+855 23 43 00 63

ចុះគាំទ្រអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ផ្ទាល់ដល់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញថ្មី

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នឹងចុះគាំទ្រអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ផ្ទាល់ដល់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញថ្មី ដែលនឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការ នៅឆ្នាំ ២០២០ ។