+855 23 43 00 63

ចុះគាំទ្រអ្នកប្រើប្រាស់នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន ពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ឆ្នាំ ២០១៩

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នឹងចុះគាំទ្រអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន ចាប់ពីថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ។