវិធីកញ្ចក់ថវិកាជំនាន់ទី១ នេះ នឹងបង្ហាញពីផ្ទាំងរបាយការណ៍សង្ខេបគន្លឹះៗរួមមាន ផ្នែកច្បាប់ថវិកាចំណូលចំណាយ, ផ្នែកថិវកាធានាចំណាយ និង ផ្នែកអនុវត្តចំណូលចំណាយថវិកា ជាដើម ។

ព័ត៌មានលម្អិត