+855 23 43 00 63

ការចុះជួយគាំទ្រអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅអង្គភាពថវិកា ដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នឹងចុះជួយគាំទ្រអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅអង្គភាពថវិកា ដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធមកពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងបរិស្ថាន តាមកាលបរិច្ឆេទដូចខាងក្រោម៖

១. ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ ៖ ថ្ងៃទី ០៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨

អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ៖ ថ្ងៃទី ០៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨

គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា ៖ ថ្ងៃទី ០៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ ថ្ងៃទី ០៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ៖  ថ្ងៃទី ០៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ ថ្ងៃទី ០៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨

គណៈកម្មាធិការផលិតភាពកម្ពុជា ៖ ថ្ងៃទី ១២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨

២. ក្រសួងបរិស្ថាន

អគ្គលេខាធិកាដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព ៖ ថ្ងៃទី ១២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨

អគ្គនាយកដ្ឋានគាំពារបរិស្ថាន ៖ ថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨

អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលការពារ និងអភិរក្សធម្មជាតិ ៖  ថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨

អគ្គនាយកដ្ឋានសហគមន៍មូលដ្ឋាន ៖ ថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨

អគ្គនាយកដ្ឋានចំណេះដឹង និងពត៌មានបរិស្ថាន ៖ ថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ ។