+855 23 43 00 63

រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីមូលដ្ឋានកុំព្យូទ័រ មុខងារប្រព័ន្ធ ថវិកា នីតិវិធីអនុវត្តការងារ ដល់អង្គភាពថវិកាផ្ទេរសិទ្ធិ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៤ រហូតដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ លេខេធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នឹងរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីមូលដ្ឋានកុំព្យូទ័រ មុខងារប្រព័ន្ធ ថវិកា នីតិវិធីអនុវត្តការងារ ដល់អង្គភាពថវិកាផ្ទេរសិទ្ធិ មកពីក្រសួង-ស្ថាប័ន ដែលត្រៀមខ្លួនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ ។