+855 23 43 00 63

6

Mar, 2020

លទ្ធផល និង ផែនការមេនៃជំហានទី ៣ របស់គម្រោង FMIS

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីអំពី ការពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាពនៃគម្រោង FMIS និង ការរៀបចំផែនការសម្រាប់ជំហានទី៣ ឆ្នាំ ២០២១ -២០២៥ នៃការដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោង FMIS ក្រោមកិច្ចដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប  ដែលកិច្ចប្រជុំនេះ មានការចូលរួមពីសំណាក់សមាជិកនៃក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ទាំងអស់  ដែលអញ្ជើញមកពីអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ កិច្ចប្រជុំនេះបានប្រព្រឹត្តិទៅប្រកបទៅដោយការចូលរួមផ្តល់ជាធាតុចូលយ៉ាងផុសផុលពីអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ និង អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ទៅលើវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង ការបន្តអភិវឌ្ឍនៅចំណាត់ថ្នាក់ថវិកាទាំង ០៧  និងការរៀបចំផែនការសម្រាប់ការអនុវត្តជំហានទី ០៣ ដែលនឹងឈានទៅដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលរួមមានឃុំ-សង្កាត់ ក្រុង-ស្រុក។  ជាវឌ្ឍនភាពរបស់គម្រោង FMIS ដែលសម្រេចបាននៅក្នុងជំហានទី០២ នេះរួមមាន៖ បានដាក់ឱ្យអនុវត្តគម្រោង និងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការនៅការដ្ឋានចំនួន៣៥៨ និងមានអ្នកប្រើប្រាស់សរុប១៦៦២ នាក់ បានធ្វើសន្ធានកម្មផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យជាមួយប្រព័ន្ធចំនួន ០៤ រួមមាន ASYCUDA ដែលជាប្រព័ន្ធកត់ត្រាចំណូលគយ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋករ, ប្រព័ន្ធ DMFAS ជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបំណុល របស់អគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិប្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល, និងប្រព័ន្ធ NRMIS ជាប្រព័ន្ធកត់ត្រាចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ, ព្រមទាំងត្រៀមធ្វើសន្ធានកម្មជាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២០នេះ ជាមួយប្រព័ន្ធកត់ត្រាចំណូលសារពើពន្ធ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ , និង ប្រព័ន្ធ Payroll របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ការធ្វើសន្ធានកម្មរបាយការណ៍ធនាគារ ដូចគ្នានេះ ក៏បានប្រព្រឹត្តិទៅជាមួយធនាគារពាណិជ្ជ ចំនួន០៥ ដែលរួមមាន ធនាគារអេស៊ីលីដា, ធនាគារវឌ្ឍនៈ, ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ, ធនាគារកាណាឌីយ៉ា, និង ធនាគារ J Trust Royal ក្រុមការងារក៏បាននឹងកំពុងផលិតរបាយការណ៍សម្រាប់ច្បាប់ទូទាត់ដែលសរុបមាន ១០ ប្រភេទ និងមាន ០៤ ដែលកំពុងប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ បន្តពង្រឹងការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់មាតិកាថវិកាទាំង ០៧ និងធ្វើការសិក្សាវិភាគ កែសម្រួល បន្ថែម តាមតម្រូវការរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធក្នុងការប្រើប្រាស់ចំណាត់ថ្នាកថវិកាទាំង […]

ព័ត៌មានលម្អិត

26

Feb, 2020

តើប្រព័ន្ធ FMIS បានធ្វើសន្ធានកម្មផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យជាមួយប្រព័ន្ធណាខ្លះ?

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ប្រព័ន្ធ FMIS បានធ្វើសន្ធានកម្មផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យជាមួយប្រព័ន្ធចំណូលពន្ធគយ និងរដ្ឋាករកាលពីឆ្នាំ ២០១៦។ រហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ន ប្រព័ន្ធក៏បានធ្វើសន្ធានកម្មផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យដោយស្វ័យប្រវត្តិជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា រួមទាំងធនាគារពាណិជ្ជចំនួន ៥ ដែលជាដៃគូរបស់អង្គភាពនៃរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការចូលរួមចំណែកផ្តល់សេវាសាធារណៈ ផ្តល់ភាពងាយស្រួលជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបង់ពន្ធជូនរាជរដ្ឋាភិបាលបានទាន់ពេលវេលា និងសម្បូរបែប។ ការធ្វើសន្ធានកម្មជាមួយធនាគារពាណិជ្ជដៃគូទាំងនេះ គឺដើម្បីទទួលបាននូវទិន្នន័យរបាយការណ៍ធនាគារដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដែលបានជួយសម្រួលក្នុងការកាត់បន្ថយនូវការងារកត់ត្រារបស់មន្ត្រីរាជការ និងបង្កើនបាននូវស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ភាពសុក្រឹត និងភាពទាន់ពេលវេលានៃទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈផងដែរ នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS។ ជាមួយគ្នានេះ នៅពេលខាងមុខ ប្រព័ន្ធ នឹងធ្វើសន្ធានកម្មផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យបន្ថែមទៀតជាមួយប្រព័ន្ធពន្ធដាររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបៀវត្សមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ។

ព័ត៌មានលម្អិត

25

Feb, 2020

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ០២១_ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានចេញផ្សាយលេខ០២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ នេះ បង្ហាញពីសមិទ្ធផលជាច្រើន ដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបាន និងចំណេះដឹងសម្បូរបែបទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស និង ចំណេះដឹងអំពី សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាដើម ។ មាតិកាព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០២១ នេះមាន៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ អេហ្វអឹមអាយអេស (FMIS) ទាំងស្រុងដើម្បីធ្វើការទូទាត់បៀវត្សជូនមន្ត្រីចាប់ពីឆ្នាំ២០២០ ការត្រួតពិនិត្យលើលទ្ធផល វឌ្ឍនភាព និងបញ្ហាប្រឈម នៃការអនុវត្តគម្រោង អេហ្វអឹមអាយអេស (FMIS) សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩ និងទិសដៅបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០ លទ្ធផលសង្ខេប និងផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០ ការចុះគាំទ្រ និងបង្ហាត់បង្ហាញពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់មុខងារប្រព័ន្ធ អេហ្វអឹមអាយអេស (FMIS) នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន វឌ្ឍនភាពនៃមុខងាររបស់ប្រព័ន្ធ អេហ្វអឹមអាយអេស (FMIS) សមិទ្ធផលសំខាន់ៗសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩ របស់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង អេហ្វអឹមអាយអេស (FMIS) ភាពជោគជ័យនៃការធ្វើសន្ធានកម្មរបស់ប្រព័ន្ធ អេហ្វអឹមអាយអេស (FMIS) ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ NRMIS សំណួរ និង ចម្លើយ ។ លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០២១ នៅទីនេះ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2020/02/Newsletter021.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

25

Feb, 2020

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ០២០_ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានចេញផ្សាយលេខ០២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ នេះ បង្ហាញពីសមិទ្ធផលជាច្រើន ដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS សម្រេចបាន និងចំណេះដឹងសម្បូរបែបទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស និង ចំណេះដឹងអំពី សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាដើម ។ មាតិកាព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០២០ នេះមាន៖ ការបង្កើនការយល់ដឹងស្តីពីការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ផ្ទាល់លើប្រតិបត្តិការថវិកា និងហិរញ្ញវត្ថុ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១៧ វឌ្ឍនភាពនៃការកាត់បន្ថយនីតិវិធីអនុវត្តការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជាកំពុងស្ថិតលើមាគា៌ត្រឹមត្រូវលើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ច ដោយសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ ២០១៩ ក្នុងរង្វង់អត្រា ៧% បទពិសោធន៍ជោគជ័យ និងស្តង់ដារបស់ប្រទេសស៊ុយ អែត សំណួរ និងចម្លើយ ។ លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០២០ នៅទីនេះ https://fmis.mef.gov.kh/contents/uploads/2020/02/Newsletter020.pdf

ព័ត៌មានលម្អិត

24

Feb, 2020

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការនៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១៧ និងអង្គភាពថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញចំនួន ១៣

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

នៅថ្ងៃ ចន្ទ ២ កើត ខែ ផល្គុន ឆ្នាំ កុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៤ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំពិធី “ប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជាផ្លូវការ នៅក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១៧ និង អង្គភាពថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញចំនួន ១៣” ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ  អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំនិង មន្រ្តីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងតំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័ន្ធ។ គោលបំណងនៃ ពិធីនេះ គឺដើម្បីដាក់ឱ្យក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១៧ និង អង្គភាពថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញទាំង ១៣ ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការ ក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការអនុវត្តថវិកា និង ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនបាន ចាប់ពីឆ្នាំ ២០២០ នេះតទៅ ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប បានថ្លែងថា ការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ដល់ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង១៧ គឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀត នៅក្នុងដំណើរការអនុវត្តគម្រោង FMIS ដែលក្រសួង-ស្ថាប័ន នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្នាក់កណ្តាលទាំងអស់ បានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈមួយ ប្រកបដោយភាពជឿទុកចិត្ត និង មានគុណភាពខ្ពស់ ក្នុងការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តចំណូល-ចំណាយថវិកាជាតិ។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានបន្តថា ប្រព័ន្ធនេះ ឤចជួយដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ មានមូលដ្ឋានរឹងមាំ និង ច្បាស់លាស់ ក្នុងការសម្រេចចិត្តទាន់ពេលវេលា ព្រមទាំងឈានទៅក្តាប់យកកាលានុវត្តភាពប្រកបដោយជវភាពពី បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤ និង សក្តានុពលនៃសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។ […]

ព័ត៌មានលម្អិត