+855 23 43 00 63

ការរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដល់មន្ត្រីបង្គោលនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០

ដោយ៖: | Tags: | មតិយោបល់: 0

ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧  ក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលកម្រិតមូលដ្ឋានផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ការរៀបចំថវិកា ការអនុវត្តថវិកា គណនេយ្យសាធារណៈ និងនិតិវិធីអនុវត្តការងារស្តង់ដា ដល់មន្ត្រីបង្គោលនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័នទាំង ១០ ដែលត្រៀមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នាពេលខាងមុខដ៏ខ្លី ក្នុងទិសដៅអនុវត្តគម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជំហានទី ២ (FMIS Phase II) ប្រកបដោយភាពជោគជ័យខ្ពស់តាមផែនការ និងដោយរលូន។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះប្រព្រឹត្តិនៅសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ (UEF) មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងរាជធានាភ្នំពេញ ។

ថ្ងៃទី ០៧ វិច្ឆិកា ២០១៧៖ មុខងារវិភាគជន៍ថវិកា (អ្នកបង្កើត, ២៣), មុខងារធានាចំណាយ (ក្រុម ១, ១៥), មុខងារធានាចំណាយ (អ្នកបង្កើត,២៥), មុខងារគណនីត្រូវសង (ក្រុមមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ, ២១) ។

ថ្ងៃទី ០៨ វិច្ឆិកា ២០១៧៖ មុខងារវិភាគជន៍ថវិកា(អ្នកអនុម័ត, ២០), ការបញ្ជាទិញតាមកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ (អ្នកបង្កើត,១៤), មុខងារធានាចំណាយ(អ្នកបង្កើត,២៥), មុខងារគណនីត្រូវសង (ក្រុម ២, ១៥) ។

ថ្ងៃទី ១៣ វិច្ឆិកា ២០១៧៖ មុខងារគណនីត្រូវទារ (អ្នកបង្កើត, ១៦), ការបញ្ជាទិញតាមកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ (អ្នកបង្កើត,១៤), មុខងារធានាចំណាយ (អ្នកបង្កើត,២៥), មុខងារគណនីត្រូវសង (ក្រុម ២, ១៥) ។

ថ្ងៃទី ១៤ វិច្ឆិកា ២០១៧៖ មុខងារគណនីត្រូវទារ (អ្នកបង្កើត, ១៦), ការបញ្ជាទិញតាមកិច្ចលទ្ធកម្មសាធារណៈ (អ្នកអនុម័ត,២២), មុខងារធានាចំណាយ (អ្នកអនុម័ត,២០), មុខងារគណនីត្រូវសង (អ្នកអនុម័ត ក្រុម ១, ១៣) ។

ថ្ងៃទី ១៥ វិច្ឆិកា ២០១៧៖ មុខងារគណនីត្រូវទារ (អ្នកអនុម័ត, ១៨), ធានាចំណាយ (អ្នកអនុម័ត,២០), មុខងារទិញ ( ក្រុមមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ, អ្នកត្រួតពិនិត្យ, ២១), មុខងារគណនីត្រូវសង (អ្នកអនុម័ត ក្រុម ២, ១៣) ។

ថ្ងៃទី ១៦ វិច្ឆិកា ២០១៧៖ មុខងារទិញ ( ក្រុមមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ, អ្នកត្រួតពិនិត្យ, ២១), មុខងារទិញ ( ក្រុមមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ, អ្នកអនុម័ត, ១៨) ។

ថ្ងៃទី ១៧ វិច្ឆិកា ២០១៧៖ មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ (ក្រុម ១, ២២), មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ  (ក្រុម ២, ២២), មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ  (ក្រុម ៣, ២២), មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ (ក្រុម ៤, ២១) ។

ថ្ងៃទី ២០ វិច្ឆិកា ២០១៧៖ មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ (ក្រុម ១, ២២), មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ (ក្រុម ២, ២២), មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ (ក្រុម ៣, ២២), មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ (ក្រុម ៤, ២១) ។

ថ្ងៃទី ២១ វិច្ឆិកា ២០១៧៖ មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ (ក្រុម ៥,២១), មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ (ក្រុម ៦,២១), មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ (ក្រុម ៧,២០), មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ (ក្រុម ៨,២០) ។

ថ្ងៃទី ២២ វិច្ឆិកា ២០១៧៖ មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ (ក្រុម ៥,២១), មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ (ក្រុម ៦,២១), មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ (ក្រុម ៧,២០), មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ (ក្រុម ៨,២០) ៕