+855 23 43 00 63

១០-១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដល់មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យ មន្ត្រីអធិការកិច្ច និងសវនករផ្ទៃក្នុង នៅថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦