+855 23 43 00 63

20

Nov, 2014

ប្រកាស​ព័ត៌មាន លេខ ០០៨ (ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៤)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

បច្ចុប្បន្នក្រុមការងារកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្មុគស្មាញ អំពីការស្ថាបនាប្រព័ន្ធ FMIS។ ធាតុសំខាន់បំផុតសម្រាប់កសាងប្រព័ន្ធនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះរួមមាន ការបញ្ចប់នីតិវិធីអនុវត្តការងារអនាគត (To-Be Business Process) Application System Design និង System Configuration។ ការរៀបចំកសាងនីតិវិធីអនុវត្តការងារអនាគតតាមប្រព័ន្ធ FMIS ស្ទើរតែសម្រេចបាន១០០% ដោយគ្រាន់តែ   រងចាំការសម្រេចចុងក្រោយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនីមួយៗប៉ុណ្ណោះ។ រចនាសម្ព័ន្ធមាតិកាគណនីនៃប្លង់គណនេយ្យ (Chart of Account) និងចំណាត់ថ្នាក់ថវិកា (Budget Classification) ត្រូវបានបញ្ចប់ ដោយសម្រេចឱ្យមាន ៨ ចំណាត់ថ្នាក់ (មាននៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ ០០៣) ហើយបច្ចុប្បន្ននាយកដ្ឋានថវិកានីយកម្មកំពុងប្រមូលនូវទិន្នន័យសម្រាប់ចំណាត់ថ្នាក់នីមួយៗ លើកលែងតែ ចំណាត់ថ្នាក់ អង្គភាពប្រតិបត្តិការចំណូល-ចំណាយ (Operating Unit) ដែលត្រូវប្រមូលទិន្នន័យដោយអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ។    ក្រុមការងារនីតិវិធីអនុវត្តការងាររួមជាមួយក្រុមការងារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា កំពុងប្រមូលនូវទិន្នន័យចាំបាច់នានា សម្រាប់រៀបចំ Application System Design Document។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រុមការងារនីតិវិធីអនុវត្តការងារបានពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងារចំនួនបី ដែលត្រូវធ្វើសន្ធានកម្មជាមួយប្រព័ន្ធ FMIS រួមមាន ក្រុមការងារប្រព័ន្ធគយ (ASYCUDA) ក្រុមការងារប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបំណុល (DMFAS) និងក្រុមការងារប្រព័ន្ធប្រាក់បៀវត្ស (Payroll System)។ បន្ទាប់ពីបានពិភាក្សា ក្រុមការងារបានសម្រេចរួចរាល់និងទទួលបានលទ្ធផលអំពី លក្ខណៈបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើសន្ធានកម្មពីប្រព័ន្ធទាំងបីជាមួយប្រព័ន្ធ FMIS។ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូររួមជាមួយក្រុមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS បានបន្តចុះបេសកកម្មនៅតាមរតនាគារខេត្តមួយចំនួនដើម្បីទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ (Face-to-Face Communication) អំពីការអនុវត្តគម្រោង FMIS និងសិក្សាអំពីទីតាំងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ដំឡើងឧបករណ៍ព័ត៌មានវិទ្យាដើម្បីតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ FMIS។ បេសកកម្មនេះ នឹងបញ្ចប់នៅពាក់កណ្តាលខែវិច្ឆិកា តាមការគ្រោងទុករបស់ក្រុមការងារ។ បន្ទាប់ពីបានពិភាក្សា និងសាកល្បងវិភាគពីផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្តូរលើតារាងគំរូកន្លងមក ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរបានសម្រេចថា នឹងធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញលើលទ្ធផលផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្តូរទាំងអស់ដែលក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់បានវិភាគ ដើម្បីបន្ថែមនូវចំណុចខ្វះខាតទាំងឡាយ។ ការងារពិនិត្យឡើងវិញនេះនឹងចាប់ផ្តើមនៅពាក់កណ្តាលខែវិច្ឆិកា ហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤។ ក្រុមការងាររួមជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ ក៏កំពុងរៀបចំឱ្យមានជាសិក្ខាសាលា និងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង អគ្គនាយកដ្ឋាន និងនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ  ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ។ បច្ចុប្បន្នក្រុមការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកំពុងតប្រព័ន្ធបណ្តាញអគ្គិសនី […]

ព័ត៌មានលម្អិត

17

Oct, 2014

ប្រកាស​ព័ត៌មាន លេខ ០០៧ (ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ស្របពេលដែលដំណើរការនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ឈានដល់ដំណាក់កាលទី៣ ការផ្សព្វផ្សាយអំពីវឌ្ឍនភាពរបស់គម្រោងនេះ ទៅដល់អគ្គនាយកដ្ឋាន នាយកដ្ឋាន និងរតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំងអស់ កំពុងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងមមាញឹក។ នៅក្នុងកំឡុងខែកញ្ញានេះ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូររួមជាមួយក្រុមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS បានចុះបេសកកម្មនៅតាមរតនាគារខេត្តមួយចំនួនដើម្បីបន្តទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ (Face-to-Face Communication) អំពីការអនុវត្តគម្រោង FMIS និងសិក្សាអំពីទីតាំងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ដំឡើងម៉ាស៊ីនផ្ទុកទិន្នន័យ (Database Sever)របស់ប្រព័ន្ធ FMIS។ ទីប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ ក៏បានបើកសិក្ខាសាលាជាមួយក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមដល់ក្រុមការងារសម្រាប់ជំនួយដល់ការអនុវត្តការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ។ ជាមួយគ្នាដែរ ក្រុមការងាររួមជាមួយទីប្រឹក្សាបានបញ្ចប់ការពិនិត្យរួចរាល់នូវឯកសារវិភាគអ្នកពាក់ព័ន្ធ (Stakeholder Analysis) ឯកសារ   យុទ្ធសាស្រ្ត និងផែនការទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយ (Communication Strategy and Plan) និងគំរូតារាងវិភាគពីផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្តូរ (Change Impact Analysis Template)សម្រាប់ឈានទៅរកការវិភាគនៅក្នុងខែតុលា និងវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤ខាងមុខនេះ។ ចំណែកឯការរៀបចំកសាងនីតិវិធីអនុវត្តការងារអនាគត (To-Be Business Process) ជារួមសម្រេចបាន ៩៨% និង ៩០%សម្រាប់ End-To-End To-Be Business Process ដែលក្រុមការងារនៃនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យាបានធ្វើបន្ថែមលើអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់បានធ្វើ។ នៅថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា និង២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវត្ថុបានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីបន្តស្វែងយល់ និង ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាដែលទាក់ទងនឹងនីតិវីធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្នមួយចំនួន ដែលជាបច្ច័យមិនល្អដល់ការកសាងប្រព័ន្ធ FMIS ទៅតាមស្តង់ដាមួយប្រកបដោយ ឧត្តមានុវត្តដូចប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ និងសាកលលោក។ ការងារទាំងឡាយដែលរាំងស្ទះដល់ដំណើរការកសាងប្រព័ន្ធ FMIS  ត្រូវបានដោះស្រាយជាស្ថាពរ ដោយឡែកបញ្ហាដែលមានសភាពរ៉ាំរ៉ៃ និងអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការរៀបចំ និងអនុវត្តថវិកា នឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលដោះស្រាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (PFMRP) និងសម្រេចជាគោលនយោបាយពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ ការសាងសង់បន្ទប់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ មជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះទិន្នន័យ និងបន្ទប់សម្រាប់បណ្តុះបណ្តាលបានបញ្ចប់រួចរាល់ជាស្ថាពរ។ បច្ចុប្បន្នក្រុមការងារកំពុងតប្រព័ន្ធបណ្តាញអគ្គិសនី និងបំពាក់នូវសម្ភារៈ និងឧបករណ៍ព័ត៌មានវិទ្យាផ្សេងៗរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដែលបាននាំចូលមកដល់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ ក្រុមការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏បានបន្តការនាំចូលនូវសម្ភារៈ និងឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់ទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអាករជាបន្ទុករបស់រដ្ឋ។ ចំណែកក្រុមការងារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យារួមជាមួយនឹងក្រុមការងារនីតិវិធីអនុវត្តការងារកំពុងចាប់ផ្តើមរៀបចំឯកសារគោលសម្រាប់ប្រព័ន្ធ […]

ព័ត៌មានលម្អិត

17

Oct, 2014

ប្រកាស​ព័ត៌មាន លេខ ០០៦ (ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤)

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

បច្ចុប្បន្នការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS កំពុងឈានទៅមុខជាបណ្តើរៗនៅក្នុងដំណាក់កាលទី៣ (ដំណាក់កាលស្ថាបនាប្រព័ន្ធ) ស្របតាមផែនការសកម្មភាព ហើយក្រុមការងារទាំងអស់កំពុងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបញ្ចប់ការងារទាំងឡាយដែលនៅ សេសសល់ពីដំណាក់កាលទីពីរ (ដំណាក់កាលស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅ) ជាពិសេសការរៀបចំនីតិវិធីអនុវត្តការងារអនាគតសម្រាប់ប្រព័ន្ធ FMIS។ រហូតមកដល់ពេលនេះការរៀបចំនីតិវិធីអនុវត្តការងារអនាគតត្រឹមតែតាមមុខងារនីមួយៗរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS សម្រេចបាន ៩៥% និងកំពុងចាប់ផ្តើមរៀបចំនូវតារាងគំរូសម្រាប់វិភាគពីផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្តូរ។ ចំណែកការរៀបចំ End-To-End To-Be Business Process របស់មន្រ្តីនៃនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា បន្ថែមលើអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់បានធ្វើនោះ បានបញ្ចប់ប្រហែល៨៦%ហើយនាពេលនេះ។ ជាមួយគ្នាដែរ ក្រុមការងារបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS ក្នុង       គោលបំណងស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅ និងដោះស្រាយនូវបញ្ហាប្រឈមនានាទាក់ទងនឹងការអនុវត្តការងារមួយចំនួនសម្រាប់ជាធាតុចូលក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធ FMIS (FMIS System Design)។ នៅចុងខែសីហានេះ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូររួមជាមួយក្រុមការងារនីតិវិធីអនុវត្តការងារបានចុះជួបជាមួយរតនាគារ ខេត្ត ដើម្បីស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅបន្ថែមពីការអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្ន និងជាជំហានសាកល្បងនៃការទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ (Face-to-Face Communication)អំពីការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយ។ ការសាងសង់បន្ទប់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ មជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះទិន្នន័យ និងបន្ទប់សម្រាប់បណ្តុះបណ្តាលគ្រោងនឹងបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅក្នុងខែកញ្ញានេះ និងបន្តបំពាក់  បណ្តាញអគ្គិសនី និងឧបករណ៍ព័ត៌មានវិទ្យាផ្សេងៗ។ ក្រុមការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកំពុង ពន្លឿនការនាំចូលនូវសម្ភារៈ និងឧបករណ៍ដំណាក់កាលទី៣ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអាករជាបន្ទុករបស់រដ្ឋ។ ក្រុមការងារក៏បានគ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមចុះត្រួតពិនិត្យ និងសិក្សាទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាមរតនាគារទូទាំង ២៥ រាជធានី-ខេត្តនៅដើមខែកញ្ញានេះដោយអមជាមួយក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ ដើម្បីអនុវត្តការងារទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ។ គ្រប់ការដ្ឋាននៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើការពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវសមត្ថភាព និងតួនាទីរបស់ស្ថាប័នដូចជាការឆ្លុះកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងតាមការក្រើនរំលឹកពីឯកឧត្តមបណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ អនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាពិសេសលើការងារអសកម្មនានា និងទិសដៅអនាគតរបស់ស្ថាប័ននីមួយៗក្នុងដំណាក់កាលកែទម្រង់ស៊ីជម្រៅ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតនិងព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ឬទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីមែល ឬទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោម៖ គេហទំព័រ៖ https://fmis.mef.gov.kh អ៊ីមែល៖ fmis.info@mef.gov.kh ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ 023 430 063 លោកអ្នកអាចទាញយកប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០០៦ (ខែ សីហា […]

ព័ត៌មានលម្អិត

6

Oct, 2014

ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​គម្រោង FMIS ចេញផ្សាយ​លេខ ០០៤ – ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

មាតិកា៖ ការចុះជួបជាមួយរតនាគារខេត្ត ការវិភាគលើផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្តូរ សកកម្មភាពចម្បងៗនៃគម្រោង FMIS ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃមុខងារអនាគតរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS កត្តាជម្រុញដែលនាំឱ្យគម្រោងទទួលបានភាពជោគជ័យ សំណួរ និងចម្លើយ៖ តើយើងត្រូវត្រៀមរៀបចំអ្វីខ្លះសម្រាប់អនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS? លោកអ្នកអាចទាញយកព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានគម្រោង FMIS ចេញផ្សាយលេខ ០០៤ – ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤ បានពីទំព័រនេះ៖ https://fmis.mef.gov.kh/documents-and-publications/newsletters/

ព័ត៌មានលម្អិត

19

Sep, 2014

សិក្ខាសាលា​ស្តីពី​ការដឹកនាំ និង​គ្រប់គ្រង​ការផ្លាស់ប្តូរ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្រុមការងារ​គ្រប់គ្រង​ការផ្លាស់ប្តូរ បាន​បើក​សិក្ខាសាលា​ស្តីពី​ការដឹកនាំ និង​ការគ្រប់គ្រង​ការផ្លាស់ប្តូរ ដោយមាន​ការចូលរួម​ពីក្រុមការងារ​គ្រប់គ្រង​ការផ្លាស់ប្តូរ​ទាំងអស់​មកពី​អគ្គនាយកដ្ឋាន នាយកដ្ឋាន​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ និង​ក្រុមការងារ​គ្រប់គ្រង​ការផ្លាស់ប្តូរ​នៃ​ក្រុមហ៊ុន FPT FIS-LG CNS Joint Venture នៅ​ពីថ្ងៃ​ទី ២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ និង​ថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤។ សិក្ខាសាលា​ទាំងនេះ​ត្រូវបាន​រៀបចំ និង​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ដោយ លោក Findlay Herbert ទីប្រឹក្សា​គ្រប់គ្រង​ការផ្លាស់ប្តូរ​នៃ​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មានវិទ្យា។ ការរៀបចំ​សិក្ខាសាលា​នេះ​មាន​គោលដៅ​ដើម្បី​សិក្សា​ស្វែងយល់ និង​វិភាគ​ពី​កត្តា​ជំរុញ (Enablers) និង​ឧបសគ្គ(Barriers)សម្រាប់​ការអនុវត្ត​គម្រោង FMIS។ ការយល់ដឹង និង​ជ្រួតជ្រាប​ទៅលើ​កត្តា​ទាំង​ពីរ​គឺមាន​សារៈសំខាន់​ចំពោះ​ក្រុមការងារ​គ្រប់គ្រង​ការផ្លាស់ប្តូរ ក្នុងការ​បន្ត​អនុវត្ត​ការងារ​ឱ្យមាន​ប្រសិទ្ធភាព និង​ចំ​គោលដៅ​ក្នុងការ​សម្រេច​ឱ្យបាន​ភាពជោគជ័យ​នៃ​ការផ្លាស់ប្តូរ។ ការបែងចែក​កត្តា​ទាំងពីរ​គឺជា​ការងារ​ចម្បង ដើម្បី​បង្ហាញឱ្យឃើញ​ច្បាស់​អ្វី​ទៅ​ដែល​នឹងជា​កត្តា​ជម្រុញ និង​ឧបសគ្គ ក្នុងការ​ឈានទៅរក​ការវិភាគ។ ការវិភាគ​លើ​កត្តា​ជំរុញ និង​ឧបសគ្គ​នឹង​ផ្តល់នូវ​ដំណោះស្រាយ និង​ការរៀបចំ​ផែនការ​សកម្មភាព​ក្នុងការ​កាត់បន្ថយ​ឧបសគ្គ និង​ជួយ​ពន្លឿន​ដល់​កត្តា​ជំរុញ។ បន្ទាប់ពី​បទ​បង្ហាញ​បានបញ្ចប់ លោក Findlay Herbert បាន​បែងចែក​សិក្ខាកាម​ជា២ក្រុម ដើម្បី​ពិភាក្សា និង​បំពេញ​នូវ​កត្តា​ជំរុញ និង​ឧបសគ្គ​សម្រាប់​ភាពជោគជ័យ​នៃ​ការអនុវត្ត​គម្រោង FMIS។ កត្តា​ទាំងពីរ​បាន​លើកយក​សម្រាប់​ដាក់ពិន្ទុ ស្វែងរក​កត្តា​សំខាន់​និង​ចាំបាច់​ដើម្បី​វិភាគ​ដែលមាន​ដូចជា៖ ➢ កត្តា​ជំរុញ៖ការ​សហប្រតិបត្តិការ ការ​មាន​ឆន្ទៈ​ខ្ពស់​ពី​អ្នកពាក់ព័ន្ធ​និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ  ការកំណត់​ចក្ខុវិស័យ​ឱ្យបាន​ច្បាស់​ក្នុងការ​ផ្លាស់ប្តូរ ការកំណត់​មុខងារ​ប្រព័ន្ធ​ឱ្យបាន​ច្បាស់ ការគាំទ្រ​ពី​អ្នកគាំទ្រ និង​មន្រ្តី​នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ➢ កត្តា​ឧបសគ្គ៖ការទទួលបាន​ប្រាក់ខែ​ទាប និង​គ្មាន​ការលើកទឹកចិត្ត​សម្រាប់​អ្នកប្រើប្រាស់​ចុងក្រោយ    មិនមាន​ Internet ​សម្រាប់​ប្រើប្រាស់ ចំណេះដឹង​ភាសា​អង់គ្លេស​នៅមានកម្រិត មន្រ្តី​មិន​ចង់​រៀន​ពីបច្ចេកវិទ្យា​ថ្មី កង្វះខាត​មន្រ្តី​មាន​ជំនាញ​កុំព្យូទ័រ​នៅតាម​ខេត្ត គ្មាន​ឆន្ទៈ​ក្នុងការ​ផ្លាស់ប្តូរ មិន​យល់​ពី​ការផ្លាស់ប្តូរ ភ័យខ្លាច​បាត់បង់​ការងារ និង​តួនាទី​បច្ចុប្បន្ន និង មិន​ចង់​ផ្លាស់ប្តូរ​ដើម្បី​ទៅប្រើ​ប្រាស់​បច្ចេកទេស​ថ្មី។ បន្ទាប់ពី​បញ្ចប់​ការពិភាក្សា និង​ដាក់ពិន្ទុ​សម្រាប់​កត្តា​ជំរុញ និង​ឧបសគ្គ លោក Findlay Herbert បាន​លើកយក​ចំណុចរួម​នៃ​ឧបសគ្គ​ដែល​បានដាក់​ពិន្ទុ​ខ្ពស់ ដើម្បី​លើកយក​មក​ដោះស្រាយ​ថា​តើ​គួរ​ធ្វើយ៉ាងណា​ក្នុងការ​កាត់បន្ថយ​ឬ​ជំនះ​នូវ​ឧបសគ្គ​ទាំងនោះ។ សិក្ខាសាលា​លើក​ទី២ លោក Findlay Herbert បាន​បន្ត​ឱ្យ​ក្រុមការងារ​គ្រប់គ្រង​ការផ្លាស់ប្តូរ​ពិភាក្សាគ្នា​ដើម្បី​រកមធ្យោបាយ​ដោះស្រាយនូវ​ឧបសគ្គ​នីមួយៗដូចជា ការលើកទឹកចិត្ត​ជា​ប្រាក់រង្វាន់ និង​ប្រាក់ខែ​កើនឡើង ការពង្រឹង​បន្ថែម​នូវ​ជំនាញ​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​បច្ចេកវិជ្ជា​កុំព្យូទ័រ​និង​ជំនាញ​ផ្សេងៗដែល​ទាក់ទង​នឹង​ប្រព័ន្ធ FMIS  […]

ព័ត៌មានលម្អិត