+855 23 43 00 63

05/09/2016 តទៅ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

យើងនឹងមានមានការរៀបចំ Build wall point សម្រាប់បន្ថែម User ចំនួនពីរក្នុង០១ រតនាគារខេត្ត ក្រុង ទាំង២៥
ព្រមទាំងដល់ពេលចុះទៅជួសជុលថែទាំសម្ភារ FMIS ផងដែរ។