+855 23 43 00 63

ព្រឹត្តិការណ៍បន្ទាប់

ការចុះត្រួតពិនិត្យ ថែទាំ និង ជួសជុលឧបករណ៍សម្ភាររបស់គម្រោង FMIS សម្រាប់ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២០ ព្រមទាំងដាក់ឱ្យដំណើរការប្រព័ន្ធបណ្តាញខ្សែកាប្លិ៍អុបទិច ( BACKUP LINK ) និងសិក្សាប្លង់ទីតាំងដែលត្រូវដាក់ដំឡើងប្រព័ន្ធ Video Conference

ការរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្ទៃក្នុង