+855 23 43 00 63

ការចុះគាំទ្រនិងទ្រទ្រង់លើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅក្រសួង-ស្ថាប័ន និងអង្គភាពថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធ

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នឹងចុះគាំទ្រ និងទ្រទ្រង់លើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS សាកល្បង នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន និងអង្គភាពថវិកាដែលជាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធ ដូចខាងក្រុម៖

ក្រសួងបរិស្ថាន ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ មករា ឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី ១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ។

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ មករា ឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី ១៦ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៨ ។

ក្រសួងសុខាភិបាល ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៧ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៨ ។

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៧ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៨ ។

ក្រសួងកសិកម្ម ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី ២៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៨ ។

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និង សិប្បកម្ម ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី ២៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៨ ។

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៤ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី ២៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៨ ។

ក្រសួងប្រៃសានីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៤ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី ២៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៨ ។

ក្រសួងកិច្ចការនារី ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៨ ។

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី ០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ ។