+855 23 43 00 63

01/10/2016 តទៅ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ចុះផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពី “ការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងពី ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS-Financial Management Information System) ជូនអគ្គនាយកដ្ធានពាក់ព័ន្ធការងារហិរញ្ញវត្ថុ នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន”